"තථාගතප්පවේදිතො ධම්මවිනයො භික්ඛවේ විවටො විරෝචති නො පටිච්ඡන්නො" තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය විවෘත වූයේ ම බබලයි. වැසුනේ නොම බබලයි.

Quoteමහණෙනි, මානය කැමැත්තහුට මේ බුදු සසුනෙහි දමනයක් නැත. අසමාහිත පුද්ගලයාට ගැඹුරු ධර්මාවබෝධයක් ද නැත. ඔහු එකලාව වනගතව වාසය කළත්, ඔහුට මාරයාගෙන් මිදී යා හැකි මගක් නැත. මානය අතහැර දාමා සමාහිත බවට පැමිණි, මනා වූ සිතින් යුතුව උපධින්ගෙන් ද නිදහස් වූ තැනැත්තා එකළාව වනගත සෙනසුනකට වෙලා වාසය කරන්නේ අප්‍රමාදීව යි. ඔහුට ඒකාන්තයෙන් ම මාරයාගෙන් මිඳී යන මගක් ඇත.Quote

ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ