සළායතන සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1. අභිසමය සංයුත්‌තය

9.සත්ථු වර්ගය

1.9.1.8

සළායතන සූත්‍රය    

 

89. මහණෙනි, සළායතන තතු සේ නො දන්නහු විසින් නො දක්නහු විසින් ... තතු සේ දැනීම පිණිස ශාස්තෘවරයෙක් සෙවිය යුත්තේ යි.

 

අටවැනි වූ සළායතන  සූත්‍රය නිමියේය.