භව සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1.අභිසමය සංයුත්‌තය

8.සමණබ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය

1.8.3

භව සූත්‍රය

   

 

73. යම් කිසි … කෙනෙක් භවය නො දනිද්ද … යම් කිසි … කෙනෙක් භවය දනිද්ද ...

 

 

 තෙවැනි වූ භව   සූත්‍රය නිමියේය.