විඤ්ඤාණ සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1.අභිසමය සංයුත්‌තය

8.සමණබ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය

1.8.10

විඤ්ඤාණ සූත්‍රය

 

 

  

80. යම් කිසි … කෙනෙක් විඤ්ඤාණය නො දනිද්ද … යම් කිසි … කෙනෙක් විඤ්ඤාණය දනිද් ද ...

 

 

දසවැනි වූ විඤ්ඤාණ සූත්‍රය නිමියේය.