ඵස්ස සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1.අභිසමය සංයුත්‌තය

8.සමණබ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය

1.8.7

ඵස්ස සූත්‍රය

 

  

77. යම් කිසි … කෙනෙක් ඵස්සය නො දනිද්ද … යම් කිසි … කෙනෙක් ඵස්සය දනිද් ද .. 

සත්වැනි වූ ඵස්ස සූත්‍රය නිමියේය.