පුත්‌ත සූත්‍රය

 

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

     3. අනමතග්ග සංයුත්‌තය

2. දුග්ගත වර්ගය

3.2.8

පුත්‌ත සූත්‍රය

   

281. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, මේ සසර අවිදිතාග්‍ර අතියේ ය. මහණෙනි, මේ දීර්ඝකාලයෙහි යමෙක් පුතු නො වූ වීරූ ද, එබඳු සතෙක් සුලබ නො වෙයි ... මෙයිනුදු මහණෙනි ... මිදෙන්නට නිසි මැයි.

 

 

අටවැනි වූ පුත්‌ත  සූත්‍රය නිමියේ ය.