භාතු සූත්‍රය

 

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

     3. අනමතග්ග සංයුත්‌තය

2. දුග්ගත වර්ගය

3.2.6

භාතු සූත්‍රය

 

 

279. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, මේ සසර අවිදිතාග්‍ර ඇතියේ ය. මහණෙනි, මේ දීර්ඝකාලයෙහි යමෙක් බෑයා නො වූ විරූ ද, එබඳු සතෙක් සුලබ නො වේ ... මෙයිනුදු මහණෙනි ... මිදෙන්නට නිසි මැ යි.

සයවැනි වූ භාතු සූත්‍රය නිමියේ ය.