"තථාගතප්පවේදිතො ධම්මවිනයො භික්ඛවේ විවටො විරෝචති නො පටිච්ඡන්නො" තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය විවෘත වූයේ ම බබලයි. වැසුනේ නොම බබලයි.

Quoteඅවිද්‍යාෙවන් වැසුණු සිත් ඇති තණ්හාවෙන් බැඳුණා වූ සිත් ඇති මේ සත්වයෝ නැවත නැවත උපදී.Quote

ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ