ඵස්ස සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1. අභිසමය සංයුත්‌තය

9.සත්ථු වර්ගය

1.9.1.7

ඵස්ස සූත්‍රය

 

88. මහණෙනි, එස්සය තතු සේ නො දන්නහු විසින් නො දක්නහු විසින් ... තතු සේ දැනීම පිණිස ශාස්තෘවරයෙක් සෙවිය යුත්තේ යි. 

සත්වැනි වූ ඵස්ස  සූත්‍රය නිමියේය.