සංයුත්ත නිකාය

සුත්‍ර පිටකයේ ප්‍රධාන කොටස් පහෙන් තෙවැන්න සංයුත්ත නිකාය යි. සංයුත්ත නිකාය ප්‍රධාන කොටස් පහකට බෙදා වෙන් කොට ඇත. ඒවා නම්