වෙදනා සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1.අභිසමය සංයුත්‌තය

8.සමණබ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය

1.8.6

වෙදනා සූත්‍රය

 

76. යම් කිසි … කෙනෙක් වේදනාව නො දනිද්ද … යම් කිසි … කෙනෙක් වේදනාව දනිද් ද..  

 

 

සයවැනි වූ වෙදනා සූත්‍රය නිමියේය.