විනය පිටකය

ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා වාදාළ දහම් මඟින් දුක් කෙළෙවර කිරීම පිණිස යොමු වූ භික්ෂු භික්ෂූණී සංඝයාගේ හික්මී ම පිණිස වදහළ විනය දේශනාවන්ගේ එකතුවයි.

Quoteමහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශිත, ගම්භීර වූ ගම්භීර අරුත් ඇති, ලෝකුත්තර වූ, ශූන්‍යතා ප්‍රතිසංයුත්ත යම් සූත්‍රාන්ත කෙනෙක් වෙත් ද, අනාගතයෙහි පහල වන භික්ෂුහු එම දේශනාවන් කියන විට මනා සැදැහෙන් යුතුව සවන් නො ම දේ, දෙසවන් අයා නො අසන්නේ ය, ඔවුන් එම ධර්මයන් ඉගෙන ගත යුතු යයි කියා හෝ උගැන්විය යුතු යයි කියා හෝ පාඩම් කරගත යුතු යයි කියා නොසිතන්නේය. Quote

~ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ~