භගිනි සූත්‍රය

 

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

     3. අනමතග්ග සංයුත්‌තය

2. දුග්ගත වර්ගය

3.2.7

භගිනි සූත්‍රය

   

280. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, මේ සසර අවිදිතාග්‍ර ඇතියේ ය ... මහණෙනි, මේ දීර්ඝකලයෙහි යමෙක් බුහුන නො වූ විරූ ද, එබඳු සතෙක් සුලබ නො වේ … මෙයිනුදු මහණෙනි ... මිදෙන්නට නිසි මැ යි.

සත්වැනි වූ භගිනි  සූත්‍රය නිමියේ ය.