නාමරූප සූත්‍රය

 

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1.අභිසමය සංයුත්‌තය

8.සමණබ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය

1.8.9

 නාමරූප සූත්‍රය

 

  

79. යම් කිසි … කෙනෙක් නාමරූප නො දනිද්ද … යම් කිසි … කෙනෙක් නාමරූප දනිද් ද ..

 

 

නවවැනි වූ නාමරූප සූත්‍රය නිමියේය.