බුද්ධ වර්ගය

අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනා ඇතුලත් සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි , සංයුත්තනිකායේ , ද්විතීය භාගය වනාහි නිදානවර්ගය යි නිධාන වර්ගයේ සංයුත්ත ගණන