අපිට කියන්න

 

ඔබගේ අදහස් අපට එවන්න

 

තෙරුවන් සරණයි ! අපි ඔබව අමතන්නම්.
කණගාටුයි ! නැවත උත්සහ කරන්න.