උපාදාන සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1.අභිසමය සංයුත්‌තය

8.සමණබ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය

1.8.4

උපාදාන සූත්‍රය

 

  

74. යම් කිසි … කෙනෙක් උපාදානය නො දනිද්ද … යම් කිසි … කෙනෙක් උපාදානය දනිද්ද ..

 

සතරවැනි වූ උපාදාන  සූත්‍රය නිමියේය.