අභිධර්ම පිටකය

බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කොට වදාළ ධර්මයෙහි ගම්භීරම දේශනා එකතුව වන මෙයින් චිත්ත, චෛතිසික, රූප, නිබ්බාණ යන සතර පරමාර්ථ ධර්මයන් විස්තර සහිතව දක්වන ලදි.

Quoteඅවිද්‍යාෙවන් වැසුණු සිත් ඇති තණ්හාවෙන් බැඳුණා වූ සිත් ඇති මේ සත්වයෝ නැවත නැවත උපදී.Quote

ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ