විනය පිටකය

ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා වාදාළ දහම් මඟින් දුක් කෙළෙවර කිරීම පිණිස යොමු වූ භික්ෂු භික්ෂූණී සංඝයාගේ හික්මී ම පිණිස වදහළ විනය දේශනාවන්ගේ එකතුවයි.

Quoteමහණෙනි, මානය කැමැත්තහුට මේ බුදු සසුනෙහි දමනයක් නැත. අසමාහිත පුද්ගලයාට ගැඹුරු ධර්මාවබෝධයක් ද නැත. ඔහු එකලාව වනගතව වාසය කළත්, ඔහුට මාරයාගෙන් මිදී යා හැකි මගක් නැත. මානය අතහැර දාමා සමාහිත බවට පැමිණි, මනා වූ සිතින් යුතුව උපධින්ගෙන් ද නිදහස් වූ තැනැත්තා එකළාව වනගත සෙනසුනකට වෙලා වාසය කරන්නේ අප්‍රමාදීව යි. ඔහුට ඒකාන්තයෙන් ම මාරයාගෙන් මිඳී යන මගක් ඇත.Quote

ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ