බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය

 

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

දික් සඟිය

සීලස්කන්ධවර්ගය

____________________

ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යග්සම්බුද්ධයන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා.

______

1

බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය

 

 

1. මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. එක් සමයෙක්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පන්සියයක් පමණ වු මහත් බික්සඟන සමඟ රජගහනුවරටත් නාලන්දා නුවරටත් අතරෙහි දීර්ඝමාර්ගයට පිළිපන්සේක් වෙති. සුප්පිය නම් පිරිවැජියාත් බඹදත් නම් තරුණ අතැවැස්සා සමඟ රජගහ නුවරටත් නාලන්දා නුවරටත් අතරැ වු දික් මඟට පිළිපන්නේ වේ. එහි දී සුප්පිය පිරිවැජි නොයෙක් කරුණින් බුදුරජාණන් වහන්සේට දොස් කියයි, ධර්මයට දොස් කියයි, සංඝයාට දොස් කියයි. එහෙත් ඔහුගේ අතැවැසි තරුණ බඹදත් තෙමේ නොයෙක් කරුණින් බුදු රජාණන් වහන්සේ පසසයි. ධර්මය පසසයි, සංඝයා පසසයි. මෙසේ ඒ ඇදුරු අතැවැසි දෙදෙන එකෙක් අනෙකාට ඉඳුරාම විරුද්ධවාද ඇත්තෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් භික්සඟපිරිසත් අනුව ගියෝ වෙත්.

2. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අම්බලට්ඨිකා උයනෙහි රාජාගාරයෙහි (රජ ගෙහි) බික්සඟන සමඟ එක් රැයක් නවාතැනට එළැඹිසේක. බඹදත් නම් තරුණ අතැවැස්සා හා සුප්පිය පිරිවැජ්ජාත් එක් රැයක් විසීමට එහි ම එළැඹියේ ය. එහි දී ද සුප්පියපියපිරිවැජ්ජා නොයෙක් කරුණින් බුදු රජාණන් වහන්සේට නින්දා කෙරෙයි. ධර්මයට නින්දා කෙරෙහි, සංඝයාට නින්දා කෙරෙයි.  ඔහුගේ අතවැසි තරුණ බඹදතා නොයෙක් කරුණින් බුදුගුණ කියයි, දහම් ගුණ කියයි. සඟගුණ කියයි. මෙසේ  ඒ ඇදුරු අතැවැසි දෙනා එකෙක් අනෙකාට ඉඳුරා ම විරුද්ධවාද ඇත්තේ වැ වෙසෙත්.

3. ඉක්බිති රෑ අළුයම්හී නැගී සිටි, නිෂීදන ශාලායෙහි රැස් වැ හුන් බොහෝ භික්ෂුන් අතරැ මේ කථාව පහළ විය:  “ඇවැත්නි සත්තවයන්ගේ ආශයානුශයයන් දක්නා අර්හත් වු සම්‍යග්සම්බුද්ධ වු ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සත්වයන්ගේ එකකු අනෙකකුට වෙනස් අදහස් ඇති නියාව කොතරම් මැනවින් සියල්ල දන්නා ලද්දේ ද යන මෙය අශ්චර්ය ය. අද්භූත ය. මේ සුප්පියපිරිවැජියා වනාහි නොයෙක් කරුණින් බුදු රජාණන් වහන්සේට දොස් කියයි, ධර්මයට දොස් කියයි, සංඝයාට දොස් කියයි. එහෙත් මොහු තරුණ අතැවැසි බඹදත් තෙමේ නොයෙක් කරුණින් බුදු ගුණ කියයි, දහම් ගුණ කියයි, සඟ ගුණ කියයි. මෙසේ මේ ඇදුරු අතැවැසි දෙදෙන එකෙක් අනෙකාට ඉඳුරා විරුද්ධකථා ඇත්තෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් භික්ෂුසංඝයාත් පසුපස්සෙහි ගියෝ වෙති.” යනු යි.

4. එ කල්හි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුන්ගේ මේ කථාව දැන, නිෂිදනශාලාව කරා එළැඹිසේක. එළැඹ පණවන ලද අස්නෙහි හිඳගත් සේක. හිඳ ගෙන ම, භික්ෂුන් අමතා “මහණෙනි තෙපි දැන් කවර කථාවෙකින් හුන්නෝ වහුද ? කවර නම් අතුර කථාවෙක් තොප විසින් අඩාල කරන ලද දැ ?” යි විචාරා වදාළ සේක. මෙසේ වදාළ කල්හී, ඒ භික්ෂුහු  “වහන්ස, මෙහි රෑ අළුයම්හි නැගී සිටි, නිෂීදන ශාලායෙහි රැස් වැ හුන් අප අතරැ මේ කථාව  පහළ විය:  “ඇවැත්නි සත්ත්වයන්ගේ ආශයානුශයයන් දක්නා  සියල්ල දක්නා, ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්‍යග් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ විසින් සත්වයන් එකකු අනෙකකුට වෙනස් අදහස් ඇති නියා කොතරම් මැනවින් දන්නා ලදද ,  යන මෙය අශ්චර්ය ය. අද්භූත ය. මේ සුප්පියපිරිවැජියා  නොයෙක් කරුණින් බුදු රජාණන් වහන්සේට දොස් කියයි, ධර්මයට දොස් කියයි, සංඝයාට දොස් කියයි. එහෙත් ඔහු තරුණ අතැවැසි බඹදතා නොයෙක් කරුණින් බුදු ගුණ කියයි, දහම් ගුණ කියයි, සඟ ගුණ කියයි. මෙසේ මේ ඇදුරු අතැවැසි දෙදෙනා එකෙක් අනෙකාට ඉඳුරා විරුද්ධකථා ඇතිවැ  භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් භික්ෂුසංඝයාත් පසුපස්සෙහි ගියෝ වෙති.” යි.  වහන්ස, අප අතරැ මේ කථාව අඩාළ විය.  එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහි එළැඹි සේකැ"යි  භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැල කළහ.

5. (ඒ භික්ෂුන්ගේ කථාව අසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරන සේක්) “මහණෙනි, අනුන් මට දොස් කියතොත් , ධර්මයට හෝ දොස් කියතොත් සංඝයාට හෝ දොස් කියතොත් ඒ තන්හි දී තොප විසින් කෝප නො ඉපැදැවිය යුතු ය. නොසතුට නො ම ඉපැදැවිය යුතු ය. සිතැ අමානාප බව නොකට යුතු ය. මහණෙනි, අනුන් මට දොස් කියතොත්, ධර්මයට හෝ දෝස් කියතොත්, සංඝයාට හෝ දොස් කියතොත් ඒ දෝස් කීමෙහි තොපි කිපෙන්නහු නම්, නොසතුටු හෝ වන්නහු නම්, එයින් තොපට ම තොපගේ ම ධ්‍යානලාභාදියට) අන්තරාය (බාදා) වන්නේ ය.

මහණෙනි, අනුන් මට හෝ ධර්මයට හෝ සංඝයාට හෝ දොස් නගතොත්, එහි තෙපි කුපිත වන්නහු නම්, එසේ කල්හී තෙපි ඒ අනුන් කී දෑ සුභාසිත ද(සත්‍ය කථාවෙක් ද) නැත හොත් දුර්භාෂිත ද (අසත්‍ය කථාවෙක් දැ) යි  දැන ගත හැකි වන්නහු දැ?” යි.  ප්‍රශ්න කළ සේක. “වහන්ස, මෙය නොවන්නේ ම යැ (කිපුණොත් කියන කථාවේ ඇත්ත නැත්ත දැන ගත හැකි නොවන්නමෝ මැ යැ)” යි ඒ භික්ෂුහු උත්තර දුන්හ.(එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක. ) “මහණෙනි, අනුන් මට හෝ ධර්මයට හෝ සංඝාට හෝ දොස් කියතොත්, එහි තොප විසින්  මේ කාරණයෙනුත්  මෙය අභූතයෙකි. මේ කාරණයෙනුත් මෙය අසත්‍යෙයකි. මේ කියන දෝෂය අප කෙරෙහි නැත. මෙය අප කෙරෙහි අවිද්‍යාමාන යැ' යි නැති දොස් නැති සැටියටම ලිහා ඉවත් කළ යුතු ය”.

6.  ”මහණෙනි, අනුන් මාගේ හෝ ධර්මයේ හෝ සංඝයාගේ හෝ ගුණ කියතොත්, එහි තොප විසින් ප්‍රීතිය  නො ඉපදවිය යුතු ය. සොම්නස නොකළ යුතු ය. සිතෙහි ප්‍රීතියෙන් ඉල්පුණුබව නොකළ යුතු ය. මහණෙනි, අනුන් මාගේ හෝ ගුණ කියතොත්, ධර්මයේ හෝ ගුණ කියතොත්, සංඝයාගේ හෝ ගුණ කියතොත්, එහි තෙපි ප්‍රීති වන්නහු නම් සතුටු වන්නහු නම්, තොපට ම එයින් අන්තරාය වේ. (තොපගේ ම ධ්‍යානාදීගුණ ලාභයට එය බාධක වේ.)  මහණෙනි, අනුන් මාගේ හෝ ධර්මයේ හෝ සංඝයාගේ හෝ ගුණ කියතොත් එහි තොප විසින්  'මේ කරුණිනුත් මෙය ඇත්ත ය. මේ කරුණිනුත් මෙය එසේ ම ඇති එකෙක. මෙය අප කෙරෙහි ඇත්තේ වේ. මෙය අප තුළ විද්‍යාමාන ම යැ” යි. ඇති ගුණ ඇති වශයෙන් පිළිණ කට යුතුයි.

7. මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ යමෙකින් (ඔහුන් වහන්සේ කෙරෙහි වු යම් ගුණයක් කරණ කොට ගෙන) කියන්නේ නම්, ඔහු කියන ඒ ගුණය අල්පමාත්‍ර එකෙක. ස්වල්ප මාත්‍ර එකෙක. ආචාරශිලගුණ පමණක් ම වු මද දැයෙක. මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ යමෙකින් කියන්නේ නම් ඔහු කියන ඒ අල්පමාත්‍ර වු ස්වල්ප මාත්‍ර ශීලමාත්‍ර වු ගුණය කවරේ ද? යත්:-

8. “ශ්‍රමණගෞතම තෙමේ පණිවා හැර දමා, පණිවායෙන් වැළැක්කේ ය. බහා තැබූ දඬුමුඟුරු  ඇත්තේ ය. (දඬු මුගුරු නොදරන්නේ ය) බහා තැබූ ආයුධ ඇත්තේ ය. (ආයුධ නොදරන්නේ ය.) පවට පිළිකුල් කරන්නේ ය. මෛත්‍රියට පැමිණියේ ය. (මෛත්‍රියෙන් යුක්තය.) සියලු සතුන් කෙරෙහි හිතානුකම්පා ඇති ව වෙසේ යැ” යි මෙසේ මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

9 “ශ්‍රමණගෞතම තෙමේ අයිනාදන් හැර දමා අයිනාදනින් වැළකුණේ ය. දුන් දැයම පිළිගන්නාසුලු ය. දුන් දැයම සිතිනුත් කැමැති වැ ඉවසන සුලු ය. නොසොර වු පිරිසිදුසිතින් යුතු වැ වෙසේ යැ" යි මෙසේ හෝ මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

10. “ශ්‍රමණගෞතම තෙමේ අබ්රම්සර දුරු කොට බඹසර හැසිරෙන්නේ ය. ගැමි දහමක් වු මෙවුන්දමින් දුරු වැ හැසිරෙන්නේ එයින් වැළැක්කේ යැ” යි  මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

11. “ශ්‍රමණගෞතම තේමේ බොරු කීම දුරැලා, බොරු කිරීමෙන් වැලැක්කේ ය. ඇත්ත කියන්නේ ය. ඇත්තෙන් ඇත්ත ගළපා කියන්නේ ය. තහවුරු පිහිටි කථා ඇත්තේ ය. ඇදැහිය යුතු කථා ඇත්තේ ය. ලොව නො  රවටන්නෙකැ” යි  මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

 

12. “ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ පිසුණු බස් දුරැ ලා, පිසුණු බිණීමෙන්  වැලෑක්කේ ය. මේ තැනින් අසා ගෙන මොවුන් බිඳුවනු පිණිස එ තන්හි නො කියන සුලු ය. එතැනින් අසා ගෙන ඔවුන් බිඳුවනු පිණිස මේ තන්හි නොකියන සුලු ය. මෙසේ බිඳුණවුන් ගලපන්නේ (සමග කරන්නේ) ද වෙයි. එකට ගැළපුණවුන්හට (සමඟියට පැමිණ සිටිනවුන් හට) රුකුල් දෙන්නේ ද වෙයි. සමගියෙන් සිටිනවුන් හා වාසය කැමැත්තේ ය. සමගියෙන් වසනවුන්ට කැමැත්තේ ය.  සමගිව සිටිනවුනට සතුටු ය. සමගිය ඇති කරන බස් කියන්නේ යැ” යි මේ හෝ මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

13. “ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ රළුබිණුම් දුරැ ලා, රළු බිණුම්වලින් වැළැක්කේ ය. නිදොස් කන්කලු, පෙම් උපදවන, පහසුයෙන් සිතැ වැදැගන්නා නොගැමි (මොළොක්) වු බොහෝ දෙනාට ප්‍රිය, බොහෝ දෙනාට මනාප යම් බසක් වේ නම්, එ බඳු බස් කියන්නේ  යැ” යි මෙසේ හෝ මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියණ පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

14. “ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ හිස් දෙඬුම් හැරැ දමා, හිස් දෙඬුමෙන් වැළැක්කේ ය. සුදුසු කාලයෙහි කථා කරන්නේ ය. ඇත්තක් ම කියන්නේ ය. වැඩ සලසන බසක් ම කියන්නේ ය. නවලොවුතුරාදහම් ඇසුරු කොට ම කියන්නේ ය. සිතැ තබා ගන්නට සුදුසු වු, කරුණු සහිත වූ, සීමාවක් ඇති (ප්‍රමාණවත් වු),  දෙ ලෝ වැඩ පසස්නා වු ම  බසක්  සුදුසු කාලයෙහි කියන්නේ යැ” යි  මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

15. “ශ්‍රමණගෞතම තෙමේ බීජසමූහ (පැළ වන දෑ) ද, භූත සමූහ (පැළවුණ දෑ) ද, සිඳුමෙන් බිඳුමෙන් වැළැක්කේ ය. එක් වේලේ (පෙරවරු) වළඳන බත් ඇත්තේ ය. රෑබොජුනෙන් වැළැක්කේ ය. නොකල්බොජුනෙන් වැළැක්කේ ය. නටනු- ගයනු-වයනු- විසුළුදස්සනෙන් වැළැක්කේ ය. ඇඟ අඩු තැන් පිරවීමට, ඇඟ සැරැසීමට කරුණු වන මල් ගඳ විලෙවුන් දැරුමෙන් වැළැක්කේ ය. පමණ ඉක්මැවු උසසුන් ද, නොකැප මහසුන් ද, යන දෙකින් ම වැළැක්කේ ය. රන් රිදී මසු කහවණු පිළිගැන්මෙන් වැළැක්කේ ය. අමු (නොපිසු) ධාන්‍ය පිළිගැන්මෙන් වැළැක්කේ ය. අමුමස් පිළිගැන්මෙන් වැළැක්කේ ය. ස්ත්‍රින් කුමාරිකාවන් පිළිගැන්මෙන් වැළැක්කේ ය. දැසිදසුන් පිළිගැන්මෙන් වැළැක්කේ ය. එළුබැටෙළුවන් පිළිගැන්මෙන් වැළැක්කේ ය. කුකුළන් හූරන් පිළිගැන්මෙන් වැළැක්කේ ය. ඇතුන් ගෙරින් අසුන්, වෙළෙඹුන් පිළිගැන්මෙන් වැළැක්කේ ය. කෙත්වතු පිළිගැන්මෙන් වැළැක්කේ ය. ගිහියනට දූතමෙහෙවර කැරැමෙහි ද, ගෙන් ගෙට පණිවිඩ පණත් ගෙනයෑමෙහි ද යෙදීමෙන් වැළැක්කේ ය. වෙළෙඳ ගනුදෙනුයෙන් වැළැක්කේ ය. හොරතරාදියෙන් කිරුමෙන්, බොරු රන් ආදිය පෑමෙන්, හොර මිනුම්වලින් මිනුමෙන් වැළැක්කේ ය. අල්ලස් ගෙන හිමියන් නොහිමි කෙරුමෙන්, නානාඋපායෙන් අනුන් රැවැටුමෙන්, අගනා දැයට හුරු නොඅගනා දැයක් පෙන්නා කරන මායාවෙන්, මෙකී නොකී හැම කෛරාටික කම්වලින් ම වැළැක්කේ ය.  අත්පා ආදිය සිඳුමෙන්, මැරුමෙන්, රැහැන් ආදියෙන් බඳිමින්, මං පැහැරුමෙන්, ගම් පැහැරුමෙන්, සැහැසිකම් කැරුමෙන් වැළැක්කේ ය” යි මෙසේ හෝ මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

 

                                                                                     චුලසීලය නිමි.

 

 

16. “තව ද, යම් සේ සමහර භවත් මහණබමණු කෙනෙක්( ගිහියන්) සැදැහැයෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, මූලබීජ ද (හිඟුරු ඈ පැළවන මුල් ද) ස්කන්ධබීජ ද (නුග ඈ පැළවන කඳද) පරුබීජ ද (උක් උණ බට ඈ පැළවන පුරුක් ද) අග්‍රබීජ ද (ඉරිවේරියා ඈ පැළවන දළු ද) පස් වන බීජබීජ ද (වී ඈ පැළ වන ඇට ද) යන මෙ කී බිජසමුහුය ද (පැළවන දෑ ද ) භූතසමූහ ද (පැළ වුණු දෑ ද) පෙළිමෙහි (සිඳුම් බිඳම් තැලුම් තැවුම් යැ යි කියන ලද සමාරම්භයෙහි) යෙදුණෝ වැ වෙසෙත් ද, මේ ආදී  වු හෝ මේ බඳු වු බීජග්‍රාම භූතග්‍රාම සමාරම්භයෙන් ශ්‍රමණ ගෞතම තෙමේ වැළැක්කේ ය” යි , මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන ලෞකික ජන තෙමේ කියන්නේ ය.

17. “යම් සේ වනාහී සමහර පින්වත් මහණබමුණු කෙනෙක් (ගිහියන්) සැදැහැයෙන් දුන් බොජුන් වළඳා අන්නසන්නිධි (කෑම රැස් කොට තබාගැන්ම), පාන සන්නිධි (බොන දැ රැස්කොට තබා ගැන්ම) , වස්ත්‍රසන්නිධි (වස්ත්‍ර රැස්කොට තබා ගැන්ම), යානසන්නිධි(රියගැල් ආදිය ද රැස් කොට තබාගැන්ම),  ශයනසන්නිධි(යහන්රැස්කොට තබා ගැන්ම),  ගන්ධසන්නිධි(සුවඳ දෑ රැස්කොට තබා ගැන්ම), ආමිසසන්නිධි(ඉහත කී දෑ හැර තවත් තල සහල් ඈ වුවමනා පසය රැස්කොට තබා ගෙන වැළඳීම) යන මෙසේ වු සන්නිධිකාරපරිභොගයෙහි (පසය රැස් කොට තබාගෙන වැළඳීමෙහි) යෙදී වෙසෙත් ද, ශ්‍රමණගෞතම තෙමේ මේ ආදී වු හෝ මේ බඳු වු සන්නිධිකාර පරිභෝගයෙන් (පසය රැස් කොට තබාගෙන වැළඳීමෙන් ) වැළෑක්කේ යැ” යි , මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

18. “යම් සේ සමහර පින්වත් මහණබමුණෝ ගිහියන් සැදැහැයෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, නැටුම් ගැයුම් වැයුම්, නටසමජ්ජා (නළුවන් සමූහයක් එක් වැ ජන සමූහයා ඉදිරියෙහි දක්වන නැටුම්) ආඛ්‍යාත (මහා භාරත රාමායණාදී කථා කීම හෝ ඇසීම) පාණිස්වර (අතින් ලොහොබෙර ගැසීම් හෝ අත්තල ගැසීම), වේතාල (ලීමුවා තාලම්පට ගැසීම් හෝ මතුරු දපා මලසිරුරු නැගිටුවීම්) කුම්භථූන (සිවුරස් බෙර වැයීම්) ශෝභනක (රංගබලිකරණය හෙවත් රඟමඬලෙහි දී දේවතාවනට ස්ත්‍රෝත්‍රවසයෙන් නාන්දීගීත ගායන නොහොත් ප්‍රතිභානචිත්‍ර කිරීම්) සණදොවුන් කෙළිය(හෝ අයෝගුඩ ක්‍රිඩාව), උණගස් ඔසොවා ගෙන කැරෙන ක්‍රිඩාව, අස්ථිධාවනය (මළවුන්ගේ ඇට සුවඳ කවා තබා නකත්සෙමෙහි ඊ වටා සිට උත්සව කැරුම), ඇත් යුද (ඇතුන් පිට නැග යුද කෙරුම), අස් යුද (අසුන්පිට නැග යුද කෙරුම) ඇත්පොර, අස්පොර, මියුපොර, ගොන්පොර එළුපොර බැටෙළුපොර, කුකුළුපොර, වටුපොර, පොලුහරඹ, මිටුයුද, මල්ලපොර, යුද පවත්නා තැන් දක්නට යාම,  බලසෙන් ගණින තැන් දක්නට යෑම, බලසෙන් බෙදන තැනට යෑම, අත්ඇනි අස්ඇනි ඈ බල ඇනි දක්නට යෑම, යන  විසුළුදස්නෙහි යෙදී වෙසෙත් ද, මහණගොයුම් තෙමේ මේ ආදී වු හෝ මේ බඳු වු විසුළු දස්සනයෙන් වැළැක්කේ යැ” යි මහණෙනි, මෙසේ හෝ තාථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

19. “යම් සේ සමහර පින්වත් මහණබමුණෝ (අනුන්) සැදැහැයෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, අටපාකෙළිය, අහස්දූකෙළිය, මඬුලුපැනුම, සන්තිකාක්‍රිඩාව, දාදුකෙළිය, කල්ලිගැසුම, ලහඅත් කෙළිය, ගුළකෙළිය, කොළතළා පිඹීම, කෙළි නගුලින් සෑම, කරණම්පැනුම, කන්නංගුරුවා කෙළිය, කොළ නැළියෙන් වැලි ආදිය මැනුම, කුඩා රිය පැදවීම, කුඩා දුනුයෙන් විදුම, අකිරි කෙළිය, සිතු දෑ කීම, විකලාංගානුකරණය යන ආදී වු හෝ මේ බඳු වු, පමාවට කරුණු වු දූකෙළියෙහි යෙදී වෙසෙත් ද , මහණගොයුම් තෙමේ එසේ පමාවට කරුණු වු දූ කෙළිවලැ යෙදීමෙන් වැළැක්කේ යැ” යි, මහණෙනි, මේ පරිද්දෙන් හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

20. “යම් සේ වනාහී සමහර පින්වත් මහණබමුණෝ සැදැහයෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, දික්සඟළා පුටු ය. පලඟය, මහකොඳුපලස ය, වියමනින් විසිතුරු කළ එළුලොම් ඇතිරිය, එළුලොම්මුවා සුදුඇතිරිය, ගන මල් යෙදූ එළුලොම්ඇතිරිය, තිලිය (පුලුන් මෙත්තය) සිංහාදී රූපවලින් විසිතුරු කළ එළු ලොම් ඇතිරිය, දෙ පැත්තේ ම ලොම් ඇති එළුලොම් ඇතිරිය, එක් පැත්තේ ලොම් ඇති එළුලොම්මුවා ඇතිරිය, රන්කසුකම් කොට තැනූ පසතුරුණ, කෝසෙය්ය නූලින් වියූ පසතුරුණ, සොළොසක් නිළියනට සිටැ නටන්නට තරම් දිග පුලුල ඇති එළුලොම්මුවා ඇතිරිය, ඇතුන් පිටැ එළන ඇතිරිය, අසුන් පිට එළන ඇතිරිය, රියවලැ එළන ඇතිරිය, ඇඳට සරිලන සේ අඳුන් දිවිසමින් මසා කළ පසතුරුණ, ඉස්දොරැ පාමුලැ රතුකොට්ට තබා ඇති රතු උඩුවියන් සහිත මහඟු යහන යන ආදි වු හෝ මේ බදු වු උස්යහන් මහයහන් පරිහරණය කැරුමෙහි යෙදී වෙසෙද්ද, මහණගොයුම් තෙමේ මේ ආදී වු හෝ මේ බඳු වු උස්යහනින් වැළැක්කේ යැ” යි, මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

21. “යම් සේ සමහර පින්වත් මහණබමුණෝ සැදැහැයෙන් දුන් බෝජුන් වළඳා සුවඳසුණුයෙන් ඇඟ ඉලීම, අත්පා ආදියෙහි මනා සටහන් ගන්වනු පිණිස තෙල් ගා මැඩීම, සුවඳ දියෙන් නෑවීම, උරහිස් ආදියේ මස් වැඩනුවට මුගුරින් තැලීම, කැඩපතින් මුහුණ බැලීම, ඇග ඔප්ගන්වනුවට අඳුන් ගෑම, මල් පැලැඳීම හා විලෙවුන් දැරීම,  හිසැ කුඩුම්භිය බැඳීම, විසිතුරු සැරයටි දැරීම, විසිතුරු බෙහෙත් නළ දැරීම, කඩු දැරීම, විසිතුරු කුඩ දැරීම,විසිතුරු පාවහන් දැරීම, නළල්පට බැඳීම, සිළුමිණි පැලැඳීම,  විසිතුරු සෙමෙර වල්විදුනා දරීම, දික් දවලු ඇති සුදු රෙදි හැදීම, යන ආදී ඇග උනු තැන් පිරැවීමටත් ඇඟ සැරසීමටත්, කරුණු වන දෑ පරිභෝග කෙරුමෙන්, වැළැක්කේ යැ” යි, මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

22. “යම්සේ සමහර පින්වත් මහණබමුණෝ (අනුන්) සැදැහෙන් දුන් බොජුන් වළඳා,  රාජ කථා, චෝරකථා, මහාමාත්‍යකථා, සේනාකථා, භයකථා, යුද්ධකථා, ආහාරකථා, පානකථා, වස්ත්‍රකථා, ශයනකථා, මාලාකථා, ගන්ධකථා, ඥාතිකථා, යානකථා, ග්‍රාමකථා, නිගමකථා, නගරකථා, ජනපදකථා, ස්ත්‍රීකථා, ශූරකථා, වීථිකථා, කුම්භස්ථානකථා, පූර්ව ප්‍රේතකථා, නානාත්වකථා, ලෝකාඛ්‍යායිකා කථා, සමුද්‍රඛ්‍යායිකා කථා, ඉතිභවාභවකථා, යන මේ කී හෝ අන් මෙබඳු වු තිරශ්චීනකථාවල යෙදී වෙසෙත් ද, මහණගොයුම් තෙමේ මේ ආදී හෝ මෙබඳු කථාවලින් වැළැක්කේ යැ” යි මහණෙනි,  මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.‍

23. “යම් සේ අතැම් පින්වත් මහණබමුණෝ අනුන් සැදැහැයෙන් දුන් බොජුන් වළඳා ' තෝ මේ දහම් විනය නොදන්නෙහි. මම ම මේ දහම් විනය දනිමි. ' මේ දහම් විනය කිමැ' යි තෝ දනිහි ද ?   තෝ වරදවා පිළිපන්නෙහි ය. මම මැනවින් පිළිපන්නෙම් වෙමි. මා බස කරුණු සහිත ය. තා බස කරුණු රහිත ය. තෝ පලමුවෙන් කියැ යුත්ත පසු වැ කියෙහි ය. පසුව කියැ යුක්ත පලමුවෙන් කියෙහි ය. තා කලක් ම පුහුණු කළ දැය මගේ එකම වචනයෙන් ම පෙරැළී ගියේ ය. මා විසින් තට  දොස් නැගිණි. මා විසින් නිගන්නා ලද්දෙහි.  මා නැඟූ දොසින් මිදෙන්නට හැසිරෙව (ඒ ඒ තැන ගොස් උගනුව) හැක්කෙහි නම් එය විසඳව'   යන ආදීන්  මේ බඳු වු උනුන් බැණ දොඩා ගැනුමෙහි යෙදෙත් ද, මහණගොයුම් තෙමේ මේ බඳු බැණුමෙන් දෙඩුමෙන් වැළෑක්කේ යැ” යි කියා හෝ මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

24. “යම් සේ ඇතැම් පින්වත් මහණබමුණෝ අනුන් සැදැහෙන් දුන් බොජුන් වළඳා 'මෙහි යන්නැ. අසෝ තැනට එන්නැ. මෙය ගෙනැ යන්නැ අසෝ තැනට මෙය ගෙනෙන්නැ යි (කළ නියෝග පිළිගෙන) රජුන් ගේ , රජමහමැතියන් ගේ, කෂත්‍රියයන් ගේ, බ්‍රාහ්මණයන්ගේ, ගෘහපතියන්ගේ, රජකුමරුවන්ගේ මේ බඳු වු දූතමෙහෙවරෙහි, පණිවුඩ ගෙනැ යෑමෙහි යෙදී වෙසෙත් ද, මහණගොයුම් තෙමේ මේ බඳු දැයෙන් වැළැක්කේ යැ” යි, මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

25. “යම් සේ ඇතැම් පින්වත් මහණ බමුණෝ අනුන් සැදැහෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, කුහකකම් කරන්නෝ වෙත් ද, ලාභ සත්කාර තකා අනුන් සිත් ඇදෙන සේ වු චාටු බස් දොඩන්නෝ වෙත් ද, පිවුපසය ලබනු සඳහා කයින් හෝ බසින් ඇඟැවීම් කරන්නෝ වෙත් ද, ලාභාපේකෂායෙන් අනුනට ගරහන්නෝ වෙත් ද, ලාභයෙන් ලාභය සොයන්නෝ වෙත් ද, මහණගොයුම් තෙමේ මෙ කී හෝ මේ බඳු වු හෝ කුහනලපනවලින් වැළැක්කේ යැ” යි මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

 

                                                                                   මජ්ඣිමසීලය නිමි.

 

26. “යම් සේ වනාහී ඇතැම් පින්වත් මහණ බමුණෝ අනුන් සැදැහෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, අංගශාස්ත්‍රය, නිමිත්ත ශාස්ත්‍රය, උත්පාතලක්ෂණය, ස්වප්නශාස්ත්‍රය, පුරුෂලක්ෂණශාස්ත්‍රය, මූෂකච්ඡින්න විද්‍යාව, අග්නිහෝමය, දර්වීහෝමය, මුඛහෝමය, ලෝහිතහෝමය, අංගවිද්‍යාව, වාස්තුවිද්‍යාව, කෂාත්‍රවිද්‍යාව, ශීවවිද්‍යාව, භූතවිද්‍යාව, භූරිවිද්‍යාව, අහිවිද්‍යාව, විෂවිද්‍යාවය, වෘශ්චිකවිද්‍යාව මූෂකවිද්‍යාව, ශාකුනවිද්‍යාව, වායසවිද්‍යාව, පක්වධ්‍යානය, ශරපරිත්‍රාණය, මෘගපක්ෂය යන මෙකී හෝ මෙබඳු තිරශ්චීනවිද්‍යායෙන් මිත්‍යාජීවයෙන් දිවි පවත්වත් ද, මහණගොයුම් තෙමේ මෙ කී හෝ මේ බඳු තිරශ්චීණ විද්‍යායෙන් මිත්‍යාජීවිකායෙන්  වැළැක්කේ යැ” යි මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

 

27. යම් සේ වනාහි ඇතැම් පින්වත් මහණ බමුණෝ (අනුන්) සැදැහෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, මිණිලකුණු ය, දඬුලකුණුය, වත්ලකුණුය, කඩුලකුණුය, ඊ ලකුණුය, දුනු ලකුණුය, අවිලකුණුය, ඉතිරිලකුණුය, පුරිස්ලකුණුය, කුමරලකුණුය, කුමරිලකුණුය, දස්ලකුණුය, දැසිලකුණුය, ඇත්ලකුණු ය, අස්ලකුණුය, මියුලකුණුය, වහප්ලකුණුය, ගොන්ලකුණුය, එළුලකුණුය, බැටෙළුලකුණු ය, කුකුළුලකුණු ය, මුවලකුණුය, යන ආදි වු මෙ බඳු තිරශ්චීණ විද්‍යායෙන්, මෙබඳු වු මිත්‍යා ආජිවයෙන් වැළැක්කේ යැ” යි මහණෙනි, මෙසේ හෝ තථාගතයන් හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියයි.

28. ”යම් සේ වනාහි ඇතැම් පින්වත් මහණ බමුණෝ (අනුන්) සැදැහෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, 'අසෝ දිනැ (අසෝ නැකැතින්) අසෝ රජුන්ගේ සිය නුවරින් (යුද සඳහා) නික්මීම වන්නේ ය. අසෝ නැකැතින් පෙරළා සිය නුවරට ඊම වන්නේ ය. අසෝ නැකතින් රට ඇතුලත වු රජුන්ගේ පිටත සිටින සතුරුරජුන් හමුවට යෑම වන්නේ ය. (අසෝ නැකතින්) පිටත සිටින සතුරු රජුන්ගේ ඉවත් වැ යෑම වන්නේ  ය. (අසො නැකතින්)පිටත සිටින සතුරුරජුන්ගේ රට ඇතුලත සිටින රජුන් කරා පැමිණීම වන්නේ ය. (අසෝ නැකතින්)ඇතුලත සිටින රජුන්ගේ ඉවත් වැ යෑම වන්නේ ය. රට ඇතුලත සිටින රජුනට ජය වන්නේ ය. පිටත සිටින සතුරු රජුනට පරාජය වන්නේ ය. (අසො නැකතින් ) පිටත සිටින සතුරුරජුනට ජය වනනේ ය. රට ඇතුලත සිටින රජුනට පරාජය වන්නේ යැ යි මෙසේ ' මොහුට  ජය වන්නේ ය. මොහුට පරාජය වන්නේ යැ” යි කියමින් මේ බඳු වු තිරශ්චීන විද්‍යායෙන්, මෙබඳු වු මිත්‍යාජීවිකායෙන් දිවි පවත්වත් ද, ශ්‍රමණගෞතම තෙමේ මේ හෝ මෙබඳු වු තිරශ්චීනවිද්‍යායෙන් මිථ්‍යාජිවිකායෙන් වැළැක්කේ යැ” යි මෙසේ හෝ මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

29 “යම් සේ වනාහි ඇතැම් පින්වත් මහණ බමුණෝ (අනුන්) සැදැහෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, "අසෝ දිනැ චන්ද්‍රග්‍රහණය වන්නේ ය. අසෝ දින සූර්‍යග්‍රහණය වන්නේ ය. අසෝ දිනැ නක්ෂත්‍රග්‍රහණය වන්නේ ය. අසෝ දින සඳ හිරු දෙදෙනාගේ නිසි මගින් යෑම වන්නේ ය. අසෝ දිනැ ඔවුන්ගේ නොමඟින් යෑම වන්නේ ය. අසෝ දිනැ නකත් තරුන් නිසි මඟින් යෑම වන්නේ ය. අසෝ දින ඔවුන් නොමඟින් යෑම වන්නේ ය. අසෝ දින උල්කාපතනය වන්නේ ය. දිග්දාහය වන්නේ ය. භූමිකම්පනය වන්නෙ ය. වැසි නැති වැ අහස් ගෙරවුම් වන්නේ ය. සඳ හිරු දෙදෙනාගේ ද නකත් තරුවල ද උදාව බැසීම කෙලෙසීම පිරිසිදුව වන්නේ ය. සුර්‍යග්‍රහණය ලොවට මෙබඳු පල ගෙනැ දෙන්නේ ය. චනද්‍රග්‍රහණය මෙබඳු පල ගෙනැ දෙන්නේ ය. නක්ෂත්‍රග්‍රහණය මෙබඳු  පල ගෙනැ දෙන්නේ ය. සඳු හිරු දෙදෙනාගේ පථගමනය (නිසි මඟ යෑම) මෙබඳු පල ගෙනැ දෙන්නේ ය. සඳහිරු දෙදෙනාගේ උප්පථ (අනියම් මඟ) ගමනය මෙබඳු පල ගෙනැ දෙන්නේ ය. නකත්තරුවල පථගමනය මෙබඳු විපාක දෙන්නේ ය. ඔවුන්ගේ උප්පථගමනය මෙබඳු විපාක දෙන්නේ ය.  උල්කාපතනය මෙබඳු විපාක ගෙනැ දෙනනේ ය. දිග්දාහය මෙබඳු  පල දෙන්නේ ය. භූමීකම්පනය මෙබඳු පල දෙන්නේ ය. සඳහිරු දෙදෙනාගේ ද නකත්තරුවල ද උදාවත් බැසීමත් කෙලෙසීමත් පිරිසිදුවීමත් මෙබඳු මෙබඳු පල දෙන්නේ යැ” යි කියමින් මෙබඳු තිරශ්චීනවිද්‍යායෙන් මිථ්‍යාජීවිකායෙන් දිවි පවත්වත් ද, මහණගොයුම් තෙමේ මේ හෝ අන් බෙමඳු වු තිරශ්චීනවිද්‍යායෙන්, මිථ්‍යාජීවිකායෙන් වැළැක්කේ යැ" යි තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ මෙසේ හෝ කියන්නේ ය.

30.”යම් සේ වනාහි ඇතැම් පින්වත් මහණ බමුණෝ (අනුන්) සැදැහෙන් දුන් බොජුන් වළඳා, 'මේ සමයෙහි වැසි වස්නේ ය. මෙසමයෙහි නියං වන්නේ ය. මෙසමයෙහි රට සුභික්ෂ වන්නේ ය. මෙසමයෙහි රට දුර්භික්ෂ වන්නේ ය. මෙසමයෙහි රටට උවදුරු නැතිවන්නේ ය. මෙසමයෙහි රටට උවදුරු ඇති වන්නේ ය. මෙ කලැ රෝග වන්නේ ය. මෙ කලැ රෝග දුරු වන්නේ යැ' යි පලාපල කීම් ද, මුද්‍රාව (අඟිලි පුරුක්හි සංඥා තබා ගිණීම) ද, ගණනාව (එක දෙක යන ආදීන් දිගටම කියා ගෙන යමින් ගිණීම) ද, සංඛ්‍යානය (පිණ්ඩ ගණනාව) ද, කාව්‍ය ශාස්ත්‍රය, ලෝකායත ශාස්ත්‍රය, යන මෙබඳු වු තිරශ්චීන විද්‍යායෙන්,  මිථ්‍යාආජිවයෙන් දිවි පවත්වත් ද, මහණගොයුම් තෙමේ මේ හෝ අන් මෙබඳු වු තිරශ්චීන විද්‍යායෙන් මිථ්‍යාජීවයෙන් වැළැක්කේ යැ” යි මෙසේ හෝ මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

 

31. “යම් සේ වනාහි ඇතැම් පින්වත් මහණ බමුණෝ අනුන් සැදැහෙන් දුන් බොජුන් වළඳා,  ආවාහ සඳහා නකත් කීම, විවාහ සඳහා නැකත් කීම, වෙන් වු අඹු සැමියන් සමග වන්නට නකත් කීම, අඹුසැමියන් වෙන් වන්නට නැකත් කීම, දුන් ණය රැස් කිරීමට නකත් කීම, මුදල් ණයට පොලියට දීමට නකත් කීම, සෞභාග්‍යය ඇති කරනුවට යන්ත්‍ර මන්ත්‍රාදිය කැරැ දීම, නැසෙන්නට යන දරු ගැබ් රැකෙන්නට  පිළියම් කිරීම, මන්ත්‍රාදි බලයෙන් දිවගුළු බැඳීම,  මන්ත්‍රාදියෙන් හනු තද කිරීම, අත් පෙරැළෙන්නට මතුරා දැපීම, කන් අගුළු වැටෙන්නට මතුරා දැපීම, කැඩපතෙහි දේවතාවේශය කරවා ප්‍රශ්න ඇසීම, (අංජනම් බැලීම) , කුමරියකට දේවතාවේශය කරවා ප්‍රශ්ණ ඇසීම, (කුමරියක ලවා පේන කියැවීම) ජිවිකා පිණිස හිරු වැඳීම, හා පිදීම, බහබඹු පිදීම, මතුරා දපා මුවින් ගිනි ජල් විහිදුවීම, මතුරා දපා සිරි කත කැඳවීම, යන මෙබඳු තිරශ්චීන විද්‍යායෙන්, මිථ්‍යාජිවිකායෙන් දිවි පවත්වත් ද, මහණගොයුම් තෙමේ මේ හෝ මෙබඳු අන්‍ය ව තිරශ්චීන විද්‍යායෙන්, මිථ්‍යාජිවයෙන් වැළැක්කේ යැ” යි මෙසේ හෝ මහණෙනි, තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

32.  “යම් සේ ඇතැම් පින්වත් මහණ බමුණෝ සැදැහැයෙන් දුන් බොජුන් වළඳා ශාන්තිකර්ම (දෙවියනට බාර වීම) ප්‍රණිධිකර්ම (බාර ඔප්පු කිරීම) භූරිකර්ම (බිමගෙහි ඉඳ පිරවැහු මන්ත්‍රයට උපචාර කිරීම) , පණ්ඩකයා (බෙහෙත් බලයෙන් )පිරිමියෙකු කිරීම, පිරිමියා පණ්ඩකයෙකු කිරීම, වාස්තු කර්මය (අළුත් බිම්හි ගෙවල් නැංවීම), වාස්තු පරිකිරණය (ගෙබිම්හි උවදුරු දුරැ ලන්නට බිලියම් කිරීම), මතුරු දපා මුව  සේදීම, මතුරා දපා අනුන් නැටවීම, අනුනට සෙත් පතා ගිනි පිදීම, වමන කැරැවීම, විරේක කැරැවීම,  ඌර්ධව විරේචනය, අධෝ විරේචනය(වස්ති කිරීම), ශීර්ෂ විරේචනය, ගිහියන්ගේ කන් ලෙඩට තෙල් පිසීම, ඇස සිසිල් කරන බේත් තෙල් පිසීම, නස්‍ය කිරීම, ඇස පටල කැපෙන්නට කාරම් අඳුන් සාදා දීම, ඇසැ සිසිල ගන්වන අඳුන් සාදා දීම, අනුන් ඇසැ උල් ඇන ලෙඩට බේත් කිරීම, ශල්‍යකර්ම කිරීම, ළදරුවන්ගේ ලෙඩවලට  පිළියම් කිරීම, මුල් බෙහෙත් දීම (කාය චිකිත්සාව), කාරම් බෙහෙත් බැඳ වණ සුව වු පසු ඒවා ගලවා දැමීම යැ යි මෙසේ වු තිරශ්චීන විද්‍යායෙන්, මිථ්‍යාජීවයෙන් දිවි පවත්වත් ද, මේ හෝ මේබඳු අන් සියලු තිරශ්චීන විද්‍යායෙන්, මිථ්‍යාජීවයෙන් මහණගොයුම් තෙමේ වැළැක්කේ යැ” යි මෙසේ හෝ තථාගතයන්ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ කියන්නේ ය.

33.  මහණෙනි, තථාගයන් ගේ ගුණ කියන පුහුදුන් තෙමේ යමෙකින් එය කියන්නේ නම්, මේ (ඔහු කියන) ඒ ගුණය වනාහී මඳ වු සුළු වු හුදෙක් සිල් පමණක් ම වු එකෙක.

 

                                                                                     මහාසීලය නිමි.

 

34.  මහණෙනි තථාගත තෙමේ යම් දහම් කෙනෙකුන් අනුන්ගේ උපදෙස් නැති වැ විශිෂ්ට නුවණීන් දැන පසක් කොට ලොවට දන්වා ද, තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණ කියනු කැමැත්තෝ යම් දහම් කෙනෙකුගෙන් එය මොනොවට කිය හැකි වන්නේ ද, එසේ වු, ගැඹුරු වු, ඒ හෙයින් ම දුක සේ දැක්ක යුතු වු, දුක සේ දැනගත යුතු, ශාන්ත වු, උතුම් වු, තර්කයෙන් බැසගත නොහැකි වු, (හෙවත් ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණයෙන් ම බැස ගත යුතු වු) සියුම් වු, නුවණෑත්තන් විසින් ම දතයුතු වු , අන්‍ය වූම ධර්ම කෙනෙක් ඇත්තාහ. මහණෙනි, තථාගත බුදු රජ තෙමේ යම් දහම් කෙනෙකුන් අනුන්ගේ උපදෙස් නැති වැ විශිෂ්ඨ නුවණීන් දැන පසක් කොට ලොවට දන්වා ද, තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණ කියනු කැමැත්තෝ යම් දහම් කෙනෙකුගෙන් එය මොනොවට කිය හැකි වන්නේ ද, එසේ වු, ගැඹුරු වු, ඒ හෙයින් ම දුක සේ දැක්ක යුතු වු, දුක සේ දැනගත යුතු, ශාන්ත වු, උතුම් වු, තර්කයෙන් බැසගත නොහැකි වු, (හෙවත් ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණයෙන් ම බැස ගත යුතු වු) සියුම් වු, නුවණෑත්තන් විසින් ම දතයුතු වු ඒ ධර්මයෝ නම් කවුරු ද ? යත්:

 

35. මහණෙනි, පූර්වාන්තකල්පික වූ (අතීත ආත්මභාවසංඛ්‍යාත ගත වු ස්කන්ධපරම්පරා කොටස තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි වශයෙන් වරදවා කල්පනා කොට ගත්), ඒ අතීත ස්කන්ධපරම්පරා කොටස අනුවැ පහළ කොටගත් දෘෂ්ඨි ඇති සමහර මහණබමුණු කෙනෙක් ඇත්තාහ. ඔහු අතීතස්කන්ධපරම්පරා කොටස වරදවා කල්පනා කොට ගත්තෝ, අතීත ස්කන්ධපරම්පරා කොටස අනුවැ පහළ කොට ගත් දෘෂ්ඨි ඇත්තෝ අතීත ස්කන්ධ පරම්පරා කොටස  ඇරැබැ අටලොස් කරුණකින් නොයෙක් වැදෑරූම් දෘෂ්ඨිප්‍රකාශකවචන කියත් ද ? යත්:

36.  මහණෙනි යම් කෙනෙක් ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත යැ යි (සදාභාවී යැ යි) කරුණු සතරෙකින් පණවත් (උගන්වත්) ද, එසේ වු ශාස්වත දෘෂ්ටි ගත් ඇතැම් මහණබමුණු කෙනෙක් ඇත්තාහ. ඒ භවත් මහණබමුණෝ කුමක් ඇසුරු කොට, කිමෙකැ එල්බැ, ශාස්වතදෘෂ්ටි ගත්තෝ ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත යැ යි කරුණු සතරෙකින් ලොවට කියා පාත් ද ? යත්:

37. මහණෙනි, මෙහි කිසි මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ වීර්‍යය ප්‍රත්‍යය කොට ගෙන (වැර වඩා) උත්සාහය ප්‍රත්‍යය කොට ගෙන (උත්සහ වඩා) , යලි යලි වීර්‍යයයෙහි යෙදීමට පැමිණ (පුන පුනා වැර වඩා) නොපමා බවට පැමිණ (එළඹැ සිටි සිහිය නිසා) නුවණ නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත මනා වැ පිහිටි කල්හි අනේකවිධ වු පෙරැ වුසු කඳ පිළිවෙළ සිහි කෙරේ ද, එසේ වු චිත්තසමාධියක් ලබයි. ඒ මෙසේ යි: "අසෝ තැන වීමි,  එහි මෙ නම් ඇතියෙම් විමි, මෙ නම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් විමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් විමි, මේබඳු ආහාර ඇතියෙම් විමි,  මේ බඳු සුව දුක් විඳින්නනෙම් විමි, මෙ තෙක් වයස් සීමාවක් ඇතියෙම් විමී, ඒ මම එයින් සැව අසෝ තැන උපනිමි, එහි ද මෙ නම් ඇතියෙම් විමි, මෙ නම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් විමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් විමි, මේබඳු ආහාර ඇතියෙම් විමි,  මේ බඳු සුව දුක් විඳින්නනෙම් විමි, මෙ තෙක් ආයු සීමාවක් ඇතියෙම් විමි. ඒ මම එයින් සැව මෙහි උපනිමි" යි  මෙසේ එක් ජාතියක් ද, ජාති දෙකක් ද, ජාති තුනක් ද, ජාති සතරක් ද, ජාති පසක් ද, ජාති දශයක් ද, ජාති විස්සක් ද, ජාති තිහක් ද, ජාති සතලිහක් ද, ජාති පනහක් ද, ජාති සියයක් ද, ජාති දහසක් ද, ජාති සියදහසක් ද, නොයෙක් සිය ගණන් ජාතීන් ද, නොයෙක් දහස් ගණන් ජාතීන් ද, නොයෙක් සියදහස් ගණන් ජාතීන් ද, මෙසේ පැහැ සටහන් ආදී ආකාර සහිත කොට, නාමගෝත්‍ර වශයෙන් උද්දේශ සහිත කොට නොයෙක් වැදෑරුම් පෙර වුසු කඳ පිළිවෙළ සිහි කෙරෙයි.

මෙසේ ධ්‍යානානුභාවයෙන් යුක්ත හෙ තෙමේ දෘෂ්ටිගතික වුයේ මෙලෙස කියයි: “ආත්මයත් ලෝකයත් සාස්වත ය (සදාභාවී ය) වඳය (අඵල ය හෙවත් කිසිවක් නො උපදවන්නේ ය) ගිරිකුලක් සේ නිශ්චලව සිටියේ වෙයි. ගැඹුරු වළ කැන සිටුවන ලද ඉන්ද්‍රකීලයක් සේ ස්ථීර වැ සිටියේ වෙයි. ඒ සත්ත්වයො ම මෙයින් අන් තැනට යෙති. භවයෙන් භවයට හැසිරෙති, මැරෙති, මැරී උපදිති, (මහා පෘථිවි ආදී) සදාභාවී වස්තූන් මෙන්  ඒ ආත්මය ද ලෝකය ද සදාභාවී වැ විද්‍යාමාන ම ය. එසේ (මා) කියනුයේ කවර හෙයින ? යත්: මම් වනාහි වීර්‍යය වඩා උත්සාහය උත්සහ වඩා , පුන පුනා  වැර වඩා නොපමා බව නිසා  නුවණ නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත මනා වැ පිහිටි කල්හි නොයක් වැදෑරුම්  පෙරැ වුසු කඳ පිළිවෙළ සිහි කෙරෙම්  ද, එබඳු වු චිත්ත සමාධියක් ලැබීමි. ඒ මෙසේ ය: "අසෝ තැන වීමි,  එහි මෙ නම් ඇතියෙම් විමි, මෙ නම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් විමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් විමි, මේබඳු ආහාර ඇතියෙම් විමි,  මේ බඳු සුව දුක් විඳින්නනෙම් විමි, මෙ තෙක් වයස් සීමාවක් ඇතියෙම් විමී, ඒ මම එයින් සැව අසෝ තැන උපනිමි, එහි ද මෙ නම් ඇතියෙම් විමි, මෙ නම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් විමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් විමි, මේබඳු ආහාර ඇතියෙම් විමි,  මේ බඳු සුව දුක් විඳින්නනෙම් විමි, මෙ තෙක් ආයු සීමාවක් ඇතියෙම් විමි. ඒ මම එයින් සැව මෙහි උපනිමි" යි  මෙසේ එක් ජාතියක් ද, ජාති දෙකක් ද, ජාති තුනක් ද, ජාති සතරක් ද, ජාතා පසක් ද, ජාති දශයක් ද, ජාති විස්සක් ද, ජාති තිහක් ද, ජාති සතලිහක් ද, ජාති පනහක් ද, ජාති සියයක් ද, ජාති දහසක් ද, ජාති සියදහසක් ද, නොයෙක් සිය ගණන් ජාතීන් ද, නොයෙක් දහස් ගණන් ජාතීන් ද, නොයෙක් සියදහස් ගණන් ජාතීන් ද, මෙසේ පැහැ සටහන් ආදී ආකාර සහිත කොට, නාම ගෝත්‍ර වශයෙන් උද්දේශ සහිත කොට, නොයෙක් වැදෑරුම් පෙර වුසු කඳපිළිවෙළ සිහි කෙරෙමි. මේ කාරණයෙනුත් මම, යම්සේ ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත ද, වඳ ද, ගිරිකුළයක් සේ තහවුරු වැ සිටියේ ද, ඉන්ද්‍රකීලයක් සේ නිසල වැ සිටියේ ද, ඒ සත්ත්වයෝ ම මෙයින් අන් තැනකට යෙතැ යි, මැරී යලි උපදිතැයි මෙසේ ආත්මයත් ලෝකයත් පොළොව ආදී නොනැසී පවත්නා වස්තුනට සම වැ හැම කල්හි ම විද්‍යාමාන යහ යි මෙය දනිමි”

මහණෙනි, යමක් අරමුණු කොට ඇතැම් මහණබමුණෝ ශාස්වත දෘෂ්ටි ඇත්තෝ, ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත කොට පණවත් ද, මේ  ඒ පලමු කාරණයයි.

38. දෙවෙනි කාරණයෙහි භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් අරමුණු කොට ශාස්වතදෘෂ්ටික වුවෝ ආත්මයත් ලෝයත් සාස්වත කොට පණවත් ද ? යත්:

මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ උත්සාහ කොට, වීර්‍යය කොට, පුන පුනා වැර වඩා, සමෘතිසම්ප්‍රයුක්ත බව නිසා, සම්‍යග්මනස්කාරය (සම්මාමනසිකාරො‘ති උපායමනසිකාරො පථමනසිකාරො. අත්ථෝ ඤාණන්ති වුත්තං හෝති. ටීකා)  නිසා, යම් සමාධියකින් සිත මනා වැ පිහිටි කල්හී අනේකවිධ වු පෙරැ වුසු කඳ පිළිවෙළ සිහි කෙරේ ද, එසේ වු චිත්ත සමාධියක් ලබයි. ඒ මෙසේ ය. "අසෝ තැන වීමි,  එහි මෙ නම් ඇතියෙම් විමි, මෙ නම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් විමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් විමි, මේබඳු ආහාර ඇතියෙම් විමි,  මේ බඳු සුව දුක් විඳින්නනෙම් විමි, මෙ තෙක් ආයු සීමාවක් ඇතියෙම් විමී, ඒ මම එයින් සැව අසෝ තැන උපනිමි, එහි ද මෙ නම් ඇතියෙම් විමි, මෙ නම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් විමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් විමි, මේබඳු ආහාර ඇතියෙම් විමි,  මේ බඳු සුව දුක් විඳින්නනෙම් විමි, මෙ තෙක් ආයු සීමාවක් ඇතියෙම් විමි. ඒ මම එයින් සැව මෙහි උපනිමි" යි මෙසේ එක් සංවර්තවිවර්තයක් ද, සංවර්තවිවර්ත දෙකක්ද, සංවර්තවිවර්ත තුනක් ද, සංවර්තවිවර්ත සතරක් ද, සංවර්තවිවර්ත පහක් ද, සංවර්ත දශයක් ද, පැහැ සටහන් ආදී ආකාර සහිත කොට, නම් ගොත් විසින් උදෙසුම් සහිත කොට නොයෙක් වැදෑරුම් පෙරැ වුසු කඳ පිළිවෙළ සිහි කෙරෙයි.

මෙබඳු ධ්‍යානානුභාව ඇති හේ දෘෂ්ටිගතික වුයේ මෙසේ කියයි. “ආත්මයක් ලෝකයත් සදාකාලික ය, වඳ ය, ගිරි කුලක් සේ නිසල ය, ඉන්ද්‍රකීලයක් සේ තහවුරු ය, ඒ සත්ත්වයෝ ම මෙයින් අන් තැනකට යෙති, භවයෙන් භවයට හැවිදිති, මැරෙති , මැරී උපදිති, (මහා පෘථිව්‍යාදී)  සදාකාලික වස්තූන් මෙන් ආත්මය ද ලෝකය ද හැම කල්හි විද්‍යාමාන මය. " මෙසේ මා කියනුයේ කවර හෙයින ? යත්:  මම් වනාහි වීර්‍යය වඩා උත්සහ වඩා , පුන පුනා  වැර වඩා නොපමා බව නිසා  නුවණ නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත මනා වැ පිහිටි කල්හි නොයක් වැදෑරුම්  පෙරැ වුසු කඳ පිළිවෙළ සිහි කෙරෙම්  ද, එබඳු වු චිත්ත සමාධියක් ලැබීමි. ඒ මෙසේ ය: “අසෝ තැන වීමි,  එහි මෙ නම් ඇතියෙම් විමි, මෙ නම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් විමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් විමි, මේබඳු ආහාර ඇතියෙම් විමි,  මේ බඳු සුව දුක් විඳින්නනෙම් විමි, මෙ තෙක් වයස් සීමාවක් ඇතියෙම් විමී, ඒ මම එයින් සැව අසෝ තැන උපනිමි, එහි ද මෙ නම් ඇතියෙම් විමි, මෙ නම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් විමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් විමි, මේබඳු ආහාර ඇතියෙම් විමි,  මේ බඳු සුව දුක් විඳින්නනෙම් විමි, මෙ තෙක් ආයු සීමාවක් ඇතියෙම් විමි. ඒ මම එයින් සැව මෙහි උපනිමි” යි  මෙසේ එක් ජාතියක් ද, ජාති දෙකක් ද, ජාති තුනක් ද, ජාති සතරක් ද, ජාති පසක් ද, ජාති දශයක් ද, ජාති විස්සක් ද, ජාති තිහක් ද, ජාති සතලිහක් ද, ජාති පනහක් ද, ජාති සියයක් ද, ජාති දහසක් ද, ජාති සියදහසක් ද, නොයෙක් සිය ගණන් ජාතීන් ද, නොයෙක් දහස් ගණන් ජාතීන් ද, නොයෙක් සියදහස් ගණන් ජාතීන් ද, මෙසේ පැහැ සටහන් ආදී ආකාර සහිත කොට, නාම ගෝත්‍ර වශයෙන් උද්දේශ සහිත කොට, නොයෙක් වැදෑරුම් පෙර වුසු කඳපිළිවෙළ සිහි කෙරෙමි. මේ කාරණයෙනුත් මම, යම්සේ ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත ද, වඳ ද, ගිරිකුළයක් සේ තහවුරු වැ සිටියේ ද, ඉන්ද්‍රකීලයක් සේ නිසල වැ සිටියේ ද, ඒ සත්ත්වයෝ ම මෙයින් අන් තැනකට යෙතැ යි, මැරී යලි උපදිතැයි මෙසේ ආත්මයත් ලෝකයත් පොළොව ආදී නොනැසී පවත්නා වස්තුනට සම වැ හැම කල්හි ම විද්‍යාමාන යහ යි මෙය දනිමි”

මහණෙනි, සමහර මහණ බමුණෝ යමක් නිසා යමෙක එල්බැ ගෙන ශාස්වතදෘෂ්ටිගතික වුවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත කොට පණවත් නම්, මේ ඒ දෙවෙනි කාරණයයි.

39. තෙවෙනි කාරණයෙහි ද භවත් මහණ බමුණෝ කුමක් නිසා, කිමෙක එල්බැ ගෙන ශාස්වත දෘෂ්ඨි ගත්තෝ ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත කොට පණවත් ද ? යත් :

මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක්  උත්සාහය නිසා, වීර්‍යය නිසා, පුන පුනා වැර වැඩුම් නිසා, අප්‍රමාදය නිසා, සම්‍යග්මනස්කාරය නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත මොනවට පිහිටි කල්හි නන් වැදෑරුම් පෙරැ වුසු කඳපිළිවෙල සිහි කෙරේ ද, එසේ වූ චිත්ත සමාධියක් ලබයි. එය (සිහි කරනුයේ) මෙසේ ය.  “අසෝ තැන විමි, එහි මේ නම් ඇතියෙම් වීමි, මේ නම් ගොත්‍ර ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් වීමි , මෙබඳු ආහාර ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳ සුවදුක් විඳින්නෙම් වීමි, මෙතෙක් ආයු සීමවක් ඇතියෙම් වීමි, ඒ මම එයින් සැව අසෝ තැන උපනිමි, එහිද මේ නම් ඇතියෙම් වීමි, මෙනම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් වීමී, මෙබඳු ආහාර ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු සුවදුක් විඳින්නෙම් වීමි. මෙතෙක් ආයු සීමා ඇතියෙම් වීමි. ඒ මම් එයින් සැව මෙහි උපනිමි” යි සංවර්තවිවරත දශයක් ද, සංවර්තවිවර්ත විස්සක් ද, සංවර්තවිවර්ත තිසක් ද, සංවර්තවිවර්ත සතලිසක් දැයි මෙසේ ආකාර සහිත වු උද්දේශ සහිත වු නොයෙක් වැදෑරුම් පෙරැ වුසු කඳ පිළිවෙළ සිහි කෙරෙයි.

හේ මෙසේ කියයි:  “ආත්මයත් ලෝකයත් සදාකාලික ය, වඳ ය, ගිරි කුලක් සේ නිසල ය, ඉඳුකිලක් සේ තරය, ඒ සත්හු ම මෙයින් අන් තැනකට යෙති, භවයෙන් භවයට යෙති, මැරෙති මැරී උපදිති, මහා පෘතිව්‍යාදී ශාස්වත වස්තුනට සම ව හැම කල්හිම ඇත්තාහු ය. මෙසේ  මා කියනුයේ කවර හෙයින ? යත්:   මම් වනාහී උත්සාහ නිසා වීර්‍ය්‍යය නිසා, පුන පුනා වැර වැඬුම් නිසා, නොපමා බව නිසා, මනාසේ මෙනෙහි කැරුම් නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත මොනවට පිහිටි කල්හී නොයෙක් වැදෑරුම් පෙර වුසු කඳ පිළිවෙල සිහි කෙරෙම් ද , එසේ වු චිත්තසමාධියක් ලැබීමි. එ මෙසේ ය. “අසෝ තැන විමි, එහි මේ නම් ඇතියෙම් වීමි, මේ නම් ගොත්‍ර ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් වීමි , මෙබඳු ආහාර ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳ සුවදුක් විඳින්නෙම් වීමි, මෙතෙක් ආයු සීමාවක් ඇතියෙම් වීමි, ඒ මම එයින් සැව අසෝ තැන උපනිමි, එහිද මේ නම් ඇතියෙම් වීමි, මෙනම් ගෝත්‍ර ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු පැහැ ඇතියෙම් වීමී, මෙබඳු ආහාර ඇතියෙම් වීමි, මෙබඳු සුවදුක් විඳින්නෙම් වීමි. මෙතෙක් ආයු සීමා ඇතියෙම් වීමි. ඒ මම් එයින් සැව මෙහි උපනිමි” යි සංවර්තවිවර්ත දශයක් ද, සංවර්තවිවර්ත විස්සක් ද, සංවර්ථවිවර්ථ තිහක් ද, සංවර්තවිවර්ත හතලිසක් දැයි  මෙසේ ආකාර සහිත, උද්දේස සහිත, නොයෙක් වැදෑරුම් පෙරැ වුසු කඳපිළිවෙළ සිහි කෙරෙමි. මේ කරුණින් මම් යම්සේ ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත ද , වඳ ද, ගිරි කුළක් සේ නිසල ද, ඉඳුකිලක් සේ තහවුරු ද, ඒ සත්හුම ම මෙයින් අන් තැනට යෙත් ද, භවයෙන් භවයට හැවිදිත් ද , මැරෙත් ද , මැරී උපදිත් ද, මහාපෘථිව්‍යාදී ශාස්වත වස්තූන් හා සම වැ හැමදාම ඇත්තාහු ද , එසේ මේ කාරණය දනිමි”  යනුයි.

මහණෙනි, ඇතැම් මහණබමුණෝ ශාස්වතදෘෂ්ටි ඇත්තෝ, යමක් නිසා, යමෙක එල්බෑ ගෙන, ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත කොට පණවත් නම්, මේ ඒ තෙවෙනි කාරණයයි.

40. සිවු වන කාරුණෙහි ද, භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කිමෙක එල්බැ ගෙන ශාස්වතවාදී වුවෝ, ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත කොට පණවත් ද ? යත් :

මහණෙනි, මෙහි එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ තර්ක කරන්නේ වෙයි, විමසන්නේ වෙයි, හේ ඒ ඒ කරුණින් තර්ක කොට, විමැසුම් නුවණ පමණින් ම කාරණය මැන “ආත්මය් ලෝකයත් සදාකාලික ය, වඳ ය, ගිරිකුලක් සේ නිසල ය, ඉඳුකිලක් සේ  තර වැ සිටියේ ය, ඒ සත්හු ම මෙයින් අන් තැනකට යෙත්, භවයෙන් භවයට යෙත්, මැරෙත්, මැරී උපදිත්, මහාපෘථිව්‍යාදී ශාස්වතීනට (සදාකාලික වස්තූන්හට) සම වැ හැමදා ම ඇත්තාහ” යි. මෙසේ තමාගේ හුදු වැටහීම කියයි.

මහණෙනි, ඇතැම් මහණබමුණෝ යමක් නිසා යමක් ඇරැබැ, ශාස්වත දෘෂ්ටි ගත්තෝ ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත කොට පණවත් නම් මේ ඒ සිව්වන කාරණයයි.

41. මහණෙනි, ශාස්වතදෘෂ්ටි ගත් ඒ මහණබමුණෝ මේ සතර කරුණින් ආත්මයද ලෝකය ද ශාස්වත කොට පණවත්. මහණෙනි, ශාස්වත දෘෂ්ටි ගත් යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත කොට පණවත් නම්, ඒ සියල්ලෝ මේ කරුනු සතරින් ම හෝ මොවුන් අතුරෙනන් එකෙකින් හෝ එසේ පණවත් මේ සතර කරුණින් පිටත අන් කරුණක් ඔවුනට නැත.

42. මහණෙනි, මේ දෘෂ්ටීහු (හෝ දෘෂ්ටිකාරණයෝ) මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ, මෙ සේ පරාමෘෂ්ට වුවෝ, මෙබඳු වු නිරයාදී විපාකගති ඇත්තෝ වන්නාහ. මෙබඳු පරලොවක් ඇතියෝ වන්නාහ' යි ඒ මේ සතර දෘෂ්ටිගතය ම තථාගත තෙමේ නන් අයුරින් දනී. තථාගත තෙමේ එයත් දනී. එයින් මත්තෙහි වු (ශීල සමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති විමුක්තිඥානදර්ශන සර්වඥතාඥාන යන මේ) සියල්ලත් දනී. එය දන්නේ , ' මෙය මම් දනිමි' යි තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් පරාමර්ශනය නො කෙරෙයි, එය පරාමර්ශනය නොකරන ඒ තථාගත බුදුහු විසින් තමා ම කෙලෙස් නිවීම දන්නා ලද්දේ ය. (මෙහි සුව පත් වමු යි අසෝ තැන සුව පත් වමු යි සිතමින් යම් සැප වේදනාවන් හී ඇළුණු අන් තොටුවො නානාවිධ දෘෂටිගහනයට වදිත් ද) , තථාගත තෙමේ ඒ වේදනාවන්ගේ උත්පත්තිය ද  විනාශයද  ආස්වාදය ද ආදීනවය ද ඒ වේදනාවන්ගේ නික්මීම ද තත් වු පරිදි දැන, ඡන්දරාගය දුරු වු බැවින් උපාදාන රහිත ව මිදුණේ වෙයි.

43. මහණෙනි, තථාගත තෙමේ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ප්‍රකාශ කෙරේ නම්, යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණ කියන්නට තැත් කරන්නෝ කියන්නාහු නම්, මේ - ගැඹුරු වූ, සර්වඥ බුදු කෙනෙකුන් විසින් ම විනා සෙස්සවුන් විසින් නොදැක්ක හැකි වූ, එ හෙයින් ම සෙස්සවුන් විසින් අවබෝධ නො කට හැකි වූ, ශාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ, තර්කයෙන් බැස නොගත හැකි වූ, සියුම් වූ, ප්‍රාඥයන් විසින් ම දත හැකි වූ ඒ ධර්මයෝ ය.

                                                                                       පලමු බණවර යි.

                                                                                      ____________

 

44. මහණෙනි යම් කෙනෙක් ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාස්වත කොට ද එක් කොටසක් අශාස්වත කොට ද කරුණු සතරෙකින් පණවත් නම්, එසේ වු ඒකත්‍යශාස්වතික වූ ද ඒකත්‍යඅශාස්වතික වූ ද ඇතැම් මහණ බමුණු කෙනෙක් ඇත්තාහ.

ඒ භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කිමෙක එල්බැ එකත්‍යශාස්වතික ද එකත්‍යආශාස්වතික ද වූවාහු (එක් කොටසක් සදාකාලික යැයි ද එක් කොටසක් සදාකාලික නොවේ යැයි ද යන දෘෂ්ටි ඇත්තාහු) ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාස්වත යැ යිත් එක් කොටසක් අශාස්වතැ යිත් කියා සතර කරුණෙකින් පණවත් ද ? යත්:

45. මහණෙනි, දික් කලක් ඇවෑමෙන් කිසි සමයෙක මේ ලොව නස්නේ ද, එබඳු වු කාලයෙක් වේ ම ය. එසේ ලොව නැසෙන කල්හී සත්හු බෙහෙවින් ආභස්සර බඹලොවැ උපදින්නෝ වෙති. ඔහු එහි ධ්‍යානචිත්ත බලයෙන් උපන්නෝ වෙති, ප්‍රීතිය ම ආහාර කොට ඇත්තෝ වෙති, තුමූ ම බැබලෙන්නෝ වෙති, අහසෙහි හැසිරෙන්නෝ වෙති, සිත්කළු වස්ත්‍රාභරණ හැඳ පැළඳ සිටින්නෝ වෙති. එහි ඔහු ඉතා බොහෝ කලක් සිටිත්.

මහණෙනි, දික් කලක් ඉක්මීමෙන් යම් කිසි සමයෙක මෙලොව නැවත හටගන්නේ නම් එසේ වූ කාලයෙක් වෙයි. එසේ ලොව හට ගන්නා කල්හී හිස් බඹවිමනෙක් පහළ වෙයි. ඒ කල්හී එක්තරා සත්ත්වයෙක් ආයු ගෙවී යෑමෙන් හෝ පින් ගෙවී යෑමෙන් ආභස්සර බඹ ලොවින් සැව ඒ හිස් බඹවිමනෙහි උපදී. හෙතෙමේ එහි ධ්‍යාන සිතින් උපන්නේ ප්‍රීතියම ආහාර කොට ඇත්තේ වෙයි. සිය සිරුර එළියෙන්  බබළන්නේ වෙයි, ආකාශචාරී වෙයි, සිත්කළු වස්ත්‍රාභරණ ඇති වැ සිටින්නේ වෙයි. හේ එහි ඉතා බොහෝ කලක් සිටියි.  එහි ඔහු  හුදකලා වැ බොහෝ කලක් වුසූ හෙයින්  'අන්  සත්හු ද මේ අත් බවට එන්නාහු නම් යෙහෙකැ' යි ප්‍රාර්ථනාවෙක් තෘෂ්ණාවෙක් ඔහුට  පහළ වෙයි. ඉක්බිති එක්තරා සත්ත්ව කෙනෙක් ද, ආයු ගෙවීමෙන් හෝ පින් ගෙවීමෙන් හෝ ආභස්සර ලොවින් සැව ඒ බඹවිමනට , ඔහුගේ  සහභාවයට පැමිණෙත්, ඔහු ද එහි ධ්‍යානමනසින් උපන්නෝ ප්‍රීතිය ම ආහාර කොට ඇත්තෝ වෙත්, ස්වයම්ප්‍රභ වෙත්, ආකාශචාරී වෙත්, සිත්කළු උයන් විමන් ආදියෙහි සිටින්නෝ (නොයෙක් සිත්කළු වස්ත්‍රාභරණ හැඳ පැලැඳ සිටින්නෝ )වෙත්. ඔහු එහි ඉතා දික් කලක් සිටිත්.  මහණෙනි, එහි යම් සත්ත්වකෙනෙක් පලමු වැ උපන්නේ ද, ඔහුට මෙසේ සිතෙක් වෙයි. “මම බ්‍රහ්ම වෙමි, මහා බ්‍රහ්ම වෙමි. අන් හැම මැඩපවත් වා සිටින්නෙම් වෙමි. අනුන් විසින් නොමඩනා ලදුයෙම් වෙමි, ඒකාන්තයෙන් සියල්ල දක්නෙම් වෙමි, සියල්ලන් වශයෙහි පවත්වන්නෙම් වෙමි,  ඊශ්වර වෙමි, කර්තෘ වෙමි, මවන්නා වෙමි, ලොවට උත්තම වෙමි, ලොව සකස් කරන්නා වෙමි, පුරුදු කළ වශිතා ඇත්තෙමි, උපන්නවුන්ගේ ද, උපදින්නවුන්ගේ ද පියා වෙමි. මා විසින් මේ සත්ත්වයෝ මවන ලදහ. ඒ (එසේ සිතනුයේ ) කවර හෙයින ? යත්: 'අන් හැම සත්ත්ව කෙනෙකුත් මෙහි මේ අත්බවට එන්නාහු නම් යෙහෙකැ'යි  පූර්වයෙහි  මට මේ සිත පහළ විය.  මෙසේ මාගේ ප්‍රාර්ථනාව ද විය. මේ සත්ත්වයෝත් මගේ ඒ ප්‍රාර්ථනාව අනු ව  මේ අත්බවට ආහ" යනු යි.  යම් සත්ත්ව කෙනෙක් පසුව උපන්නෝ ද  ඔවුනට මේ සිත වෙයි. 'මේ භවත් තෙමේ බ්‍රහ්ම ය, මහා බ්‍රහ්ම ය, අනුන් මැඩ පවත්වා සිටින්නේ ය, අනුන් විසින් නොමැඩුණේ ය, ඒකාන්තයෙන් සියල්ල දක්නේ ය, ලොව තමා වශයෙහි පවත්වන්නේ ය, ඊශ්වර ය, කර්තෘ ය, නිර්මාතෘය, උත්තමයා ය, ලොව සකස් කරන්නා ය,  පුරුදු කළ වශිතා ඇත්තා ය, උපන් උපදනා සියල්ලන්ගේ පියා ය. මේ භවත් බඹහු විසින් අප මවන ලද්දමෝ වමු. ඒ කවර හෙයින ? යත්:  මොහු වනාහී අපට පලමු ව මෙහි උපන්නහු අපි දුටුවමු. අපි වනාහී පසු වැ උපන්නම්හ” යනුයි.

46. මහණෙනි, එහි යම් සත්ත්වයෙක් පලමු වැ උපන්නේ ද, හේ සෙස්සනට වඩා දීර්ඝායුෂ්ක වෙයි, සෙස්සනට වඩා වර්ණවත් වෙයි, සෙස්සනට වඩා මහායශස් ඇත්තේ වෙයි, යම් කෙනෙක් වනාහී පසු වැ උපන්නෝ ද ඔහු පළමු උපන්නහුට වඩා මන්දායුෂ්ක ද වෙති, ඔහුට වඩා වර්ණයෙන් හීන ද වෙති, ඔහුට වඩා අල්පයශස් ඇත්තෝ ද වෙති, මහණෙනි, යම් හෙයෙකින් ඔවුන් අතුරෙන් කිසි සත්ත්වයෙක් ඒ බ්‍රහ්මනිකායයෙන් සැව මේ මිනිසත්බවට පැමිණේ ය යන කාරණයෙක් ඇද්ද මෙය විද්‍යාමාන  ය(වන එකෙක). එසේ හේ මේ මිනිසත්බවට ආයේ ම ගිහි ගෙයින් පැවිදි බිමට වදී. ගිහි ගෙයින් පැවැදි බිමට වන්නේ ම, හේ උත්සාහ වඩා වැර වඩා පුන පුනා වෑයම් කොට නොපමා බව නිසා නුවණ නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත මනා වැ පිහිටි කල්හි මෙයින් පෙරැ වූ ජාතිය සිහි කෙරේ ද, එයින් ඔබ්බෙහි සිහි නොකෙරේ ද, එසේ වු චිත්තසමාධියක් ලබයි. හේ තෙම මෙසේ කියයි. "යම් ඒ භවත් බ්‍රහ්මයෙක් මහාබ්‍රහ්ම ද, අනුන් මැඩ පවත්වන්නේ ද, ඊශ්වර ද, කාරක ද, නිර්මාපක ද, උත්තම ද, ලොව සකස් කරන්නේ ද, පුරුදු කළ වශීතා ඇත්තේ ද, උපනුන්හටත් උපදනාවුන්හටත් පීතෘ ද, යම් භවත් මහබඹක්හු විසින් අප මවන ලදුමෝ ද, ඒ මහ බඹ තෙමේ නිත්‍ය ය, ධ්‍රැව ය,(නොමැරෙන්නේ ය) සදාකාලික ය, නොවෙනස් වන ස්වභාව ඇත්තේ ය. මහාපෘථිවි ආදී ශාස්වත වස්තුන් හා සම වැ එසේ ම නොවෙනස් වැ සිටින්නේ ය. යම් බඳු අපි ඒ භවත් බඹහු විසින් මවන ලදුමෝ ද,  ඒ අපි අනිත්‍යම්හ, අධ්‍රැවයම්හ, අල්පායුෂ්කයම්හ, මැරෙන ස්වභාවය ඇත්තම්හ, එ බැවින් බඹ ලොවින් සැව මෙහි මේ මිනිසත් බවට ආම්හ " යනු යි.

මහණෙනි, යමක් නිසා යමක් ඇරැබැ ඇතැම් මහණ බමුණෝ එකත්‍යශාස්වතිකත් ඒකත්‍යඅශාස්වතිකත් වුවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාස්වත කොටත් එක් කොටසක් අශාස්වත කොටත් පණවත් නම්, මේ ඒ පලමු කාරණය යි.

47. දෙවෙනි කාරණයෙහිත්__පින්වත් මහණ බමුණෝ කුමක් නිසා කිමෙක එල්බැ ඒකත්‍යශාස්වතික ද ඒකත්‍යඅශාස්වතික ද වුවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාස්වතත් එක්කොටසක් අශාස්වතත් කොට පණවත් ද ? යත්:

මහණෙනි, ඛිඩ්ඩාපදෝසික නම් දෙවි කෙනෙක් ඇත්තාහ. ඔහු ආහාරෝපභෝගකාලය ඉක්මවා මෙවුන්දම්හි ද කායික වාචසික ක්‍රීඩායෙහි ද යෙදුනෝ වැ වෙසෙත්. බොජුන් ගන්නා කාලසීමාව ද ඉක්මවා මෙවුන්දම්හි ද කායික වාචසික ක්‍රිඩායෙහි ද ඇලෙන ස්වභාවයට පැමිණ වසන ඔවුන්ගේ බොජුන් ගැන්මෙහි සිහි නැති වේ. එසේ සිහි නැති වීමෙන් ඒ දෙවියෝ ඒ දේවනිකායයෙන් ච්‍යුත වෙත්.

මෙසේ වු එක්තරා සත්ත්වයෙක් ඒ දේවනිකායෙයෙන් සැව මේ මිනිස් බවට පැමිණේ ය යන යමක් ඇද්ද, මෙය ඇති එකෙක. එසේ මේ මිනිසත්බවට පැමිණියා වූ ම හේ ගිහිගෙන් නික් ම පැවිදි වේ. පැවිදී වුයේ ම උත්සාහ වඩා, වැර වඩා, පුනපුනා වැර වඩා, එළැඹ සිටි සිහිය වඩා, නුවණ වඩා, යම් සමාධියෙකින් සිත මනා වැ පිහිටි කල්හී ඒ පෙරැ අත්බව සිහි කෙරේ ද, එයින් යට සිහි නොකෙරේ ද, එබඳු වු චිත්ත සමාධියක් ලබයි.

හේ මෙසේ කියයි. " යම් පින්වත් දෙවි කෙනෙක් ඛිඩ්ඩාපදෝසික නො වෙත් ද , ඔහු බොජුන් වේලාව  ඉක්මවා මෙවුන්දම්හිත් කායික වාචසික ක්‍රිඩායෙහිත් ඇලෙන ස්වභාවයට පැමිණියෝ වැ නො වෙසෙත්. එසේ වේලාව ඉක්මවා වෙමුන්දම්හිත් සෙසු කායික වාචසික ක්‍රිඩායෙහිත් ඇලෙන ස්වභාවයට පැමිණ නොවසන ඔවුනට බොජුන් ගැන්මෙහි සිහි නැති නොවේ. එසේ සිහි නැති නොවනුයෙන් ඒ දෙවියෝ ඒ දේව නිකායයෙන් ච්‍යුත නො වෙත්. ඔහු නිත්‍ය හ. ඒකාන්ත හ. සදාකාලික හ. නො පෙරැළෙන සුලු හ. ශාස්වතිනට (පෘථිවි ආදී සදාකාලික වස්තුනට) සම වැ එසේ ම සිටුනාහ. යම් බඳු වු අපි වනාහී ඛිඩ්ඩාපදෝසික වමෝ ද, ඒ  අපි වේලාව ඉක්මවා හර්ෂක්‍රිඩාරතිධර්මයට පැමිණියො වැ වුසුමෝ වේලාව ඉක්මවා හර්ෂක්‍රිඩාරතිධර්මයට පැමිණියෝ වැ වසන ඒ අපට බොජුන් ගැන්මෙහි සිහි නැති විය. සිහි නැති වීමෙන් මෙසේ අපි ඒ දිව්‍යනිකායයෙන් ච්‍යුත වූවමෝ එ හෙයින් ම අනිත්‍ය වූවමෝ අධ්‍රැව වූවමෝ අල්පායුෂ්ක වූවමෝ මැරෙන ස්වභාවය ඇත්තමෝ මේ මිනිසත්බවට පැමිණියම්හ" යනුයි.

මහණෙනි, යමක් නිසා යමෙක එල්බැ ඇතැම් මහණබමුණෝ ඒකත්‍යශාස්වතික ද ඒකත්‍යඅශාශ්වතික ද වුවෝ ආතමයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාස්වත ද එක් කොටසක් අශාශ්වතද කොට පණවත් නම්, මේ ඒ දෙවෙනි කාරණය යි.

48. තෙවෙනි කරුණෙහි ද __පිනවත් බමුණබමුණෝ කුමක් උදෙසා කුමක් ඇරැබැ ඒකත්‍යශාශ්වතික ද, එක්ත්‍යඅශාශ්වතික ද, වූවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් කොටසක් ශාශ්වත වශයෙනුත් කොටසක් අශාශ්වත වශයෙනුත් පණවත් ද ? යත්:

මහණෙනි, මනෝපදෝසික නම් දෙවි කෙනෙක් අත්හ. ඔහු කිපුණු සිතින් බොහෝ වේලා උනුන් බලත්. ඔහු කිපුණු සිතින් උනුන් බලන්නෝ, උනුන් කෙරෙහි හිත් දූෂිත කෙරෙත්. මෙසේ උනුන් කෙරෙහි දූෂිත කළ සිත් ඇති ඔහු (එ හෙයින් ම) මිරිකුණු කය ඇත්තෝ මිරිකුණු සිත් ඇත්තෝ ඒ දේවනිකායයෙන් ච්‍යුත වෙත්.

එක්තරා සත්ත්වයෙක් ඒ දේවනිකායෙන් සැව මේ මිනිසත් බවට පැමිණේ ය යන යමක් ඇද්ද, මහණෙනි, මේ කාරණය ඇති එකෙකි. එසේ හේ මේ මිනිසත්බවට පැමිණියේ ම ගිහිගෙන් නික්ම පැවැදි බිමට පැමිණේ. පැවිදි බිමට පැමිණි හෙ තෙමේ උත්සාහය නිසා වීර්‍ය්‍යය නිසා නැතව නැවත වැර වැඩුම් නිසා නොපමාව නිසා නුවණ නිසා,   යම්සේ සිත මොනවට පිහිටි කල්හි ඒ පෙර අත්බව සිහි කෙරේ ද, එයින් යට සිහි නොකෙරේ ද, එබඳු වූ චිත්ත සමාධියක්  ලබයි.

හේ මෙසේ කියයි. "යම් පින්වත් දෙවි කෙනෙක් මනෝපදෝසික නොවෙත් ද, ඔහු බොහෝ වේලාවක් උනුන් කිපි සිතින් නොබලත්. ඉතා බොහෝ වේලාවක් කිපි සිතින් උනුන් නොබලන ඔහු උනුන් කෙරෙහි  සිත් රිදුවා නොගනිත්. උනුන්කෙරෙහි සිත් රිදුවා නොගත් ඔහු ක්ලාන්ත නොවූ කය ඇත්තෝ, ක්ලාන්ත නොවූ සිත් ඇත්තෝ, ඒ දිව්‍ය නිකායයෙන් ච්‍යුත නොවෙත්. යම් බඳු වු අපි වනාහී මනෝපදෝසික වූමූ ද, ඒ අපි බොහෝ වේලාවක් උනුන් කිපී සිතින් බැලුම්හ. ඒ අපි බොහෝ වේලා උනුන් කිපි සිතින් බලන්නමෝ උනුන් කෙරෙහි සිත් රිදුවා ගතුම්හ.ඒ අපි උනුන් කෙරෙහි රිදුවා ගත් සිත් ඇත්තමෝ ක්ලාන්ත වූ කය ඇත්තමෝ ක්ලාන්ත වු සිත් ඇත්තමෝ මෙසේ ඒ දේවනිකායයෙන් ච්‍යුත වූවමෝ (එහෙයින් ම) අනිත්‍යයම්හ. අධ්‍රැවයම්හ. අල්පායුෂ්කයම්හ. මැරෙන ස්වභාවය ඇත්තමෝ මේ මිනිසත් බවට ආම්හ" යනු යි.

මහණෙනි, ඇතැම් මහණබමුණෝ යමක් උදෙසා යමක් ඇරැබැ එකත්‍යශාශ්වතික ද ඒකත්‍යඅශාශ්වතික ද වූවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාස්වත ද එක් කොටසක් අශාස්වත ද කොට පණවත් නම්, මේ ඒ තෙවෙනි කාරණය යි.

49.  මහණෙනි, සතර වන කරුණෙහි __භවත් මහණ බමුණෝ කුමක් උදෙසා කුමක් ඇරැබැ ඒකත්‍යශාශ්වතික ද ඒකත්‍යඅශාශ්වතික ද වූවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාශ්වත  කොටත් එක් කොටසක් අශාශ්වත කොටත් පණවත් ද ? යත් :

මහණෙනි, මෙහි එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ තර්ක විතර්ක කරන්නේ වෙයි. අයෝනිසොමනස්කාරයෙන් විමසන්නේ වෙයි. හේ තර්ක කොට ගන්නා ලද, නොනුවණින් විමසා ගැන්ම අනුවැ පැවැති, තමාගේ හුදු වැටැහීම් මෙසේ පවසයි:  "  ඇස යැ යි ද, කණ යැ යි ද, දිව යැ යි ද, කය යැ යි ද, කියා මේ යමක් කියනු ලැබේ නම් එසේ වු මේ ආත්මය අනිත්‍ය ය, අධ්‍රැව ය, අශාශ්වත ය, පෙරැළෙනසුලු ය. සිත ය කියා හෝ මනසය කියා හෝ විඥාණය කියා හෝ යමක් කියනු ලැබේ නම්, එසේ වූ මේ ආත්මය වනාහී නිත්‍ය ය. ධ්‍රැවය, ශාශ්වත ය, නොපෙරැළෙනසුලු ය, (මහාපෘථිව්‍යාදී) සදාකාලික වස්තූන් හා සම වැ එසේ ම නො වෙනස් වැ සිටුනේ ය" යනු යි.

මහණෙනි යම්ක් උදෙසා යමක් ඇරැබැ ඇතැම් මහණබමුණෝ ඒකත්‍යශාශ්වතික ද ඒකත්‍යඅශාශ්වතික ද වූවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාස්වත කොට ද එක් කොටසක් අශාශ්වත කොටද පණවත් නම්, මේ ඒ සතරවන කාරණය යි.

 

මහණෙනි, ඒ මහණබමුණෝ ඒකත්‍යශාශ්වතික ද ඒකත්‍යආශාශ්වතික ද වූවෝ මේ සතර කරුණින් ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාශ්වත ද එක් කොටසක් අශාශ්වත ද කොට පණවත්.

මහණෙනි, යම් මහණකෙනෙක් හෝ යම් බමුණුකෙනෙක් හෝ ඒකත්‍යශාශ්වතික ද ඒකත්‍යඅශාශ්වතික ද වූවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාශ්වත ද එක් කොටසක් අශාශ්වත ද කොට පණවත් නම්, ඒ සියල්ලෝ මේ සතර කරුණින් ම හෝ මොවුන් අතුරෙන් එක් කරුණෙකින් හෝ එසේ පණවත්. මෙයින් පිටත් අන් කරුණක් නැත.

 

50. මහණෙනි, ' මේ දෘෂ්ටිකාරණයෝ මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ, මෙසේ පරාමර්ශනය කරන ලද්දෝ මෙබඳු නිරයාදී විපාක ගති ඇත්තෝ වෙත්, මෙබඳු පරලොව් ඇතියෝ වෙත් යැ' යි මේ සතර දෘෂ්ටිගතය ම තථාගත තෙමේ දන්නේ ය. තථාගත තෙමේ එයද එයින් මත්‍තෙහි වූ  සියල්ල ද දනී. එය දන්නේ, 'මෙය මම් දනිමි ' යි ඒ දැක්ම තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් පරාමර්ශනය නො කෙරෙයි. එය පරාමර්ශණය නොකරන්නා වු ඔහු විසින් ම තමාගේ කෙලෙස් නිවීම දන්නා ලද්දේ ය. (සුව ඇති තැන් පතපතා අන්‍යතීර්ථකයෝ නානාදෘෂ්ටිගහනයට පිවිසෙත් නම්) තථාගත තෙමේ ඒ වේදනාවන්ගේ උපත ද නැස්ම ද රසය ද දොස ද නික්මුම ද  ඇති සැටි දැන උපාදාන රහිතව මිදුණේ වෙයි.

51.  මහණෙනි, තථාගත බුදුරජ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දැන පසක් කොට පවසා නම්, තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණ කියන්නට තැත් කරන්නෝ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන කියන්නෝ නම් මේ වනාහී ගැඹුරු වූ දූර්දර්ශ වූ දුරනුබෝධ වූ ශාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ අතර්කාවචර වූ සියුම් වූ පණ්ඩිතවේදනීය වූ ඒ ධර්මයෝ ය.

 

                                                                                   _____________

 

52. මහණෙනි, ඇතැම් මහණබමුණු කෙනෙක් ලොව කෙළවරක් ඇති නැතිබව පිළිබඳ උපදවා ගත් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ කරුණු සතරෙකින් ලොවෙහි අන්තය හෝ අනන්තය පණවත්. ඒ භවත් මහණ බමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් ඇරැබැ අන්තානන්තකවාද ඇත්තෝ කරුණු සතරෙකින් ලොවැ අන්තානන්තය පණවත් ද? යත්:

මහණෙනි,  මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් උත්සාහය නිසා වීර්‍ය්‍යය නිසා පුනපුනා වැර වැඩුම් නිසා අප්‍රමාදය නිසා නුවණ නිසා, යම් සමාධියකින් සිත මොනවට පිහිටි කල්හි ලොවෙහි අන්තසඥී වැ වෙසේ නම්, එසේ වු චිත්තසමාධියක් ලබයි.  හේ මෙසේ කියයි:  "මෙලොව අන්තවත් ය, හාත්පසින් ම වට ය. ඒ කවර හෙයින යත් : මම් වනාහි උත්සාහය නිසා වීර්‍ය්‍යය නිසා පුනපුනා වැර වැඩුම් නිසා අප්‍රමාදය නිසා නුවණ නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත මොනවට පිහිටි කල්හී ලොවෙහි අන්තසංඥී ව වෙසෙම් ද, එසේ වූ චිත්තසමාධියක් ලැබීමි. මේ කරුණින් මෙලොව යම්සේ අන්තවත් ද, හාත්පසින් වටද, එසේ මෙය මම් දනිමි" යනුයි.

මහණෙනි, යමක් නිසා යමක් ඇරැබැ ඇතැම් මහණ බමුණෝ අන්තානන්තිකදෘෂ්ටි ඇත්තෝ ලොවෙහි අන්තානන්තය පණවත් නම්, මේ ඒ පලමු වන කාරණය යි.

53.  දෙවෙනි කරුණෙහි ද ___ භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කිමෙක එල්බැ අන්තානන්තිකදෘෂ්ටි ගත්තෝ ලොවෙහි අන්තානන්තය පණවත් ද? යත්:

මහණෙනි, මෙහි එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ උත්සාහය නිසා පුන පුනා වැර වැඩුම් නිසා නොපමාව නිසා නුවණ නිසා, යම් සමාධියෙකින් (ධ්‍යානයෙකින්) සිත මනා වැ පිහිටි කල්හි ලොවෙහි අනන්තසංඥි වැ වෙසේ ද, එසේ වු චිත්තසමාධියක් උපදවයි. හේ මෙසේ කියයි:  "මේ ලොව අනන්ත යැ, අපරියන්ත ය, යම් ඒ මහණබමුණු කෙනෙක් 'මේ ලෝකය කෙළෙවරක් ඇත්තේ ය. හාත්පසින් වට යැ' යි මෙසේ කීහු ද, ඔවුන්ගේ කීම බොරු ය. මේ ලෝකය අනන්ත ය, අපරියන්ත ය. කවර හෙයින ? යත්:  මම් වනාහී උත්සාහය නිසා පුන පුනා වැර වැඩුම නිසා නොපමාව නිසා නුවණ නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත මනා වැ පිහිටි කල්හි ලොවෙහි අනන්තසංඥී වැ වෙසෙම් ද, එබඳු වූ චිත්තසමාධියක් ලැබීමි. ලෝකය යම් සේ අනන්ත ද අපර්‍යන්ත ද, මම් මේ කාරණයෙන් මෙය එසේ දනිමි " යනුයි.

 

මහණෙනි, යමක් නිසා යමෙක එල්බැ ඇතැම් මහණබමුණෝ අන්තානන්තිකදෘෂ්ටි ගත්තෝ ලෝකය පිළිබඳ අන්තානන්තය පණවත් නම්, මේ ඒ දෙවෙනි කාරණය යි.

54. මහණෙනි, තෙවෙනි කරුණෙහි ද __ මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් ඇරැබ අන්තානන්තිකදෘෂ්ටි ඇත්තෝ ලොවැ අන්තානන්තය පණවත් ද? යත්:

මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ උත්සාහය නිසා විර්‍ය්‍යය නිසා පුන පුනා වැර වැඩුම් නිසා නොපමාබව නිසා නුවණ නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත මොනවට පිහිටි කල්හි, 'ලොවෙහි උඩින් යටින් කෙළවරක් ඇතැ'යි යන සංඥා ඇති වැ , එහෙත්  'ලොවෙහි සරසින් කෙළවරක් නැතැ'  යි යන සංඥා ඇතිව වෙසේ ද, එසේ වූ චිත්තසමාධියක් ලබයි. හේ මෙසේ කියයි:  "මේ ලොව කෙළවරක් ඇත්තේ ද කෙළවරක් නැත්තේ  ද වේ. යම් මහණබමුණුකෙනෙක්  'මෙලොව කෙළවරක් ඇත්තේ ය , වටැ යැ' යි කීහු ද, ඔවුන්ගේ වචනය හිස් ය. යම් මහණබමුණු කෙනෙක්  වනාහි මේ ලොව කෙළවරක් නැත්තේ ය. සීමාවක් නැත්තේ යැ'යි කීහු ද, ඔවුන්ගේ වචන ද හිස් ය. මේ ලොව අන්තවත් ද අනන්ත ද වේ. ඒ කවර හෙයින ? යත්: මම් වනාහී උත්සාහය නිසා විර්‍ය්‍යය නිසා පුන පුනා වැර වැඩුම නිසා නොපමාබව නිසා නුවණ නිසා, යම් සමාධියෙකින් සිත සමාහිත කල්හි ලොවෙහි උඩින් යටින් කෙළෙවරක් ඇතැයි ද සරසින් කෙළවරක් නැතැ යි ද යන සංඥා ඇති වැ වෙසෙම් ද, එසේ වු චිත්තසමාධියක් ලැබීමි. ලෝකය යම් සේ කෙළෙවරක් ඇත්තේත් නැත්තේත් වේ ද, මේ කරුණින් එසේ මෙය මම් දනිම් " යනු යි.

මහණෙනි,  යමක් නිසා යමෙක එල්බැ ඇතැම් මහණබමුණෝ අන්තානන්තිකදෘෂ්ටි ගත්තෝ ලෝකයේ අන්තානන්තය පණවත් ද, මේ ඒ තෙවෙනි කාරණය යි.

55.  සිවුවන කාරණයෙහි ද __ භවත් මහණබමුණො කුමක් නිසා, කුමක් ඇරැබැ අන්තානන්තිකදෘෂ්ටි ගත්තෝ ලොවේ අන්තානන්තය පණවත් ද? යත්:

මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ තර්ක කරන්නේ වෙයි, විමසන්නේ වෙයි. හේ ඒ ඒ කරුණින් තර්ක කළ, විමැසුම්නුවණ පමණින් ම මැන ගන්නා ලද සිය වැටහීම මෙසේ පවසයි:  මේ ලොව අන්තයක් (කෙළෙවරක්) ඇත්තේත් නොවෙයි. අන්තයක් නැත්තේත් නොවෙයි. යම් මහණබමුණු කෙනෙක් ' මේ ලොව අන්තවත් ය, වට යැ' යි කියත් නම්, ඔවුන්ගේ වචනය හිස් ය. යම් මහණබමුණුකෙනෙක් 'මේ ලොව අන්තයක් නැත්තේ යැ යි, කොණක් නැත්තේ යැ' යි කීහු නම්, ඔවුන්ගේ ද වචන හිස් ය. යම් මහණබමුණුකෙනෙක් ' මේ ලොව අන්තවත් ද වේ, අනන්ත ද වේ' යැ යි කියත් නම්, ඔවුන්ගේ ද වචන හිස් ය. මේ ලොව අන්තයක් ඇත්තේත් නොවේ ම ය. අන්තයක් නැත්තේත් නො වේ ම ය." යනුයි.

මහණෙනි, යමක් නිසා යමක් ඇරැබැ ඇතැම් මහණබමුණෝ අන්තානන්තික වූවෝ ලොවේ අන්තානන්තය පණවත් නම්, මේ ඒ සිව්වන කාරණය යි.

56. මහණෙනි, ඒ මහණබමුණෝ අන්තානන්තික දෘෂ්ටි ගත්තෝ මේ සතර කරුණින් ලෝකයේ අනතානන්තය පණවත්. මහණෙනි, යම් මහණකෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ අනතානන්තික දෘෂ්ටිගත්තෝ ලෝකයේ අන්තානන්තය පණවත් නම්, ඒ සියල්ලෝ ම මේකී සතර කරුණින් ම හෝ මොවුන් අතුරෙන් එක්තරා කරුණෙකින් හෝ එය පණවත්. මෙයින් පිටත්හි කරුණෙක් එයට නැත.

57. මහණෙනි, "මේ දෘෂ්ටීහු හෝ දෘෂ්ටිකාරණයෝ මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ මෙසේ පරාමෘෂ්ට වූවෝ මෙබඳු නිරයාදීවිපාකගති ඇත්තෝ වන්නාහ. මෙබඳු වු පරලොව් ඇතියෝ වන්නාහ" යි තථාගත තෙමේ ඒ මේ සතර දෘෂ්ටිගතය ම නන් අයුරින් දනී. තථාගත තෙමේ එය ද දනී. එයින් මත්තෙහි වු (ශීල සමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති විමුක්තිඥානදර්ශන සර්වඥතාඥාන යන මේ ) සියල්ලත් දනී. එය දන්නේ, මෙය 'මෙය මම දනිමි' යි තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් ඒ දැනීම පරාමර්ශණය නොකෙරෙයි. එය පරාමර්ශනය නොකරන ඒ තථාගත බුදුහු විසින් ම තමාගේ කෙලෙස් නිවීම දක්නා ලද්දේ ය.( මෙහි සුවපත් වමු යි, අසෝ තැන සුවපත් වමුයි සිතමින් යම් සැප වේදනාවන්හි ඇලුණු අන්තොටුවො නානාවිධදෘෂ්ටිගහනයට වදිත් ද,) තථාගත තෙමේ ඒ වේදනාවන්ගේ උත්පත්තිය ද විනාශය ද ආශ්වාදය ද ආදීනවය ද නික්මීම ද තත් වු පරිදි දැන උපාදාන රහිත වැ මිදුණේ වෙයි.

58. මහණෙනි, තථාගත තෙමේ  යම් ධර්ම කෙනෙකුන් පරෝපදේශ රහිතැ වැ විශිෂ්ටඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ප්‍රකාශ කෙරේ නම්, යම්  ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූම ගුණ කියන්නට තැත් කරන්නෝ කියන්නාහු නම්, මේ ගැඹුරු වු සර්වඥ බුදු කෙනෙකුන් විසින් ම විනා සෙස්සවුන් විසින් නො දැක්ක හැකි වු , සෙස්සවුන් විසින් අවබෝධ නො කට හැකි වූ ශාන්ත වු ප්‍රණීත වු තර්කයෙන් බැස ගත නොහැකි වු සියුම් වු ප්‍රාඥයන් විසින් ම දත හැකි වු ඒ ධර්මයෝ යි.

 

                                                                                        __________

 

59.  මහණෙනි, අමරාවික්ෂේපක වූ සමහර මහණබමුණුකෙනෙක් ඇත්තාහ. ඔහු ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දෝ ම වස්තු සතරෙකින් වාග්වික්ෂේපයට අමාරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත්. ඒ භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් ඇරැබැ අමරාවික්ෂෙපක වූවෝ, ඒ ඒ තන්හි ප්‍රශ්න විචාරන ලද්දෝ ම වස්තු සතරෙකින් වාග්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත් ද ? යත්:

60. මහණෙනි, මෙහි එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ ' මේ කුසලැ' යි ඇති සැටි නො දනී. ' මේ අකුසලැ' යි ඇති සැටි නොදනී. ඔහුට "මේ කුසලැ'යි මම ඇති සැටි නොදනිමි. ' මේ අකුසලැ'යි ඇති සැටි නො දනිමි. මම වනාහී '' මේ කුසලැ 'යි ඇති සැටි නො දන්නේම්, 'මේ අකුසලැ'යි ඇති සැටියෙන් නො දන්නෙම්, ' මේ කුසලැ'යි කියා හෝ පවසන්නෙම් නම්, ' මේ අකුසලැ'යි කියා හෝ පවසන්නෙම් නම්, ඒ පැවසුමෙහි මට ඡන්දයක් හෝ රාගයක් හෝ ද්වේෂයක් හෝ පටහැණිබවෙක් හෝ වන්නේ ය. යම් කරුණෙක්හි මට ඡන්දය හෝ රාගය හෝ ද්වේෂය හෝ පටහැණිබව හෝ වන්නේ නම්, ඒ මගේ ප්‍රකාශය බොරුවෙක් වන්නේ ය. මගේ යම් ප්‍රකාශයෙක් බොරු වන්නේ නම්, එය මට දුකෙක් වන්නේ ය. මට යම් දුකෙක් වන්නේ නම්, එය මට ස්වර්ග මෝක්ෂ දෙකට බාධක වන්නේ යැ" යි මෙසේ සිතෙක් වෙයි.

මෙසේ හෙතෙම මුසාවාදයට බියෙන් මුසාවාදයට පිළිකුලෙන් ' මෙය කුසලැ'යි නොම පවසයි. 'මෙය අකුසලැ' යි නොම පවසයි. ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්ණ විචාරණ ලද්දේ ම " මෙසේත් මාගේ පිළිගැන්මෙක් නැත. එසේත් මාගේ පිළිගැන්මෙක් නැත, ඒ දෙකින් ම අන් පරිද්දකිනුත් පිළිගැන්මෙක් මට නැත. ' නො පිළිගනිමි' යි කියා එකෙකුත් මට නැත. ' නොම නො පිළිගනිමි' යි කියා එකෙකුත් මට නැතැ " යි වාග්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණේ.

මහණෙනි, යමක් නිසා යමක් ඇරැබැ ඇතැම් මහණබමුණෝ අමාරාවික්ෂේපක වුවෝ, ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචාරන ලද්දෝ ම වාග්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙන්නාහු නම්, මේ ඒ පලමු කරුණ යි.

61. මහණෙනි, දෙවෙනි කරුණෙහි ද __ භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් ඇරැබැ අමරාවික්ෂේපක වූවෝ, ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචාරන ලද්දෝ ම වාග්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත් ද ? යත්:

මහණෙනි, මෙහි එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ ' මේ කුසල් යැ'යි ඇති සැටියෙන් නො දනියි. ' මේ අකුසල් යැ'යි ඇති සැටියෙන් නොදනියි. ඔහුට මෙසේ සිතෙක් වෙයි. " මම් වනාහි ' මේ කුසල් යැ'යි ඇති සැටියෙන් නොදනිමි, ' මේ අකුසල් යැ'යි ඇති සැටියෙන් නො දනිමි,  ' මේ කුසලැ'යි ඇතිසැටියෙන් නොදන්නෙම් ' මේ කුසලැ'යි පැවසුයෙම් නම්,  ' මේ අකුසලැ'යි ඇතිසැටියෙන් නොදන්නෙම් ' මේ අකුසලැ' යි පැවසුයෙම් නම්  එ කරුණෙහි මට ඡන්දයක් හෝ රාගයක් හෝ ද්වේෂයක් හෝ ප්‍රතිඝයෙක් හෝ වියැ හැක්කේ ය. යමෙක දී මට ඡන්දයක් හෝ රාගයක් හෝ ද්වේෂයක් හෝ ප්‍රතිඝයෙක් වන්නේ නම්, එය මට උපාදානයෙක් වන්නේ ය. යමෙක් මට උපාදානයෙක් වන්නේ නම්, එය මට සවර්ග මෝක්ෂ දෙකට බාධක වන්නේ ය" යනු යි.

 

62.  මහණෙනි, තෙවෙනි කාරණයෙහිත් - භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කිමෙක එල්බැ අමරාවික්ෂේපක වුවෝ, ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දෝ ම වාග්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත් ද? යත්:

 මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ ' මේ කුසලැ' යි ඇති සැටියෙන් නො දනී. ' මේ අකුසලැ' යි ඇති සැටියෙන් නො දනී. ඔහුට මෙසේ සිතෙක් වෙයි:  " මම් වනාහී මේ කුසලැ යි තත් වු පරිදි නො දනිමි. ' මේ අකුසලැ' යි තත් වු පරිදි නො දනිමි. මම ද ' මේ කුසලැ' යි තත් වු පරිදි නොදන්නේම් ' මේ අකුසලැ' යි තත් වු පරිදි නොදන්නෙම්   ' මේ කුසලැ' යි කියා හෝ පවසන්නෙම් නම්, ' මේ අකුසලැ' යි කියා හෝ පවසන්නෙම් නම්, නුවණැති සියුම් බුද්ධි ඇති මෙරමා හා කළ වාද ඇති අස්ලොමක් ඊයෙන් විද පළා ලන දුනුවාවන් බඳු වු, තමන්ගේ තියුණු නුවණින්  අනුන්ගේ ලබ්ධීන් බිඳ ලන්නවුන් බඳු වැ  යම් කෙනෙ ක් හැසිරෙත් ද, එසේ වු මහණබමුණු කෙනෙක් ඇත්හ,ඔහු ඒ කුශලාකුශලයෙහි මගේ ලබ්ධිය මා අතින් විචාරන්නාහ. ' කවර කරුණෙකින් මේ අර්ථය ගනී දැ ? ' යි කරුණු විචාරන්නාහ. මා කරුණු කී කළ්හි එහි දොස් දකවා තර්ජනය කරන්නාහ. මම් ඔවුනට කරුණු දක්වා මගේ මතය ස්ඵුට කොට කියන්නට සමත් නො වෙම් ද, එය මට පිඩාවෙක. මට යම් පීඩාවෙක් වේද , එය මට සවර්ග මෝක්ෂ දෙකට බාධක වන්නේ ය." යනුයි.  මෙසේ හෙතෙම ප්‍රශ්න කරණුවට බියෙන්, ප්‍රශ්න කළ හොත් උත්තර දීමට බැරි වෙතැ'යි ලජ්ජායෙන් ' මේ කුසලැ' යි සෘජු වැ (ඉඳුරා) නොම කියයි.  ' මේ අකුසලැ' යි කියා හෝ සෘජු ව නො කියයි. ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේ ම, " මාගේ මෙසේත් ගැන්මෙක් නැත. මාගේ එසේත් ගැන්මෙක් නැත. අන් පරිද්දෙකිනුත් මගේ ගැන්මෙක් නැත. 'නැතැ'යි කියා මගේ ගැන්මෙක් නැත. ' එසෙ නැත්තේත් නැතැ' යි කියාත් මාගේ ගැන්මෙක් නැතැ " යි වාග්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත්.

මහණෙනි, ඇතැම් මහණබමුණෝ යමක් නිසා යමෙක එල්බැ අමාරාවික්ෂේක වූවෝ, ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දෝ ම වාග්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත් නම්, මේ  ඒ තුන්වෙනි කාරණය යි.

63. සතර වැන්නෙහි ද - භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කිමෙක එල්බැ 'අමරාවික්ෂෙපක වුවෝ, ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචරන ලද්දෝ ම වාක්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත් ද? යත්:

මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ මද නුවණැත්තේ වෙයි. බොහෝ මූඪ වෙයි. හේ නුවණ මඳ බැවින්, බොහෝ සේ මූඪ බැවින්, ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්ණ විචාරන ලද්දේ ම, වාග්වික්ෂේපයට අපර්යන්ත වික්ෂේපයට පැමිණෙයි. ඒ මෙසේ ය: 

' පරලොවක් ඇද්දැ'යි මෙසේ මා අතින් විචාරයි නම්, 'පරලොවෙක් ඇතැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම්, 'පරලොවක් ඇතැ' යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන් පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි.

' පරලොවක් නැද්දැ' යි විචාරයි නම්'පරලොවෙක් නැතැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' පරලොවක් නැතැ' යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන් පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි.

' පරලොවක් ඇත්තේත් නැත්තේත් වේදැ' යි විචාරයි නම්'පරලොවෙක් ඇත්තේත් නැත්තේත් වේදැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' පරලොවක් ඇත්තේත් නැත්තේත් වේ යැ' යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන් පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

' පරලොවෙක් නොම ඇත්තේත් නොම නැත්තේත් වේ දැ' යි විචාරයි නම් 'පරලොවෙක් නොම ඇත්තේත් නොම නැත්තේත් වේ දැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' පරලොවක් නොම ඇත්තේත් නොම නැත්තේත් වේ දැ' යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

'උප්පාදුක(=මැරීඋපදනා) සත්වයෝ ඇත්තෝ දැ? ' යි විචාරයි නම්'උප්පාදුක සත්ත්වයෝ ඇත්තෝ යැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' උප්පාදුක සත්ත්වයෝ ඇත්තෝ  යැ' යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

'උප්පාදුක සත්වයෝ නැත්තෝ  දැ' යි විචාරයි නම්  'උප්පාදුක සත්ත්වයෝ නැත්තෝ යැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' උප්පාදුක සත්ත්වයෝ නැත්තෝ යැ' යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

.'උප්පාදුක සත්ත්වයෝ ඇත්තොත් නැත්තොත් වෙත් දැ? 'යි විචාරයි නම් 'උප්පාදුක සත්ත්වයෝ ඇත්තෝත් නැත්තෝ ත්  වේයැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' උප්පාදුක සත්ත්වයෝ ඇත්තෝ ත් නැත්තෝ ත් වේයැ' යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

'උප්පාදුක සත්ත්වයො නොම ඇත්තොත් නොම නැත්තෝත් වෙත් දැ?'යි විචාරයි නම් 'උප්පාදුක සත්ත්වයෝ නොම ඇත්තෝත් නොම නැත්තෝත් වේයැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' උප්පාදුක සත්ත්වයෝ නොම ඇත්තෝත් නොම නැත්තෝ ත් වේයැ' යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක ඇද්දැ ? 'යි විචාරයි නම්  'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක ඇතැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් 'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක ඇතැ'යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක  නැද්දැ? 'යි? විචාරයි නම්  'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක නැතැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් 'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක නැතැ'යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක  ඇත්තේත් නැත්තේත් වේදැ? ? 'යි විචාරයි නම්  'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක ඇත්තේත් නැත්තේ ත් වේ යැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් 'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක ඇත්තේත් නැත්තේ ත් වේ යැ'යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක නොම ඇත්තේත් නොම නැත්තේ ත් වේ දැ?? 'යි විචාරයි නම්  'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක නොම ඇත්තේත් නොම නැත්තේ ත් වේ යැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් 'සුක්කෘතදුෂ්කෘතකර්මයන්ගේ ඵළ විපාක නොම ඇත්තේ ත් නොම නැත්තේ ත් වේ යැ'යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

'සත්ත්වයා මරණින් මතු වන්නේ දැ?‍ 'යි විචාරයි නම්  'සත්වයා මරණින් මතු වන්නේ යැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' සත්ත්වයා මරණින් මතු වන්නේ යැ'යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

'සත්ත්වයා  මරණින් මතු නොවන්නේ දැ?' 'යි විචාරයි නම්  'සත්වයා මරණින් මතු නොවන්නේ යැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' සත්ත්වයා මරණින් මතු නොවන්නේ යැ'යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. 

.'සත්ත්වයා  මරණින් මතු වන්නේත් නොවන්නේත් වේදැ? 'යි  විචාරයි නම්  'සත්වයා මරණින් මතු වන්නේත් නොවන්නේ ත් වේ යැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' සත්ත්වයා මරණින් මතු වන්නේත් නොවන්නේ ත් වේ යැ'යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි. .

'සත්ත්ව තෙමේ මරණින් මතු නොම වන්නේත් නොම නොවන්නේත් වේදැ'? 'යි විචාරයි නම්  'සත්වයා මරණින් මතු නොම වන්නේත් නොම නොවන්නේත් වේ යැ' යි මෙසේ මට හැගීමෙක් වී නම් ' සත්ත්වයා මරණින් මතු නොම වන්නේත් නොම නොවන්නේත් වේ යැ'යි මෙසේ එය තට විසඳන්නෙමි. එහෙත් ' මට මෙසේත් හැගීමක් නැත. අන්පරිද්දෙකිනුත් හැගීමක් නැත. මට හැගීමෙක් නැත්තේත් නොවෙයි. මට හැගීමක් නැති නොවන්නේත් නොවෙයි.  

මහණෙනි, යමක් නිසා යමක් ඇරැබැ ඇතැම් මහණබමුණෝ අමරාවික්ෂේපක වුහු, ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න  විචාරන ලද්දෝ  ම වාග්වික්ෂේපයට අපර්යන්ත වික්ෂේපයට පැමිණෙත් නම්, මේ ඒ සතර වන කාරණය යි.

64.  මහණෙනි, ඒ මහණබමුණෝ අමරාවික්ෂේපයට වූවෝ, ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්ණ විචාරන ලද්දෝ  ම මේ සතර වස්තුයෙන් වාග්වික්ෂේපයට, අපර්‍යන්ත වික්ෂේපයට පැමිණෙත්. මහණෙනි, යම් මහණ කෙනෙක් යම් බමුණුකෙනෙක් හෝ අමරාවික්ෂේපක වූවො, ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචාරන ලද්දෝ ම වාග්වික්ෂේපයට පැමිණෙත් නම්, අපර්‍යන්ත වික්ෂේපයට පැමිණෙත් නම්, ඒ සියල්ලෝ  මේ වස්තු සතරින් ම හෝ මොවුන් අතුරෙන් එක්තරා වස්තුවෙකින් හෝ වාග් වික්ෂේපයට අපර්‍යන්තවික්‍ෂේපයට පැමිණෙත්. මෙයින් පිටත් හි වස්තුවෙක් ඔවුනට නැත.

65. මහණෙනි, ' මේ  දෘෂ්ටිස්ථානයෝ මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ, මෙසේ පරාමෘෂ්ට වූවෝ, මෙබඳු විපාකගති ඇත්තෝ වන්නාහ, මෙබඳු පරලොව් ඇතියෝ වන්නාහ '  යි තථාගත තෙමේ ඒ කාරණය දනී. තථාගත  තෙමේ එයද එයින් මත්තෙහි දෑ ද දනී. එහෙත් ඒ දැන්ම ' මම මෙය දනිමි' යි තෘෂ්ණාමානදෘෂ්ටි වශයෙන් පරාමර්ශනය නො කෙරෙයි. එසේ පරාමර්ශනය කොකරන ඔහු විසින් පරෝපදේශ නැත වැ (තමා විසින් ම) තමාගේ කෙ‍ලෙස් නිවීම දන්නා ලද්දේ වෙයි. (' මෙහි සුවපත් වම්හ' යි ' අසෝ තැන සුවපත් වම්හ' යි සිතමින් යම් සැප වේදනාවන්හී ඇලුණු අන්තොටුවෝ නානාවිධ දෘෂ්ටිගහනයට වදිත් ද, ) තථාගත තෙමේ ඒ වේදනාවන්ගේ උත්පත්තිය ද විනාශය ද ආශ්වාදය ද ආදීනවය ද නික්මීම ද තතු වු පරිදි දැන ඡන්දරාගය දුරු වූ බැවින් උපාදාන රහිත ව මිදුණේ වෙයි.

මහණෙනි, තථාගත තෙමේ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම විශිෂ්ටඥාණයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ප්‍රකාශ කෙරේ නම්, යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණ කියන්නට තැත් කරන්නෝ කියන්නාහු නම්, මේ - ගැඹුරු වූ , සර්වඥ බුදු කෙනෙකුන් විසින් ම විනා සෙස්සන් විසින් නොදැක්කැ හැකි වු, එහෙයින් ම සෙස්සන් විසින් අවබෝධ කට නොහැකි වූ, ශාන්ත වූ, ප්‍රණීත වු, තර්කයෙන් බැස ගත නොහැකි වූ , සියුම් වූ ප්‍රාඥයන් විසින් ම දතහැකි වූ ඒ ධර්මයෝ ය.

 

                                                                                    ______________

 

66. මහණෙනි, අධිච්චසමුප්පන්න දෘෂ්ටි ඇති ඇතැම් මහණ බමුණු කෙනෙක් ඇත්තාහ. ඔහු ආත්මය ද ලෝකය ද අකාරණෝත්පන්න කොට (හේතු ප්‍රත්‍යය නැති ව උපන්නවුන් කොට) කරුණු දෙකෙකින් පණවත්. ඒ භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් ඇරැබැ අධිච්චසමුප්පන්නවාද ඇත්තෝ දෙ කරුණෙකින්  ආත්මයත් ලෝකයත් අකාරණොත්පන්න කොට (ඉබේ පහළ වූවන් කොට) පණවත් ද ? යත්:

මහණෙනි, අසංඥසත්ව නම් දේව  කෙනෙක් ඇත්හ. ඒ දෙවියො අන් සසංඥ භවයෙක ප්‍රතිසන්ධිසංඥාවගේ පහළ වීමෙන් ම ඒ බ්‍රහ්මනිකායෙන් ච්‍යුත වෙත්. ' එක්තරා සත්ත්වයෙක් ඒ බ්‍රහ්මනිකායයෙන් සැව මේ මිනිසත්බවට පැමිණේ. හේ මේ මිනිසත් බවට ආයේ ම ගිහිගෙයින් නික්ම පැවිදි බිම් වදී. ගිහි ගෙයින් පැවිදි බිමට වන්නේ ම උත්සාහය නිසා වීර්‍ය්‍යය නිසා පුන පුනා වැර වඩුම් නිසා සිහිය නිසා සම්‍යක්මනස්කාරය නිසා යම් සමාධියෙකින් සිත මොනවට පිහිටි කල්හි ඒ ප්‍රතිසන්ධිසංඥාවගේ උත්පත්තිය සිහි කේරේ ද, එයින් යට සිහි නොකෙරේද , එසේ වූ චිත්තසමාධියක් ලබයි'  යන යමක් ඇද්ද , මේ කාරණය ඇත්තේ ම ය. (මෙය සිදු වන දැයෙකි.) හෙතෙමේ "ලෝකය ද ආත්මය ද කාරණ රහිත ව (ඉබේ) පහළ විය. ඒ එසේ මා කියනුයේ කවර හෙයින ? යත්: මම් වනාහී පෙර නොවිමී. ඒ මම පෙරැ නො ඇති වී දැන් ඇති බවට පිරිනැමුණෙමි " යි මෙසේ කිය යි.

මහණෙනි, ඇතැම් මහණබමුණෝ යමක් නිසා යමක් ඇරැබ අධිච්චසමුප්පන්නවාද ඇත්තෝ ආත්මයත් ලෝකයත් අකාරණොත්පන්න කොට පණවත් නම්, මේ ඒ පළමුවන කාරණය යි.

67. දෙවෙනි කාරුණෙහි - භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් ඇරැබැ අධිච්චසමුප්පන්න දෘෂ්ටි ඇත්තෝ ආත්මයත් ලෝකයත් අකාරණෝත්පන්න කොට පණවත් ද? යත්:

මහණෙනි, මෙහි එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ තර්ක විතර්ක කරන්නේ වෙයි. අයෝනිසෝමනස්කාරයෙන් විමසන්නේ වෙයි. හේ තර්ක කොට ගන්නා ලද, නොනුවණින් විමසා ගැන්ම අනුවැ පැවති, ' ආත්මයත් ලෝකයත් අකාරණෝත්පන්න ය' යන තමාගේ හුදු වැටහීම මෙසේ කියයි.

මහණෙනි ඇතැම් මහණබමුණෝ යමක් නිසා යමක් ඇරැබැ අධිච්චසමුප්පන්නවාද ඇත්තෝ ආත්මයත් ලෝකයත් අකාරණෝත්පන්න කොට පණවත් නම්, මේ ඒ දෙවෙනි කාරණය යි.

68.  මහණෙනි, ඒ මහණ බමුණෝ අධිච්චසමුප්පන්න වාද ඇත්තෝ මේ දෙකරුණින් ම ආත්මයත් ලෝකයත් අකාරණොත්පන්න කොට පණවත්.

 මහණෙනි, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අධිච්චසමුප්පන්නවාද ඇත්තෝ ආත්මයත් ලෝකයත් අකාරණෝත්පන්න කොට පණවත් නම්, ඒ සියල්ලෝ  මේ දෙ කරුණින් ම හෝ මොවුන්ගෙන් එක්තරා කරුණකින් හෝ එසේ පණවත්. මේ දෙකින් පිටත්හි කරුණෙක් ඔවුනට නැත.

69. මහණෙනි, මේ දෘෂ්ටීහු (හෝ දෘෂ්ටිකාරණයෝ) මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ, මෙ සේ පරාමෘෂ්ට වුවෝ, මෙබඳු වු නිරයාදී විපාකගති ඇත්තෝ වන්නාහ. මෙබඳු වූ පරලොවක් ඇතියෝ වන්නාහ' යි තථාගත තෙමේ මේ දෙවැදෑරුම් දෘෂ්ඨිගතය නන් අයුරින් දනී. තථාගත තෙමේ එයත් දනී. එයින් මත්තෙහි වු (ශීල සමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති විමුක්තිඥානදර්ශන සර්වඥතාඥාන යන මේ) සියල්ලත් දනී. එය දන්නේ , ' මෙය මම් දනිමි' යි තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මාන වශයෙන් පරාමර්ශනය නො කෙරෙයි, එය පරාමර්ශනය නොකරන ඒ තථාගත බුදුහු විසින් තමා ම කෙලෙස් නිවීම දන්නා ලද්දේ ය. (මෙහි සුව පත් වමු යි අසෝ තැන සුව පත් වමු යි සිතමින් යම් සැප වේදනාවන් හී ඇළුණු අන් තොටුවො නානාවිධ දෘෂටිගහනයට වදිත් ද) , තථාගත තෙමේ ඒ වේදනාවන්ගේ උත්පත්තිය ද  විනාශයද  ආස්වාදය ද ආදීනවය ද ඒ වේදනාවන්ගේ නික්මීම ද තත් වු පරිදි දැන, ඡන්දරාගය දුරු වු බැවින් උපාදාන රහිත ව මිදුණේ වෙයි.

 මහණෙනි තථාගත තෙමේ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ප්‍රකාශ කෙරේ නම්, යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණ කියන්නට තැත් කරන්නෝ කියන්නාහු නම්, මේ - ගැඹුරු වු, සර්වඥ බුදු කෙනෙකුන් විසින් ම විනා සෙස්සවුන් විසින් නො දැක්ක හැකි වු, එ හෙයින් ම සෙස්සවුන් විසින් අවබෝධ නොකට හැකි වු, ශාන්ත වු ප්‍රණීත වු , තර්කයෙන් බැස නො ගත හැකි වු, සියුම් වු , ප්‍රාඥයන් විසින් ම දත හැකි වු ඒ ධර්මයෝ ය.

70. මහණෙනි, ඒ මහණබමුණෝ පුර්වාන්තකල්පික වූවෝ, පුර්වාන්තය අනු වැ පහළ කැරැ ගත් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ මේ කරුණු අටලොසින් පුර්වාන්තය ඇරැබැ අනේකප්‍රකාර දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන (දර්ශන වාද හඟවන වචන ) කියත්. මහණෙනි, යම් මහණ කෙනෙක් හෝ යම් බමුණුකෙනෙක් හෝ පුර්වාන්තකල්පික වූවෝ, පුර්වාන්තය අනුව  පහළ කොට ගත් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ පුර්වාන්තය ඇරැබැ අනේකප්‍රකාර දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කීයත් ද, ඒ සියල්ලෝ මේ කරුණු අටළොසින් ම හෝ මොවුන් අතුරෙන් එක්තරා කරුණෙකින් හෝ කියන්නාහ. මෙයින් පිටත කරුණෙක් ඔවුනට නැත.

71. මහණෙනි, "මේ දෘෂ්ටීහු (හෝ දෘෂ්ටිකාරණයෝ) මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ මෙසේ පරාමෘෂ්ට වූවෝ, මෙබඳු නිරයාදී විපාකගති ඇතියෝ වන්නාහ, මෙබඳු පරාලොව් ඇතියෝ වන්නාහ" යි මේ අටොලොස් දෘෂ්ටිගතය ම තථාගත තෙමේ දන්නේ ය. තථාගත තෙමේ එයත් දනී. එයින් මත්තෙහි වු සියල්ලත් දනී. ඒ දැන්ම තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි වශයෙන් පරාමර්ශනය නො කෙරෙයි. එය පරාමර්ශනය නොකරන ඒ තථාගත බුදුහු විසින් පරෝපදේශ රහිත වැ (තමා විසින් ම ) කෙලෙසුන්ගේ නිවීම දන්නා ලද්දේ ය. (යම් සැප වේදනාවන් හී ඇලුණු අන්තොටුවෝ නන් වැදෑරුම් දෘෂ්ටිගහනයට වදිත් නම්) තථගත තෙමේ ඒ වේදනාවන්ගේ උත්පත්තිය ද විනාශය ද  ආස්වාදය ද ආදීනවය ද නික්මීම ද තත් ව පරිදි දැන උපාදාන රහිත වැ මිදුණේ වේ.

මහණෙනි, තථාගත තෙමේ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන පසක් කොට පවසා නම්, යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණ කියන්නට තතනන්නෝ කියන්නාහු නම්,  මේ - ගැඹුරු  වු, සර්වඥ බුදු කෙනෙකුන් විසින් ම විනා සෙස්සවුන් විසින් නොදැක්ක හැකි වු, සෙස්සන්වුන් විසින් අවබෝධ නො කට හැකි වූ, ශාන්ත වූ, ප්‍රණීත වු, තර්කයෙන් බැස ගත නොහැකි වූ , සියුම් වූ ප්‍රාඥයන් විසින් ම දතහැකි වූ ඒ ධර්මයෝ ය.

                                                                                       __________________

 

72. මහණෙනි, අපරාන්තකල්පික වු, අනාගත ස්කන්ධපරම්පරාව තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි වශයෙන් වරදවා කල්පනා කොට ගත්, ඒ අනාගත ස්කන්ධපරම්පරා කොටස අනුවැ පහළ කොට ගත් දෘෂ්ටි ඇති, ඇතැම් මහණබමුණු කෙනෙක් ඇත්හ. ඔහු අනාගත ස්කන්ධපරම්පරා කොටස ඇරැබැ කරුණු සූසාළිසෙකින් නොයෙක් වැදෑරුම් දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියත්. ඒ භවත් මහණබමුණෝත් කුමක් නිසා කිමෙකැ එල්බැ අපරාන්තකල්පික වූවෝ, අපරාන්තය අනුවැ ගිය දෘෂ්ටි ඇත්තෝ සූසාලිස් කරුණෙකින් අපරාන්තය ඇරැබැ නොයෙක් වැදෑරුම් දෘෂ්ටිප්‍රකාශන වචන කියත් ද ? යත්:

73. මහණෙනි, උද්ධමාඝාතනික වූ (' මරණින් මතු ආත්මය ඇතැ'යි කියන) ' ඒ ආත්මය සංඥා ඇත්තෙකැ'යි දෘෂ්ටි ගත් ඇතැම් මහණබමුණු කෙනෙක් ඇත්හ. ඔහු මරණින් මත්තෙහි වු ආත්මය සංඥා ඇත්තක්හු කොට කරුණු සොළොසකින් පණවත්, ඒ භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් අරැබැ 'මරණින් මත්තෙහි ආත්මය සංඥියැ' යි දෘෂ්ටි ඇත්තෝ වස්තු සොළොසකින් මරණින් මත්තෙහි ආත්මය සංඥාවත් කොට පණවත් ද? යත්:

 

 

 

1.කෙනෙක් 'ආත්මය රූපවත් ය, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සංඥා ඇත්තේ යැ'යි පණවත්.

2.ඇතැම් කෙනෙක් 'ආත්මය රූපවත් නොවේ,  මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සංඥා ඇත්තෙකැ'යි පණවත්.

3.අන් කෙනෙක් 'ආත්මය රූපිත් වේ, අරූපිත් වේ , මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සංඥා සහිත යැ' යි පණවත්.

4.සමහරු 'ආත්මය රූපයක් ඇත්තෙක් ද නොවේ, රූපයක් නැත්තෙක් ද නොවේ, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සංඥා සහිත යැ යි පණවත්.

5.තවත් කෙනෙක්  ' ආත්මය (එය පැතිරැ ඇති ප්‍රදේශ වශයෙන්) කෙළවරක් ඇත්තෙක, එහෙත් මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සංඥා සහිත යැ'යි පණවත්.

6.තවත් කෙනෙක් ' ආත්මය (පැතිරැ පැවැති ප්‍රදේශ වශයෙන්) කෙළෙවරක් නැත්තෙක,  මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සංඥා සහිතයැ'යි පණවත්. 

7.අන් කෙනෙක් ' ආත්මය (උඩු යැටි දෙදිගින්) සීමාසහිත ය, සරසින් සීමා රහිත ය, මරණින් මතු නිත්‍ය ය සසංඥයැ' යි පණවත්.

8.අන් කෙනෙත් 'ආත්මය (ප්‍රදේශ වශයෙන්) සීමාවක් ඇත්තෙක් ද නොවේ  ‍නැත්තෙක් ද නොවේ, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ යැ'යි පණවත්.

9.සමහරු ආත්මය ඒකාකාර සංඥා ඇත්තේ ය, මරණින් මතු නිත්‍ය ය. සසංඥ යැ යි පණවත්.

10.සමහරු 'ආත්මය නානා විධ සංඥා ඇත්තේ ය මරණින මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ යැ'යි පණවත්.

11.සමහරු 'ආත්මය ප්‍රමාණ වශයෙන් නොමහත් සංඥා ඇත්තෙක, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ යැ'යි පණවත්.

12.සමහරු 'ආත්මය අප්‍රමාණසංඥා ඇත්තෙක, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ යැ'යි පණවත්

13.ඇතැම්හු  'ආත්මය ඒකාන්ත සැප ඇත්තෙක, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ යැ 'යි පණවත්.

14.ඇතැම්හු 'ආත්මය ඒකාන්ත දුක් ඇත්තේ ය, මරණින් මතු නිත්‍ය ය , සසංඥ යැ' යි පණවත්.

15.සමහර කෙනෙක් 'ආත්මය සුව ද දුක් ද ඇත්තෙක, මරණින් මතු නිත්‍ය ය,  සසංඥ යැයි පණවත්.

16.සමහරු 'ආත්මය සුවද දුක් ද යන දෙකම නැත්තෙක ,මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ යැ 'යි පණවත්.

 

74. මහණෙනි, ' මරණින් මතු ආත්මය ඇතැයි එය සසංඥ යැ' යි දෘෂ්ටි ගත්  ඒ මහණබමුණෝ මේ සොළොස් කරුණින් මරණින් මතු සංඥා සහිත වු ආත්මයක් පණවත්.

මහණෙනි, යම් මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ 'මරණින් මතු සංඥා සහිත ආත්මයක් ඇතැ' යි දෘෂ්ටි ගත්තෝ සංඥා ඇති ආත්මයක් පණවත් ද, ඒ සියල්ලෝ ම මේ වස්තු සොළසින් ම හෝ මොවුන් අතුරෙන් එක්තරා වස්තුවෙකින් හෝ එය පණවත්. මෙයින් පිටත් කරුණෙක් ඔවුනට නැත.

75. මහණෙනි, 'මේ දෘෂ්ටිස්ථානයෝ මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ, මෙසේ පරාමෘෂ්ට වූවෝ, මෙබඳු විපාක ගති ඇත්තෝ, මෙබඳු පරලොව් ඇත්තෝ  වන්නාහ ' යි ඒ කාරණය තථාගත තෙමේ දනී. තථාගත තෙමේ එයත් දනී. එයින් වැඩි තරම් දෑත් දනී. හේ ඒ තමාගේ දැන් ම ද තෘෂ්ණාදීන් දැඩි කොට නොගනී. එසේ දැඩි කොට නොගන්නා ඔහු විසින් තමා ම කෙලෙස් නිවීම දන්නා ලද්දේ ය. (අන් තොටුවෝ යම් සැප වේදනා පතා දෘෂ්ටි ගනිත් නම් ඔවුන්ගේ ඒ ) වේදනාවන්ගේ හට ගැන්ම ද විනාශය ද ආශ්වාදය ද  ආදීනවය ද නිශ්සරණය ද තත් වු පරිදි දැනීමෙන් ඒ තථාගත තෙමේ උපාදාන රහිත වැ මිදුණේ වෙයි.

 

76.  මහණෙනි, තථාගත තෙමේ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම දැන පසක් කොට පවසා නම්, යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණය මොනවට කියන්නට තැත් කරනුවෝ කියන්නෝ නම්, මේ ඒ  ගැඹුරු වූ දූදීර්ශ වු දුරනුබෝධ වු ශාන්ත වු ප්‍රණීත වු අතර්කාවචර වූ ,නිපුන වූ පණ්ඩිතවේද්‍ය වු ධර්මයෝ ය.

                                                                                    ______________

 

                                                                                 දෙවෙනි බණවර නිමියේ ය.

 

77.  මහණෙනි, උද්ධමාඝාතනික අසඤ්ඤීවාද ඇති (මරණින් මතු ආත්මය අසංඥි යැයි පණවන) ඇතැම් මහණබමුණු කෙනෙක් ඇත්තාහ. ඔහු මරණින් පසු සංඥාරහිත ආත්මයක් කරුණු අටෙකින් පණවත්. ඒ භවත්හු කුමක් නිසා කුමක් ඇරැබැ උද්ධමාඝාතනික අසංඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ මරණින් පසු සංඥාරහිත ආත්මයක් කරුණු අටෙකින් පණවත් ද? යත්  :

78.  මහණෙනි,

1. ඇතැම්හු "ආත්මය රූපවත් ය, මරණින් පසු නො බිඳෙන්නේ ය  හෙවත් නිත්‍ය ය, අසංඥී යැ "යි පණවත්.

2. ඇතැම් කෙනෙක් "ආත්මය අරූපී ය, මරණින් පසු නිත්‍ය ය, අසංඥී යැ "යි පණවත්.

3. ඇතැම්හු "ආත්මය රූපවත් ද රූපරහිත ද වෙයි, මරණින් පසු නිත්‍ය ය, අසංඥී ය"යි පණවත්.

4. ඇතැම්හු "ආත්මය රූපවත් ද නොවේ, අරූපී ද නො වේ, මරණින් පසු නිත්‍ය ය අසංඥී යැ" යි පණවත්.

5. සමහරු "ආත්මය අන්තයක් ඇත්තේ වෙයි, මරණින් පසු නිත්‍ය ය, අසංඥී ය " යි පණවත් .

6. සමහරු "ආත්මය අන්තයක් අන්තරහිතය යැයි, මරණින් පසු නිත්‍ය ය, අසංඥී ය"යි පණවත්.

7.සමහරු "ආත්මය අන්තවත් ද  ,අනන්ත ද වේ,  මරණින් පසු නිත්‍ය ය, අසංඥී යැ "යි පණවත්.

8.සමහරු  "ආත්මය අන්තවත් ද නොවේ, අනන්ත ද නොවේ, මරණින් පසු නිත්‍ය ය, අසංඥීයැ "යි පණවත්.

 

79. මහණෙනි, උද්ධමාඝාතනික  අසඤ්ඤීවාද ඇති ඒ මහණබමුණෝ මේ  අට කරුණින් මරණින් මතු සංඥා රහිත අත්මයක් පණවත්. මහණෙනි, යම් මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික අසංඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ මරණින්  මතු අසංඥී ආත්මයක් පණවන්නෝ නම්, ඒ සියල්ලෝ ම මේ අට කරුණකින් ම හෝ මොවුන් අතුරෙන් එක්තරා කරුණෙකින් හෝ එය පණවත්. මෙයින් පිටත් කරුණෙක් ඔවුනට නැත.

 

80.   මහණෙනි, තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදිම වු ගුණය මොනවට කියනු කැමැත්තෝ කියන්නාහු නම්, .... මේ ඒ ගැඹුරු වූ දුදීර්ශ වූ...කරුණු යි.

 

81. මහණෙනි, උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤී  වාද ඇති ඇතැම් මහණබමුණු කෙනෙක් මරණින් මතු සංඥා නොමැති වූත් අසංඥ නොවූත් ආත්මයක් අට කරුණෙකින් පණවත්.

 

ඒ භවත් මහණබමුණෝ කුමක් නිසා, කුමක් අරමුණු කොට, උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ, මරණින් මතු අසංඥත් නො වූ සසංඥත් නො වූ ආත්මයක් අට කරුණෙකින් පණවත් ද? යත්:

 

82.  1. "ආත්මය රූපවත් වේ, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, අසංඥත් නො ම වේ, සසංඥත් නො වේ යැ " යි. සමහරු පණවත්.

2.සමහරු "ආත්මය අරූපී වේ, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ ද අසංඥ ද නො වේ යැ " යි පණවත්.

3.සමහරු "ආත්මය රූපීත් අරූපිත් වේ, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥත් අසංඥත් නො ම වේ යැ" යි පණවත්.

4.සමහරු "ආත්මය රූපී ම ද අරූපී ම ද නොවේ, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ ම ද අසංඥ ම ද නොවේ යැ" යි පණවත්.

6. සමහරු "ආත්මය සසීම (සීමාසහිත) වේ, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ ද අසංඥ ද නො ම වේ යැ" යි පණවත්.

7.සමහරු "ආත්මය සසීම ද අසීම ද නොවේ, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥ ද අසංඥ ද නො ම වේ යැ" යි පණවත්.

8. සමහරු "ආත්මය සීමාසහිත මත් නොවේ සීමා රහිත මත් නොවේ, මරණින් මතු නිත්‍ය ය, සසංඥත් අසංඥත් නොම වේ යැ "යි පණවත්.

 

 

83. මහණෙනි, උද්ධමාඝාතනික නෙවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාද ඇති, ඒ මහණබමුණෝ මේ අට කරුණකින් මරණින් මතු සසංඥ ද අසංඥ ද නොවූ ආත්මයක් පණවත්. මහණෙනි, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ, මරණින් මතු සංඥා සහිත ම නො වූත් සංඥා රහිත ද නොවූත් ආත්මයක් පණවන්නෝ නම්, ඒ සියල්ලෝ මේ අට කරුණින් ම හෝ මොවුන් අතුරෙන් එක්තරා කරුණෙකින් හෝ එය පණවත්. මෙයින් පිටත්හී කරුණක් ඔවුනට නැත.

84. මහණෙනි, 'මේ දෘෂ්ටිස්ථානයෝ මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ, මෙසේ පරාමෘෂ්ට වූවෝ, මෙබඳු විපාක ගති ඇත්තෝ, මෙබඳු පරලොව් ඇත්තෝ  වන්නාහ ' යි ඒ කාරණය තථාගත තෙමේ දනී. තථාගත තෙමේ එයත් දනී. එයින් වැඩි තරම් දෑත් දනී. හේ ඒ තමාගේ දැන් ම ද තෘෂ්ණාදීන් දැඩි කොට නොගනී. එසේ දැඩි කොට නොගන්නා ඔහු විසින් තමා ම කෙලෙස් නිවීම දන්නා ලද්දේ ය. (අන් තොටුවෝ යම් සැප වේදනා පතා දෘෂ්ටි ගනිත් නම් ඔවුන්ගේ ඒ ) වේදනාවන්ගේ හට ගැනීම ද විනාශය ද ආශ්වාදය ද  ආදීනවය ද නිශ්සරණය ද තත් වු පරිදි දැනීමෙන් ඒ තථාගත තෙමේ උපාදාන රහිත වැ මිදුණේ වෙයි.

මහණෙනි, තථාගත තෙමේ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම දැන පසක් කොට පවසා නම්, යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණය මොනවට කියන්නට තැත් කරනුවෝ කියන්නෝ නම්, මේ ඒ  ගැඹුරු වූ දූදීර්ශ වු දුරනුබෝධ වු ශාන්ත වු ප්‍රණීත වු අතර්කාවචර වූ පණ්ඩිතවේද්‍ය වු ධර්මයෝ ය.

                                                                                            ____________

 

85. මහණෙනි, උච්ඡේදදෘෂ්ටික වූ ඇතැම් මහණබමුණු කෙනෙක් ඇත්හ. ඔහු විද්‍යාමාන වූ සත්ත්වයාගේ මුලසුන් වීම, විනාශය, භව විගමය, කරුණු සතෙකින් පණවත්.  ඒ භවත් මහණ බමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් කරණ කොට උච්ඡේදදෘෂ්ටික වූවෝ ඇති සත්හුගේ සීඳීම් , වැනැස්ම, නො පැවැත්මට පැමිණීම සත් කරුණෙක් පණවත් ද? යත්:

86. මහණෙනි, මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ මෙබඳු වාද ඇත්තේ මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තේ වේ. (කෙසේ ද යත්:) "පින්වත, යම් හෙයකින් මේ ආත්මභාවය රුපවත් ද,  සතර මහා භූතයන්ගෙන් නිපන්නේ වේ ද, මාපියන්ගේ ශුක්‍රශෝනිතයෙන් හටගත්තේ වේද, කරජ කය බිඳීමෙන් මරණින් මතු සිඳේ ද , වැනසේ ද , මරණින් මත්තෙහි නොවේ ද, පින්වත, මේ පමණෙකින් ම මේ ආත්මභාවය මුළු මනින් ම සිඳී ගියේ වේ" යනුයි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, භවවිගමය පණවත්.

87. ඔහුට අනෙකෙක් මෙසේ කිය යි:  "භවත, තා කියන ඒ ආත්මය ඇත්තේ ම ය. එය නැතැ යි නො කියමි. භවත මේ ආත්මය මෙතෙකින් මුළු මනින් සුන් නොවේ. භවත රූපී වූ කාමාවචර දෙවලෝ සයට ඇතුලත්, කබලීකාර ආහාර වළඳන දිව්‍ය වු අන් ආත්මයෙක් ඇත. තෝ එය නො දනී. නො දකී. එය මම් දනිමි, දකිමි. භවත, එකී දිව්‍යාත්මය යම් හෙයෙකින් කය බිඳීමෙන් මරණින් මතු සිඳී යන්නේ ද, වැනසෙන්නේ ද, මරණින් මතු නොවන්නේ ද,  මෙ පමණින් ම මේ ආත්මය මුළුමනින් සුන් වේ"  යනු යි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන වූ සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, භවවිගමය පණවත්.

88.  ඔහුට අනෙකෙක් මෙසේ කියයි: "භවත, තා කියන මේ ආත්මය ඇත්තේ  ම ය. මෙය නැතැයි නො කියමි. භවත, මේ ආත්මය මෙතෙකින් මුළු මනින් සුන් නො වෙයි. භවත, රූපී වූ(ධ්‍යාන) සිතින් උපන්, සියලු අඟපසඟ ඇති, නො පිරිහුණු ඉඳුරන් ඇති, දිව්‍ය වූ අන් ආත්මයෙක් ඇත්තේ ම ය. එය තෝ නො දනී. නො දකී. එය මම් දනිමි, දකිමි. භවත, ඒ ආත්මය යම් හෙයෙකින් ඒ කය බිඳීමෙන් සිඳීයේ ද, වැනසේ ද, මරණින් මතු නො වේ ද, භවත, එතෙකින් ම මේ ආත්මය මුළු මනින් සුන් වූයේ වේ" යනුයි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, භවවිගමය පණවත්.

89. ඔහුට අනෙකෙක් මෙසේ කියයි:  "භවත තා කියන මේ ආත්මය ඇත්තේ ම ය. එය නැතැයි නො කියමි. එතෙකුදු වුවත් මේ ආත්මය මෙතෙකින් මුළු මනින් සුන් නො වේ. භවත, හැම ලෙසින් ම රූප සංඥා ඉක්මීමෙන්, ප්‍රතිඝසංඥා නිරුද්ධ වීමෙන්, නානාත්වසංඥා නො මෙනෙහි කිරීමෙන්, 'අහස අනන්ත යැ' යි ධ්‍යාන වඩා ආකාශානන්තායතන භූමියට පැමිණි අන්‍ය ආත්මයෙක් ඇත. එය තෝ  නො දනී, නො දකී. එය මම් දනිමි, දකිමි. භවත, එ කී ආත්මය වනාහී ඒ (නාම ) කය බිඳීමෙන් සිඳී යේ, වැනසේ, මරණින් මතු නො වේ. යනු යි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන වූ සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, භවවිගමය, පණවත්.

90. ඔහුට අනෙකෙක් මෙසේ කියයි:  "භවත, තා කියන මේ ආත්මය ඇත්තේ ම ය,  එය නැත්තේ යැ යි නො කියමි. භවත එතෙකුදු වුවත් මේ ආත්මය මෙතෙකින් මුල්සුන් නො වෙයි. භවත, හැම ලෙසින් ම අනන්ත ආකාශ අරමුණු ඉක්මැ 'විඥානය අනන්තයැ' යි සමාධි වඩා විඥානන්තායතනභූමියට පැමිණැ සිටින අන් ආත්මයෙක් ඇත. තෝ එය නො දනී. නො දකී.  එය මම් දනිමි, දකිමි. භවත, එකී ආත්මය යම් හෙයකින් ඒ (නාම) කය බිඳී යෑමෙන් මුල් සිඳී යේ ද, වැනසේ ද, මරණින් මත්තෙහි නො වේ ද, භවත, මෙතෙකින් මේ ආත්මය මුළු මනින් සුන් වේ" යනු යි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, භවවිගමය පණවත්.

91.  ඔහුට අනෙකෙක් මෙසේ කියයි:  "භවත, තා කියන ඒ ආත්මය ඇත්තේ ම ය. එය නැත්තේ යැ යි නො කියමි. භවත, එතෙකුදු වුවත් ඒ ආත්මය මෙතෙකින් මුළු මනින් සුන් නො වේ. භවත හැම ලෙසින් විඥානන්තායතනය ඉක්මැ, 'කිසිත් නැතැ' යි  සමාධි වඩා ආකිඤ්චන්‍යායතනභූමියට පැමිණ  සිටින අන්‍ය ආත්මයෙක් ඇත. එය තෝ නො දනී. නො දකී. එය මම් දනිමි,  දකිමි. භවත, ඒ ආත්මය ඒ නාම කය බිඳීමෙන් සිඳෙන බැවින්, වැනැසෙන බැවින්, මරණින් මත්තෙහි නො වන බැවින් භවත, මෙතෙකින් මේ ආත්මය මුළුමනින් සුන් වේ" යනුයි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය භවවිගමය පණවත්.

92. ඔහුට අනෙකෙක් මෙසේ කියයි: භවත තා කියන ඒ ආත්මය ඇත්තේ ම ය. එය නැතැයි නොකියමි. වැලි දු භවත, මේ ආත්මය මෙතෙකින් මුළුමනින් සුන් නොවේ. භවත, හැම පරිද්දෙන් ආකිංචන්‍යායතනය ඉක්මැ, මෙය ශාන්තය මෙය උතුමැ යි සමාධි වඩා නේවසංඥනාසංඥභූමියට පැමිණ සිටින අන්‍ය ආත්මයෙක් ඇත්තේ ම ය. එය තෝ නො දනී. නො දකී. එය මම් දනිමි, දකිමි. භවත ඒ ආත්මය ඒ නාම කය බිඳීමෙන් සිඳී යන බැවින්, වැනසෙන බැවින්, මරණින් මත්තෙහි නොවන බැවින් මෙතෙකින් ම, භවත, මේ ආත්මය මුළුමනින් සුන් වේ.  යනු යි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, භවවිගමය, පණවත්.

93.  මහණෙනි, ඒ මහණබමුණෝ උච්ඡේදදෘෂ්ටි ඇත්තෝ මේ කරුණු සතෙකින් විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, භවවිගමය පණවත්. මහණෙනි, යම් උච්ඡේදදෘෂ්ටික මහණබමුණු කෙනෙක් විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, විභවය, පණවත් නම් ඒ සියල්ලෝ මේ කරුණු සතින් ම හෝ මොවුනතුරෙන් එක්තරා කරුණෙකිනහෝ එය පණවත්. මෙයින් පිටත කරුණෙක් ඔවුනට නැත.

94.   මහණෙනි, 'මේ දෘෂ්ටිස්ථානයෝ මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ, මෙසේ පරාමෘෂ්ට වූවෝ, මෙබඳු විපාක ගති ඇත්තෝ, මෙබඳු පරලොව් ඇත්තෝ  වන්නාහ' යි ඒ කාරණය තථාගත තෙමේ දනී. තථාගත තෙමේ එයත් දනී. එයින් වැඩි තරම් දෑත් දනී. හේ ඒ තමාගේ දැන් ම ද තෘෂ්ණාදීන් දැඩි කොට නොගනී. එසේ දැඩි කොට නොගන්නා ඔහු විසින් තමා ම කෙලෙස් නිවීම දන්නා ලද්දේ ය. (අන් තොටුවෝ යම් සැප වේදනා පතා දෘෂ්ටි ගනිත් නම් ඔවුන්ගේ ඒ ) වේදනාවන්ගේ හට ගැනීම ද විනාශය ද ආශ්වාදය ද  ආදීනවය ද නිශ්සරණය ද තත් වු පරිදි දැනීමෙන් ඒ තථාගත තෙමේ උපාදාන රහිත වැ මිදුණේ වෙයි.

76.  මහණෙනි, තථාගත තෙමේ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම දැන පසක් කොට පවසා නම්, යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණය මොනවට කියන්නට තැත් කරනුවෝ කියන්නෝ නම්, මේ ඒ  ගැඹුරු වූ දූදීර්ශ වු දුරනුබෝධ වු ශාන්ත වු ප්‍රණීත වු අතර්කාවචර වූ පණ්ඩිතවේද්‍ය වු ධර්මයෝ ය.

_______________

 

95. මහණෙනි, දෘෂ්ටධර්මනිර්වාණදෘෂ්ටි ගත් සමහර මහණබමුණු කෙනෙක් ඇත්හ. ඔහු  විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය කරුණු පසෙකින් පණවත්. ඒ භවත් මහණ බමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් ඇරැබැ දෘෂ්ටධර්මනිර්වාණදෘෂ්ටි ගත්තෝ විද්‍යාමන සත්ත්වයාගේ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය කරුණු පසෙකින් පණවත් ද? යත්:

96.   මහණෙනි මෙහි එක්තරා මහණෙක් හෝ බුමුණෙක් හෝ මෙබඳු වාද ඇත්තෝ මෙබඳු දෘෂ්ටි ඇත්තෝ වෙයි. (කෙසේ ද ? යත්:)  භවත, යම් හෙයකින් මේ අත්බව පස්කම්කොටසින් සමර්පිත වැ (මොනවට පිහිටා, ඇලී), සමන්විත වැ ඉඳුරන් පිණවා ද, භවත, මෙතෙකින් ම මේ ආත්මය පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය ලැබුයේ වෙයි යනුයි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයා පිළිබඳ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වානය පණවත්.

97.  ඔහුට අනෙකෙක් මෙසේ කියයි: භවත, තා කියන මේ ආත්මය ඇත්තේ ම ය. එය නැතැයි නොකියමි. එතෙකුදු වුවත්, භවත එය මෙතෙකින් පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණයට පැමිණියේ නො වෙයි. ඒ කවර හෙයින ? යත්: භවත පස්කම්හු වූ කලී අනිත්‍ය හ, දුක් හ, පෙරැළෙන සුලු හ, ඔවුන්ගේ පෙරැලීමෙන්, අන් පරිද්දකින් වීමෙන් හෝ හැඬුම් වැලැපුම්, දුක් දොම්නස්, සිත තුළෑ දැඩී පෙළුම් උපදී. භවත යම් විටෙක මේ ආත්මය කාමයන්ගෙන් වෙන් ව ම අකුසල දහමුන්ගෙන් වෙන ව ම, විතර්කසහිත විචාරසහිත, විවේකයෙන් උපන් ප්‍රීතියත් සුවයත් ඇති ප්‍රථමධ්‍යානයට ලැබ වෙසේ ද, භවත මේ පමණෙකින් ම මේ ආත්මය පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය ලැබුයේ වේ. යනුයි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය පණවත්.

98.   ඔහුට අනෙකෙක් මෙසේ කිය යි: භවත තා කියන මේ ආත්මය ඇත්තේ ම ය. මෙය නැතැයි නො කියමි. එතෙකුදු වුවත්, භවත, මේ ආත්ම ය, මෙතෙකින් පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය ලැබුයේ නො වෙයි. ඒ කවර හෙයින? යත්: යම් බඳු වූ ම විතර්කයෙක් විචාරයෙක් වේද , එයින් මෙය ඖදාරික වැ වැටහෙයි එහෙත් යම් විටෙක මේ ආත්මය විතර්කවිචාරයන්ගේ සංසීඳීමෙන් සිය සිත්සතන් වෙසෙසින් පහදවන, සිතැ එකඟ බව ඇති, විතර්ක විචාර රහිත, සමාධියෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සුවය ඇති දෙවෙනි ධ්‍යානය ලැබ වෙසේ ද, භවත මෙ පමණකින් මේ ආත්මය පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය ලැබුයේ වේ. යනුයි. මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය පණවත්.

98.   ඔහුට අනෙකේ මෙසේ කිය යි: භවත, තා කියන මේ ආත්මය ඇත්තේ ම ය. එය නැත්තේ නොවේ භවත, එතෙකුදු වුවත් මේ ආත්ම ය මෙතෙකින් පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය ලැබුයේ නොවේ ඒ කවර හෙයින? යත්: එහි යම් ප්‍රීතියෙක් සිතේ ඉල්පුණු බවෙක් වේද, මෙයින් මේ දෙවෙනි ධ්‍යානය  ඖදාරික  වැ (දළ වැ) වැටහෙයි. භවත, යම් විටෙක වනාහි මේ ආත්මය ප්‍රීතියෙනුත් වෙන් වීමෙන් උපෙක්ෂාව ඇත්තෙක් වී ද, සිහි ද ඇත්තේ, නුවණීන් දක්නේ වෙසේ ද, සුවයත් තම කයින් විදී ද, ආර්‍යයෝ යමක් හේතු කොට ගෙන ඔහුට, “මේ තෙමේ උපෙක්ෂා ඇත්තේ ය. සිහි ඇත්තේ ය, සුවවිසුම් ඇත්තෙ යැ” යි කියත් නම් ඒ තුන්වන ධ්‍යානය ලැබ වෙසේ ද, භවත මෙතෙකින් ම මේ ආත්මය පරම දෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය ලැබුයේ වේ. යනුයි.  මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය පණවත්.

100.   ඔහුට අනෙකෙක් මෙසේ කියයි: භවත, තා කියන මේ ආත්මය ඇත්තේ ම ය. මෙය නැතැයි නොකියමි. එහෙත් භවත මේ ආත්මය මෙතෙකින් පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය ලැබුයේ නො වේ. ඒ කවර හෙයින? යත්: එහි සුව යැ යි(ධ්‍යානයෙන් නැගී සිටියහුගේ ඒ සුවයෙහි) සිතේ නැමුණුබවෙක් වේ ද, මෙයින් මේ ධ්‍යාන ඖදාරික වැ (දළ වැ) වැටහේ. භවත යම් විටෙක වනාහී මේ ආත්මය සුඛයාගේ ද ප්‍රහාණයෙන් දුක්ඛයාගේ ද ප්‍රහාණයෙන්, පළමුවෙන් ම (කලින් ම) සොම්නස් දොම්නස් දුරු වී යෑමෙන්, දුක් නැති සුව නැති උපෙක්ෂාස්මෘති දෙකේ පිරිසිදු බව ඇති, සිව්වන ධ්‍යානය ලැබ වෙසේ ද, භවත මෙතෙකින් ම මේ ආත්මය පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය ලැබුයේ වේ. යනුයි මෙසේ සමහරු විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය පණවත්.

 

101.  මහණෙනි, ඒ මහණබමුණෝ දෘෂ්ටධර්මනිර්වාණ වාද ඇත්තෝ මේ කරුණු පසින් විද්‍යාමාන සත්ත්වයෝ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය පණවත්.

මහණෙනි, යම් මහණකෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ දෘෂ්ටධර්මනිර්වාණවාද ඇත්තෝ විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය පණවත් නම්, ඒ සියල්ලෝ මේ කරුණු පසින් ම  හෝ මොවුනතුරෙන් එක්තරා කරුණෙකින් හෝ එය පණවත්. මෙයින් පිටත් හී කරුණෙක් ඔවුනට නැත.

102.  මහණෙනි, 'මේ දෘෂ්ටිස්ථානයෝ මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ, මෙසේ පරාමෘෂ්ට වූවෝ, මෙබඳු විපාක ගති ඇත්තෝ, මෙබඳු පරලොව් ඇත්තෝ  වන්නාහ' යි ඒ කාරණය තථාගත තෙමේ දනී. තථාගත තෙමේ එයත් දනී. එයින් වැඩි තරම් දෑත් දනී. හේ ඒ තමාගේ දැන් ම ද තෘෂ්ණාදීන් දැඩි කොට නොගනී. එසේ දැඩි කොට නොගන්නා ඔහු විසින් තමා ම කෙලෙස් නිවීම දන්නා ලද්දේ ය. (අන් තොටුවෝ යම් සැප වේදනා පතා දෘෂ්ටි ගනිත් නම් ඔවුන්ගේ ඒ ) වේදනාවන්ගේ හට ගැනීම ද විනාශය ද ආශ්වාදය ද  ආදීනවය ද නිශ්සරණය ද තත් වු පරිදි දැනීමෙන් ඒ තථාගත තෙමේ උපාදාන රහිත වැ මිදුණේ වෙයි.

මහණෙනි, තථාගත තෙමේ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම දැන පසක් කොට පවසා නම්, යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණය මොනවට කියන්නට තැත් කරනුවෝ කියන්නෝ නම්, මේ ඒ  ගැඹුරු වූ දූදීර්ශ වු දුරනුබෝධ වු ශාන්ත වු ප්‍රණීත වු අතර්කාවචර වූ පණ්ඩිතවේද්‍ය වු ධර්මයෝ ය.

103. මහණෙනි. ඒ මහණබමුණෝ අපරාන්තකල්පික වූවෝ (තෘෂ්ණාදෘෂ්ටි) වශයෙන් අනාගත ස්කන්ධ කොටස කල්පනා කොට ගත් ලබ්ධි ඇත්තෝ), අපරාන්තය  (අනාගත ස්කන්ධ කොටස) අනුව ඇති කැරැ ගත් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ මේ කරුණු සූසාළිසෙකින් අනාගත ස්කන්ධ කොටස අරමුණු කොට අනේකවිධ අධ්‍යුක්තිපද (දර්ශනවාදප්‍රකාශකවචන) කියත්. මහණෙනි, යම් මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ අපරාන්තකල්පික වූවෝ අපරාන්තානුදෘෂ්ටික වූවෝ අපරාන්තය (අනාගත ස්කන්ධ කොසට) අරමුණු කොට දර්හනවාදප්‍රකාශක වචන) කියත් නම්, ඔහු හැම මේ කරුණු සූසාළිසෙන් ම හෝ මොවුනතුරෙන් එක්තරා කරුණෙකින් හෝ එසේ කියත්. මෙයින් පිටත්හි කරුණෙක් ඔවුනට නැත.

104.  මහණෙනි, 'මේ දෘෂ්ටිස්ථානයෝ මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ, මෙසේ පරාමෘෂ්ට වූවෝ, මෙබඳු විපාක ගති ඇත්තෝ, මෙබඳු පරලොව් ඇත්තෝ  වන්නාහ' යි ඒ කාරණය තථාගත තෙමේ දනී. තථාගත තෙමේ එයත් දනී. එයින් වැඩි තරම් දෑත් දනී. හේ ඒ තමාගේ දැන් ම ද තෘෂ්ණාදීන් දැඩි කොට නොගනී. එසේ දැඩි කොට නොගන්නා ඔහු විසින් තමා ම කෙලෙස් නිවීම දන්නා ලද්දේ ය. (අන් තොටුවෝ යම් සැප වේදනා පතා දෘෂ්ටි ගනිත් නම් ඔවුන්ගේ ඒ ) වේදනාවන්ගේ හට ගැනීම ද විනාශය ද ආශ්වාදය ද  ආදීනවය ද නිශ්සරණය ද තත් වු පරිදි දැනීමෙන් ඒ තථාගත තෙමේ උපාදාන රහිත වැ මිදුණේ වෙයි.

මහණෙනි, තථාගත තෙමේ යම් ධර්ම කෙනෙකුන් තෙමේ ම දැන පසක් කොට පවසා නම්, යම් ධර්ම කෙනෙකුන් කරණ කොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදි වූ ම ගුණය මොනවට කියන්නට තැත් කරනුවෝ කියන්නෝ නම්, මේ ඒ  ගැඹුරු වූ දූදීර්ශ වු දුරනුබෝධ වු ශාන්ත වු ප්‍රණීත වු අතර්කාවචර වූ පණ්ඩිතවේද්‍ය වු ධර්මයෝ ය.

105. මහණෙනි, පුර්වාන්තකල්පික වූ ද අපරාන්තකල්පික වූ ද ඒ මහණබමුණෝ අතීත ස්කන්ධ පරම්පරා කොටස ද අනාගත ස්කන්ධ පරම්පරා කොටස ද අරමුණු කොට මේ කරුණු දෙසැටින් අනේකවිධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන (දෘෂ්ටිවාද හඟවන වචන) කියා පාත්. මහණෙනි, පුර්වාන්තාපරාන්තානුදෘෂ්ටික  ද වූ යම් මහණබමුණුකෙනෙක් පුර්වාන්ත අපරාන්ත දෙක අරමුණු කොට අනේක විධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියාපාත් නම්, ඒ සියල්ලෝ ම මේ දෙසැට කරුණින් ම හෝ මොවුනතුරෙන් එක්තරා කරුණෙකින් හෝ එය කියා පාත්. මෙයින් බැහැර කරුණෙක් ඔවුනට නැත.

 

106.   මහණෙනි, 'මේ දෘෂ්ටිස්ථානයො මෙසේ ගන්නා ලද්දෝ මෙසේ පරාමෘෂ්ට වූවෝ මෙ බඳු (පරලො වැ ) ගති ඇත්තෝ වන්නාහ. මෙබඳු පරලොව් ඇතියෝ වන්නාහ හැ යි මේ කාරණය තථාගත තෙමේ දනී. එය ද තථාගත තෙමේ දනී. එයින් වැඩි දෑ ද තථාගත තෙමේ දනී. ඒ දැන්ම ද තෘෂ්ණාදෘෂ්ටිවශයෙන් පරාමර්ශනය නො කෙරෙයි. එසේ පරාමර්ශනය නොකරන ඔහු විසින් පරෝපදේශ රහිත වැ තමා කෙරෙහි ම නිර්වාණය දක්නා ලද්දේ ය. වේදනාවන්ගේ ඉපැද් ම ද වැනැස්ම ද රසය ද දොස ද නික්මුම ද තතු වූ පරිදි දැන තථාගත තෙමේ උපාදාන රහිත වැ මිදුණේ වේ.

107.   මහණෙනි, තථාගත තෙමේ යම් දහම් කෙනෙකුන් තෙමේ ම  වෙසෙසා දැන පසක් කොට ලොවට පවසා ද, යම් දහම් කෙනෙකුන් කරණකොට ගෙන තථාගත බුදුහුගේ ඇති පරිදී ම වූ ගුණ මොනවට කියනු කැමැතියෝ කියන්නාහු ද, මොහු වනාහී ගැඹුරු වූ, දුක් සේ දැක්ක යුතු වූ, දුක් සේ අනුබෝධ කටයුතු වූ, ශාන්ත වු, ප්‍රණීත වු, තර්කයෙන් බැස ගත නොහෙන, සියුම් වූ නුවණැතියන් විසින් දත යුතු වූ ඒ ධර්මයෝ ය.

108. මහණෙනි,  එහි (ඒ දෘෂ්ටිවාදීන් අතුරෙහි ) යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් ශාශ්වතවාද ඇත්තෝ කරුණු සතරෙකින් ආත්මය ද ලෝකය ද ශාශ්වත කොට පණවත් නම්, එය ද තතු නොදන්නා නොදක්නා ඒ භවත් මහණ බමුණන්ගේ විඳීමෙක්, තෘෂ්ණාවට පැමිණි( තෘෂ්ණායෙන් සමන්විත) ඒ දෘෂ්ටිගතිකයන්ගේ (දෘෂ්ටතෘෂ්ණා හුලින් විදුනා ලද බැවින් වූ) පරිත්‍රාසයෙක්, චංචල බවෙක් ම ය.

109.  මහණෙනි, එහි ඒකත්‍යශාස්වතික වූ ද ඒකත්‍යඅශාශ්වතික  ද වූ යම් මහණබමුණු කෙනෙක් කරුණු සතෙරකින් ආත්මය ද ලෝකය ද එක් කොටසක් ශාස්වතත් එක් කොටසක් අශාශ්වතත් කොට පණවත් නම්, එය ද (එහි තතු) නොදන්නා නොදක්නා ඒ භවත් මහණබමුණන්ගේ විඳීමෙක්, තෘෂ්ණාවට පැමිණි ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක්, සැලීමෙක්  ම ය.

110.  මහණෙනි, එහි යම් මහණ බමුණු කෙනෙකු තුමූ අන්තානන්තික වාද ඇත්තෝ ලොව අන්තවත් බව හෝ අනන්තවත්බව සතර කරුණකින් පණවත් ද , එය ද එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා ඒ භවත් මහණබමුණන්ගේ වේදනාවෙක්, තෘෂ්ණාවට පැමිණි ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක්, සැලෙනබවෙක් ම ය.

111.    මහණෙනි, හි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අමාරාවික්ෂේපක වාද ඇත්තෝ ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචාරන ලදුවෝ සතර කරුණෙකින් වාග් වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත් ද, එයත් එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා ඒ භවත් මහණබමුණන්ගේ විඳීමෙක්, තෘෂ්ණාගත වු ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක් චංචලතවෙක් ම ය.

112. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අධිච්චසමුප්පන්නවාද ඇත්තෝ ආත්මයත් ලෝකයත් අධිච්චසමුප්පන්න යැ (හේතු රහිත ව උපනැ) යි කරුණු දෙකෙකින් පණවත් ද, එය ද එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා   ඒ භවත් මහණබමුණන්ගේ දෘෂ්ටිවේදනාවෙක්, තෘෂ්ණාගත වු ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක් චංචලතාවෙක් ම ය.

113. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් පුර්වාන්තකල්පික වූවෝ, පුර්වාන්තානුදෘෂ්ටික වූවෝ අටළොස් කරුණෙකින් අතීතස්කන්ධපරම්පරා කොටස අරමුණු කොට අනේකවිධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියා පාත් ද, එයත් එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා  ඒ භවත් මහණබමුණන්ගේ වේදනාවෙක් ම ය, තෘෂ්ණාගත වු ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක් සසලබවෙක් ම ය.

114. මහණෙනි, යම්  මහණබමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික සඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ මරණින් මතු සංඥී වූ ආත්මයක් සොළොස් කරුණෙකින් පණවත් ද, එයත්  එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා  ඒ භවත් මහණබමුණන්ගේ වේදනාවෙක් ම ය, තෘෂ්ණාගත වු ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක් විෂ්පන්දනයෙක් ම ය.

115. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික අසංඥීවාද ඇත්තෝ කරුණු අටෙකින් මරණින් මත්තෙහි සංඥාරහිත ආත්මයක් පණවත් ද, එයත් එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා  ඒ භවත් මහණබමුණන්ගේ වේදනාවෙක් ම ය, තෘෂ්ණාගත වු ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක් සසැලුමෙක් ම ය.

116.  මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ කරුණු අටෙකින් සංඥි නොම වූත් අසංඥී නොම වූත් ආත්මයක් පණවත් ද, එයත් එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා ඒ භවත් මහණබමුණන්ගේ වේදනාවෙක් ම ය. තෘෂ්ණාගත වූ ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක්, විෂ්පන්දනයෙක් ම ය.

117.  මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උච්ඡේදවාදී වූවෝ විද්‍යාමාන වු සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය , විනාශය, භවවිගමය, කරුණු සතෙකින් පණවත් ද, එයත් එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා  ඒ භවත් මහණබමුණන්ගේ වේදනාවෙක් ම ය, තෘෂ්ණාගත වු ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක් විෂ්පන්දනයෙක්  ම ය.

118. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් දෘෂ්ටධර්මනිර්වාණවාද ඇත්තෝ විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ පරමදෘෂ්ටනිර්වාණය කරුණු පසෙකින් පණවත් ද, එයත් එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා ඒ භවත් මහණ බමුණනගේ වේදනාවෙක් ම ය. තෘෂ්ණොපගත වූ ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක්, චංචලතාවෙක් ම ය.

119. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අපරාන්තකල්පික වූවෝ, අපරාන්තානුදෘෂ්ටික වූවෝ කරුණු සූසාළිසෙකින් අනාගත ස්කන්ධ පරම්පරා කොටස ඇරැබැ අනේකවිධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියා පාත් ද , එයත් එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා ඒ භවත්  මහණබමුණන්ගේ වේදනාවෙක් ම ය. තෘෂ්ණොපගත වූ ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක්, චංචල බවෙක් ම ය.

120. මහණෙනි, එහි පූර්වාන්තකල්පික වූ ද, අපරාන්තකල්පික වූ ද, පුර්වාන්තාපරාන්තකල්පික වූ ද පූර්වාන්තාපරාන්තදෘෂ්ටික වූ ද, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් දෙසැටක් කරුණින් පුර්වාන්ත අපරාන්ත දෙක අරමුණු කොට අනේක විධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියා පාත් නම්, එය ද එහි තතු නොදන්නා නොදක්නා ඒ භවත් මහණ බමුණන්ගේ වේදනාවෙක් ම ය. තෘෂ්ණෝපගත වූ ඔවුන්ගේ පරිත්‍රාසයෙක්, විෂ්පන්දනයෙක් ම ය.

_________________

 

121.  මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් ශාශ්වතදෘෂ්ටි ඇත්තෝ සතර  කරුණෙකින් ආත්මයත් ලෝකයත් ශාස්වත කොට පණවත් ද, (එසේ පැණවීමට කරුණු වු) ඒ (දෘෂ්ට්‍යාස්වාද) වේදනාව ද (ෂඩායතනයන් නිසා සිතැ උපදනා) ස්පර්ශයාගේ ප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

122. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් ඒකත්‍යශාශ්වතික ද එකත්‍යඅශාශ්වතික ද වුවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් එක් කොටසක් ශාශ්වත ද, එක් කොටසක් අශාශ්වත ද කොට කරුණු සතරෙකින් පණවත් නම්, එයට කරුණු වූ ඒ වේදනා ව ද, සපර්ශප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

123. මහණෙනි, එහි යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් අන්තානන්තිකවාද ඇත්තෝ ලෝකය පිළිබඳ සසීම අසීම බව කරුණු සතරෙකින් පණවත් ද, එයට කරුණු වූ දෘෂ්ටිවේදනාව ද ස්පර්ශප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

124. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අමරාවිකේෂපක වූවෝ ඒ ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්ණ විචාරන ලදුවෝ ම සතර කරුණෙකින් වාග්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත් ද, එයට කරුණු වූ දෘෂ්ටිවේදනාව ද ස්පර්ශප්‍රත්‍යයයෙන් ම වේ.

125. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අධිච්චසමුප්පන්නික වූවෝ ආත්මයත් ලෝකයත් ඉබේ ම පහළ වූවන් කොට කරුණු දෙකෙකින් පණවත් ද, එසේ පැණැවීමට කරුණු වූ දෘෂ්ටිවේදනාව ද සපර්ශප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

126. මහණෙනි, එහි යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් පුර්වාන්තකල්පික වූවෝ පූර්වානානුදෘෂ්ටික වූවෝ පුර්වාන්තය අරමුණු කොට අටළොස් කරුණෙකින් අනේක විධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියා පාත් ද , එයට කරුණු වූ දෘෂ්ටිවේදනාව ද ස්පර්ශප්‍රත්‍යයයෙන්  වේ.

 

127. මහණෙනි, එහි යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික සඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ, මරණින් මත්තෙහි සොළොස් කරුණෙකින් සංඥාවත් වු ආත්මය පණවත් ද, එයට කරුණු වූ දෘෂ්ටිවේදනාව ද ස්පර්ශප්‍රත්‍යයයෙන්  වේ.

128.  මහණෙනි එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික අසංඥීවාද ඇත්තෝ මරණින් මත්තෙහි සඥාරහිත ආත්මයක් කරුණු අටෙකින් පණවත් ද, එයට කරුණු වූ දෘෂ්ටිවේදනාව ද සපර්ශප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

129.  මහණෙනි,  එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ මරණින් මත්තෙහි සඥීත් නො ම වූ අසංඥීත් නො ම වූ ආත්මයක් කරුණු අටෙකින් පණවත් ද, එයට කරුණු වු දෘෂ්ටිවේදනාව ද ස්පර්ශප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

130. මහණෙනි,  එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උච්ඡේදවාද ඇත්තෝ විද්‍යාමන සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනාශය, භවවිගමය, කරුණු සතෙකින් පණවත් ද , එයට කරුණු වු දෘෂ්ටිවේදනාව ද ස්පර්ශප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

131. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් දෘෂ්ටධර්මනිර්වාණවාද ඇත්තෝ විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය පස් කරුණෙකින් පණවත් ද, එයට කරුණු වු දෘෂ්ටිවේදනාව ද ස්පර්ශප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

132.  මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අපරාන්තකල්පික වුවෝ, අපරාන්තානුදෘෂ්ටික වූවෝ අපරාන්තය (අනාගත ස්ඛන්ධ පරම්පරා කොටස) ඇරැබැ, කරුණු සූසාළිසෙකින් අනේක විධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියා පාත් ද, එයට කාරණ වු දෘෂ්ටිවේදනාව ද ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

133. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් පුර්වාන්තකල්පික ද , අපරාන්තකල්පික ද පුර්වාන්තාපරන්තකල්පික ද වූවෝ, පූර්වාන්ත අපරාන්ත අනුවැ පහළ කළ දෘෂ්ටි ඇත්තෝ අතීත ස්කන්ධ පරම්පරා කොටසත් අනාගත ස්න්ධ පරම්පරා කොටසත්, අරමුණු කොට දෙසැටක් කරුණු වලින් අනේක විධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියත් ද, එයට කරුණු වු දෘෂ්ටි වේදනා ව ද ස්පර්ශප්‍රත්‍යයයෙන් වේ.

______________

 

134.  මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් ශාශ්වතදෘෂ්ටික වූවෝ කරුණු සතරෙකින් ආත්මයත් ලෝකයත් ශාශ්වත කොට පණවත් ද, ඔහු වු කලී ඒ දෘෂ්ට්‍යාස්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොර වැ විඳින්නාහ යන් මේ කරුණ විද්‍යාමාන නොවේ.

135. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් ඒකත්‍යශාශ්වතික ඒකත්‍යඅශාශ්වතික වූවෝ සතර කරුණෙකින් ආත්මයත් ලෝකයත් කොටසක් ශාශ්වතත් කොටසක් අශාශ්වතත් කොට පණවත් නම්, ඔහු කලී ස්පර්ශයෙන් තොර වැ ඒ දෘෂ්ටාස්වාදය විඳින්නාහ යන මේ කාරණය විද්‍යාමාන නොවේ.

136. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අන්තානන්තික වාද ඇත්තෝ කරුණු සතරෙකින් ලෝකය පිළිබඳ  සසීම අසීම බව පණවත් ද, ඔහු කලී ස්පර්ශයෙන් තොර වැ ඒ දෘෂ්ටිවේදනාව විඳින්නාහ යන මේ කාරණය විද්‍යාමාන නො වේ.

137. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අමරාවික්ෂේපක වූවෝ ඒ ඒ විෂයයෙහි ප්‍රශ්න විචාරන ලදුවෝ ම සතර කරුණෙකින් වාග්වික්ෂේපයට අමරාවික්ෂේපයට පැමිණෙත් ද, ඔහු කලී ස්පර්ශයෙන් තොර වැ දෘෂ්ටි වේදනාව විඳීන්නාහ යන මේ කාරණය නැත්තේ ය.

138.  මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණෙක් අධිච්චසමුප්පන්නවාද ඇත්තෝ, කරුණු දෙකෙකින් ආත්මයත් ලෝකයත් ඉබේ උපනැ යි පණවත් ද ඔහු කලී ඒ දෘෂ්ටිවේදනාව ස්පර්ශයෙන් තොර වැ විඳින්නාහ යන කාරණය නැත්තේ ය.

 

139. මහණෙනි, පූර්වාන්තකල්පික වූවෝ, පූර්වානතය අනුව පශළ කැරැගත් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ, කරුණු අටළොසෙකින් පූර්ව ස්කන්ධපරම්පරා කොටස ඇරැබ අනේකවිධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියා පාත් ද, ඔහු සපර්ශයෙන් තොර වැ ඒ දෘෂ්ටාස්වාදය විඳීන්නාහ යන මේ කරුණු නොමැත්තේ ය.

140. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික සඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ, මරණින් මතු සංඥා ඇති ආත්මයක් සොළොස් කරුණෙකින් පණවත් ද, ඔහු කලී සපර්ශයෙන් තොර වැ ඒ දෘෂ්ට්‍යාස්වාදය විඳීන්නාහ යන මේ කරුණු නොමැත්තේ ය.

141. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික අසඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ, මරණින් මතු සංඥා නැති ආත්මයක් කරුණු අටෙකින් පණවත්  ද, ඔහු කලී එයට කරුණු වූ දෘෂ්ටිවේදනාව සපර්ශයෙන් තොර වැ විඳීන්නාහ යන මේ කාරණය නැත්තේ ය.

142. මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික නේවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ මරණින් මත්තෙහි සංඥී නොම වූත් අසංඥී නො ම වූත් ආත්මයක් පණවත් ද, එයට කාරණ වූ දෘෂ්ටිවේදනාව ස්පර්ශයෙන් තොරැව විඳීන්නාහ යන මේ කාරණය නැත්තේ ය.

143.  මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙණෙක් උච්ඡේදවාදී වූවෝ විද්‍යාමාන සත්ත්වයාගේ උච්ඡේදය, විනශය, භවවිගමය, කරුණු සතෙකින පණවත් ද, ඔහු කලී එයට කාරණ වු දෘෂ්ටිවේදනාව සපර්ශයෙන් තොර වැ විදින්නාහ යන මේ කරුණ නැත්තේ ය.

144.   මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු  කෙනෙක් දෘෂ්ටධර්මනිර්වාණවාද ඇත්තෝ ,  විද්‍යාමාන සත්ත්වය පිළිබඳ පරමදෘෂ්ටධර්මනිර්වාණය කරුණු පසෙකින් පණවත් ද, ඔහු කලී  එයට කරුණු වූ දෘෂ්ට්‍යාස්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොර වෑ විඳින්නේ ය යන මේ කාරණය විද්‍යාමාන නො වේ.

145.  මහණෙනි, එහි යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අපරාන්තකල්පික වූවෝ අපරාන්තය අනුවැ පශල කැරැගත් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ කරුණු සූසාළිසෙකින් අපරාන්තය ඇරැබැ අනේකවිධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියා පාත් ද, ඔහු කලී එයට කරුණක් වූ දෘෂ්ටිවේදනාව ස්පර්ශයෙන් තොර වැ විඳීන්නාහ යන මේ කාරණය විද්‍යාමාන නොවේ.

146. මහණෙනි, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් පූර්වාන්තකල්පීකත් වූවෝ, අපරාන්තකල්පිකත් වුවෝ, පුර්වාපරාන්තකල්පිකත් වූවෝ , පුර්වානත අපරාන්ත ඇරැබැ පහළ කරගත් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ කරුණු දෙසැටෙකින්  පූර්වාන්ත අපරාන්ත දෙක අරමුණු කොට අනේකවිධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියත් ද , ඔහු කලී එසේ දෘෂ්ටිගැන්මට කාරණ වූ දෘෂ්ට්‍යාස්වාදය ස්පර්ශයෙන් තොර වැ විඳීන්නාහ යන මේ කරුනු විද්‍යාමාන නොවේ.

____________

 

147.  මහණෙනි, එහි යම් මහණ බමුණුකෙනෙක් ශාශ්වතදෘෂ්ටි ගත්තෝ සතර කරුණෙකින් ආත්මයත් ලෝකයත් ශාශ්වත කොට පණවත් ද, යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් ඒකත්‍යශාශ්වතිකත් ඒකත්‍යඅශාශ්වතිකත් වූවෝ ද, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අන්තානන්තික වාද ඇත්තෝ ද, යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් අමරාවික්ෂේප වාද ඇත්තෝ ද, යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් අධිච්චසමුප්පන්නික වාද ඇත්තෝ ද, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් පුර්වාන්තකල්පික ද, යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් උද්ධමාඝාතනික සඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ ද, යම් මහණ බමුණු කෙනෙක්  උද්ධමාඝාතනික අසඤ්ඤීවාද ඇත්තෝ ද, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් උච්ඡේදවාද ඇත්තෝ ද, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් දෘෂ්ටධර්මනිර්වාණයවාද ඇත්තෝ ද, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් අපරාන්තකල්පික ද, යම් මහණබමුණු කෙනෙක් පුර්වාන්තකල්පිකත් අපරාන්තකල්පිකත් පූර්වාන්තාපරාන්තකල්පිනත් වූවෝ පූර්වාන්තාපරාන්තානුදෘෂ්ටික වැ  දෙසැටක් කරුණුවලන් අනෙකවිධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියත් ද , ඒ සියල්ලෝ  ස්පර්ශායතන සයින් උපන් ස්පර්ශයෙන් රූපාදී අරමුණු ස්පර්ශකොට දෘෂ්ට්‍යාස්වාදය විඳිත්. ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටිවේදනාප්‍රත්‍යයයෙන් තෘෂ්ණාව වේ. තෘෂ්ණාප්‍රත්‍යයයෙන් උපාදාන වේ. උපාදානප්‍රත්‍යයයෙන් භවය වේ. භව ප්‍රත්‍යයයෙන් ජාතිය වේ. ජාතිප්‍රත්‍යයයෙන් ජරා මරණ ශෝකපරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්‍ය උපායාසයෝ යන මොහු පහළ වෙත්. මහණෙනි, යම් කලෙක් වනාහි මහණ තෙමේ ස්පර්ශායතන සදෙනාගේ හේතුව ද නිරෝධය ද ආස්වාදය ද ආදීනවය ද ප්‍රහාණිය ද තතු වු පරිදි දැන ගනී ද, මේ තෙමේ මෙකී හැම දෘෂ්ටිගතයනට වැඩියක් ම (ශිලසමාධිප්‍රඥා ප්‍රඥාවිමුක්ති යන් මේ සියල්ල ම) දැනැ ගනී.

148. මහණෙනි, පුර්වාන්තකල්පික වූ හෝ අපරාන්තකල්පික වූ හෝ පුර්වාන්තාපරානතකල්පික වු හෝ යම් මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ පූර්වාන්ත අපරාන්ත අරමුණු කොට පහළ කැරැ ගත් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ , අතීතානාගත ස්කන්ධ පරම්පරා කොටස් අරමුණු කොට අනේක විධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියා පාන්නෝ ද, ඒ සියල්ලෝ ම මේ දෙසැට කරුණින් ම (මගේ මේ ) දේසනාදැල තුලට හසු කරන ලදුවෝ, මේ දේසනා දැලෙහි බැඳුණෝ ම , මෙහි තුළ ම ඉපිලෙන්නාහු, ඉපිලෙත්. ගැලෙන්නාහු  ගැලෙත්. මෙයට ඇතුළත් වූහු ම ඉපිලෙන්නාහු ඉපිලෙත්, ගැලෙන්නාහු ගැලෙත්. මහණෙනි, යම් සේ දක්ෂ වු කෙවුළෙක් හෝ කෙවුළෙකුගේ අතැවැස්සෙක් හෝ සියුම්  ඇස් ඇති දැලින් මඳ  දිය ඇති දියවළක් කිබිසිනි කොටැ අතුරන්නේ ද, මේ දියවළෙහි යම් කිසි මහත් ප්‍රාණි කෙනෙක් වෙත් නම්, ඒ සියල්ලෝ ම මේ දැලට හසු කැරැ ගන්නා ලද්දෝ ම මතු වන්නෝ මතුවෙත්. ගැලෙන්නාහු ගැලෙත්. මෙහි ඇතුලත් වූවෝ දැල තුලට හසු වූවො ම මතු වන්නෝ මතුවෙත්. ගැලෙන්නෝ ගැලෙත් යැ යි ඔහුට මෙසේ සිතක් වන්නේ ද, මහණෙනි, එපරිද්දෙන් ම පුර්වාන්ත කල්පික වු හෝ අපරාන්තකල්පික වූ හෝ පූර්වාන්තාපරාන්තකල්පික වූ  හෝ පූර්වාන්ත අපරාන්ත දෙක අනුවැ පහළ කැරැගත් දෘෂ්ටි ඇති මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක්  දෙසැටක් කරුනින්  දෙක අරමුණු කොට පූර්වාන්ත අපරාන්ත දෙක අරමුණු කොට අනේකවිධ දෘෂ්ටිප්‍රකාශක වචන කියාපාත් ද, ඒ සියල්ලෝ මේ දෙසැට කරුණින් ම (මගේ) දේශනාදැලට හසු වූවෝ ම, මේ දේශනාදැලෙහි බැඳුණෝ, මෙහි ම මතු වන්නෝ මතු වෙති. ගැලෙන්නෝ ගැලෙති. මෙහි ම ඇතුලත් වූවෝ මේ දේශනා දැල තුලට හසුවූවෝ ම, මතු වන්නෝ මතු වෙති. ගැලෙන්නෝ ගැලෙති.

149. මහණෙනි, තථාගත බුදුහුගේ ශරීරය මුලින් සිඳිනා ලද භව තෘෂ්ණා ඇත්තේ සිටී. යම් තාක් කල් ඔහුගේ කය සිටින්නේ ද ඒ තාක් දෙවිමිනිස්සු ඔහු දක්නාහ. කය බිඳීමෙන් ජිවිතයාගේ පරික්ෂීණවීමෙන් මත්තෙහි දෙවිමිනිස්සු ඒ බුදුහු නොදක්නාහ. මහණෙනි, යම් සේ අඹකැන නටුවෙන් ගිලිහුණු කල්හි, නටුව හා බැඳුණු යම් අඹ පල කෙනෙක් වූහු නම්, ඔහු හැම එය අනුව යන්නෝ වෙත් ද, එ පරිද්දෙන් ම තථාගත බුදුහුගේ කය මුල් සුන් වූ භවතෘෂ්ණා ඇත්තේ සිටී. යම් තාක් කල් ඒ බුදුහුගේ කය සිටුනේ ද, ඒ තාක් දෙවිමිනිස්සු ඔහු දක්නාහ. කය බිඳීමෙන් ජිවිතය පරික්ෂීණ වීමෙන් මත්තෙහි දෙවිමිනිස්සු ඔහු නොදක්නාහ.

150. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ කල්හි ආයුෂ්මත් ආනන්ද ස්ථවීර තෙමේ. ‘‘ වහන්ස , ආශ්චර්‍ය ය! වහන්ස, අද්භූතය! වහන්සේ මේ ධර්මක්‍රමය කිනම් වේදැයි” යි මෙය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැළකළේ ය. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරණ සේක්, ‘‘ ආනන්දය එසේ නම්, මෙහි ලා මේ ධර්මපරියාය අත්ථජාල, නමැයි ද සලකා ගනුව. ධර්මජාල නමැයි ද සලකා ගනුව. බ්‍රහ්මජාල නැමැයි ද සලකා ගනුව. දෘෂ්ටිජාල නැමැයි ද සලකා ගනුව. නිරුත්තරසංග්‍රාමවිජය යැයි ද සලකා ගනුව.” යි වදාළ සේක.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙය වදාළ සේක. ආරාධිත සිත් ඇති ඒ භික්ෂූහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනය සතුටින් පිළිගත්හ.

මේ නිර්ගාථක සුත්‍රය වදාරනු ලබන කල්හි දස දහසක් ලෝ දා කම්පිත වීය.

පලමුවන බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය නිමියේ ය.