ජාති සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1.අභිසමය සංයුත්‌තය

8.සමණබ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය

1.8.2

ජාති සූත්‍රය

 

72. යම් කිසි … කෙනෙක් ජාතිය නො දනිද්ද … යම් කිසි … කෙනෙක් ජාතිය දනීද්ද ...

දෙවැනි වූ  ජාති  සූත්‍රය නිමියේය.