දසඞ්‌ගික සූත්‍රය

 

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

3.කම්මපථ වර්ගය

2.3.7

දසඞ්‌ගික සූත්‍රය

 

  

253. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, සත්වයෝ අදහස් වශයෙන් ම සැසැඳෙත්, එකතු වෙත්: මිත්ථ්‍යා ‌දෘෂ්ටි ඇත්තෝ මිත්ථ්‍යා ‌දෘෂ්ටි ඇත්තවුන් සමග සැසැඳෙත් එකතු වෙත්. මිත්ථ්‍යා සඞ්කල්ප ඇත්තෝ … මිත්ථ්‍යා වචන ඇතතෝ … මිත්ථ්‍යා කර්මාන්ත ඇත්තෝ … මිත්ථ්‍යා ආජීව ඇත්තෝ … මිත්ථ්‍යා ව්‍යායාම ඇත්තෝ … මිත්ථ්‍යා ස්මෘති ඇත්තෝ … මිත්ථ්‍යා සමාධි ඇත්තෝ … මිත්ථ්‍යා ඥාන ඇත්තෝ මිත්ථ්‍යා ඥාන ඇත්තවුන් සමග සැසැඳෙත් එකතු වෙත්. මිත්ථ්‍යා විමුක්ති ඇත්තෝ මිත්ථ්‍යා විමුක්ති ඇත්තවුන් සමග සැසඳෙත්, එකතු වෙත්.

සම්‍යග් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ සම්‍යග් දෘෂ්ටි ඇත්තවුන් සමග සැසැඳෙත්. එකතු වෙත් … සම්‍යක් සඞ්කල්ප ඇත්තෝ … සම්‍යග් වචන ඇත්තෝ … සම්‍යක් කර්මාන්ත ඇත්තෝ … සම්‍යගාජීව ඇත්තෝ … සම්‍යග්ව්‍යායාම ඇත්තෝ … සම්‍යක් ස්මෘති ඇත්තෝ … සම්‍යක් සමාධි ඇත්තෝ … සම්‍යග් ඥාන ඇත්තෝ සම්‍යග් ඥාන ඇත්තවුන් සමග සැසැඳෙත්, එකතු වෙත්. සම්‍යග් විමුක්ති ඇත්තෝ සම්‍යග් විමුක්ති ඇත්තවුන් සමග සැසැඳෙත්, එකතු වෙති.

 

සත්වැනි වූ දසඞ්‌ගික සූත්‍රය නිමියේ ය.

 

(සියලු තැන්හි අතිතානාගතපච්චුප්පන්න කළ යුතු යි.)

සූත්‍ර සත පිළිබඳ උද්දානය:

අසමාහිත, දුස්සීල, පඤ්චසික්ඛාද, සත්තකම්මපථ, දසකම්මපථ, අට්ඨඞ්ගික යන සූත්‍ර හා දසඞ්ගික සූත්‍රය දැ යි සූත්‍ර සතෙකි.

කම්මපථවර්ගය තුන්වැනි යි.