තණ්හා සූත්‍රය

 

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1.අභිසමය සංයුත්‌තය

8.සමණබ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය

1.8.5

තණ්හා සූත්‍රය

 

 

75. යම් කිසි … කෙනෙක් තණ්හාව නො දනිද්ද … යම් කිසි … කෙනෙක් තණ්හාව දනිද්ද ..

 

 

පස්වැනි වූ තණ්හා  සූත්‍රය නිමියේය.