නොලාභනානත්‌ත සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

1.නානත්ත වර්ගය

2.1.10

 නොලාභනානත්‌ත සූත්‍රය

 

234. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා සඞ්කල්පනානාත්‌වය උපදී. ස්පර්ශ...වෙදනා...ඡන්ද...පරිදාහ...පර්යේෂණානානාත්‌වය උපදී. පර්යේෂණානානාත්‌වය නිසා ලාභනානාත්‌වය උපදී. ලාභනානාත්‌වය නිසා පර්යේෂණානානාත්‌වය නූපදී. පර්යේෂණානානාත්‌වය නිසා පරිදාහනානාත්‌වය නූපදී. පරිදාහනානත්වය නිසා ඡන්ද වෙදනා ස්පර්ශ සංකල්ප සංඥානානාත්‌වය …. සංඥානානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී.

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය කවරේ ද යත්: රූපධාතු ය ධම්මධාතු යි. මහණෙනි, මේ ධාතුනානාත්‌වය යි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි, කෙසේ නම් ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී ද, සංඥානානාත්‌වය නිසා සඞ්කල්පනානාත්‌වය උපදී ද , ස්පර්ශ … වේදනා … ඡන්ද….පරිදාහ … පර්යේෂණා ලාභ ලාභනානාත්‌වය නිසා පර්යේෂණානානාත්‌වය නූපදී ද, පර්යේෂණානානාත්‌වය නිසා පරිදාහනානාත්‌වය නූපදී ද, ඡන්ද … වේදනා … ස්පර්ශ … සඞ්කල්පනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය නූපදී ද, සංඥානානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී ද?

මහණෙනි, රූපධාතුව නිසා රූපසංඥාව උපදී … සද්දධාතුව … ගන්ධධාතුව රසධාතුව ... ඵොට්ඨබ්බධාතුව… මහණෙනි, ධර්මධාතුව නිසා ධර්මසංඥාව උපදී. ධර්මසංඥාව නිසා … ධර්මපර්යේෂණාව උපදී. ධර්මපර්යේෂණාව නිසා ධර්මලාභය උපදී. ධර්මලාභය නිසා ධර්මපර්යේෂණාව නූපදී. ධර්මපර්යේෂණාව නිසා ධර්මපරිදාහය නූපදී. ධර්මපරිදාහය නිසා ධර්මච්ඡන්දය නූපදී. ධර්මච්ඡන්දය නිසා ධර්මස්පර්ශයෙන් හටගත් වේදනාව නූපදී. ධර්මස්පර්ශයෙන් හටගත් වේදනාව නිසා ධර්මස්පර්ශය නූපදී. ධර්මස්පර්ශය නිසා ධර්මසඞ්කල්පය නූපදී. ධර්මසඞ්කල්පය නිසා ධම්සංඥාව නූපදී. ධර්මසංඥාව නිසා ධර්මධාතුව නූපදී.

මහණෙනි, මෙසේ ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා සඞ්කල්ප ස්පර්ශ … වේදනා …ඡන්ද ... පරිදාහ …පර්යේෂණා… ලාභ …ලාභනානාත්‌වය නිසා පර්යේෂණානානාත්‌වය නූපදී. පර්යේෂණානානාත්‌වය නිසා පරිදාහනානාත්‌වය නූපදී. පරිදාහනානාත්‌වය නිසා ඡන්දනානාත්‌වය නූපදී. ඡන්දනානාත්‌වය නිසා වෙදනානාත්‌වය නූපදී. වෙදනානානාත්‌වය නිසා ස්පර්ශනානාත්‌වය නූපදී. ස්පර්ශනානාත්‌වය නිසා සඞ්කල්පනානාත්‌වය නූපදී. සඞ්කල්පනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය නූපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී යි.

 

දසවැනි වූ නොලාභනානත්‌ත සූත්‍රය නිමියේ ය.

 

නානත්තවර්ගය පළමුවැනි යි.

එහි උද්දනය :

ධාතු, සම්ඵස්ස, නොසම්ඵස්ස, වෙදනා, නොවෙදනා යි මේ අජ්ඣත්ත පඤ්චකය ද, ධාතු, සඤ්ඤා, නොසඤ්ඤා, එස්ස, නොඑස්ස යි මේ බාහිර පඤ්චකයදෑ යි සූත්‍ර දශයෙකි යි.*

* උද්දානයෙහි සූත්‍රනාම වෙනස් ව පෙණේ.