අට්‌ඨඞ්‌ගික සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

3.කම්මපථ වර්ගය

2.3.6

අට්‌ඨඞ්‌ගික සූත්‍රය

    

252. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, සත්වයෝ අදහස් වශයෙන් ම සැසැඳෙත්, එකතු වෙත්: මිත්ථ්‍යා ‌දෘෂ්ටි ඇත්තෝ මිත්ථ්‍යා ‌දෘෂ්ටි ඇත්තවුන් සමග සැසැඳෙත්, එකතු වෙත්. මිත්ථ්‍යා සංකල්ප ඇත්තෝ … මිත්ථ්‍යා වචන ඇතතෝ … මිත්ථ්‍යා කර්මාන්ත ඇත්තෝ … මිත්ථ්‍යා ආජීව ඇතතෝ … මිත්ථ්‍යා ව්‍යායාම ඇතතෝ … මිත්ථ්‍යා ස්මෘති ඇත්තෝ … මිත්ථ්‍යා සමාධි ඇත්තෝ මිත්ථ්‍යා සමාධි ඇත්තවුන් සමග සැසැඳෙත්, එකතු වෙත්.

සම්‍යග්දෘෂ්ටි ඇත්තෝ සම්‍යග්දෘෂ්ටි ඇත්තවුන් සමග සැසැඳෙත්, එකතු වෙත් … සම්‍යක් සඞ්කල්ප ඇත්තෝ … සම්‍යක් වචන ඇත්තෝ … සම්‍යක් කර්මාන්ත ඇත්තෝ … සම්‍යගාජීව ඇත්තෝ … සම්‍යග්ව්‍යායාම ඇත්තෝ … සම්‍යක් ස්මෘති ඇත්තෝ … සම්‍යක් සමාධි ඇත්තෝ සම්‍යක් සමාධි ඇත්තවුන් සමග සැසැඳෙති, එකතුවෙතියි.

 

 

 

 

 

සයවැනි වූ අට්‌ඨඞ්‌ගික සූත්‍රය නිමියේ ය.