සළායතන සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය

නිදානවර්ගය

1.අභිසමය සංයුත්‌තය

8.සමණබ්‍රාහ්‌මණ වර්ගය

1.8.8

සළායතන සූත්‍රය

   

 

78. යම් කිසි … කෙනෙක් සළායතන නො දනිද්ද … යම් කිසි … කෙනෙක් සළායතන දනිද් ද ...

  

 

අටවැනි වූ සළායතන සූත්‍රය නිමියේය.