නොවෙදනා සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

1.නානත්ත වර්ගය

2.1.5

නොවෙදනා සූත්‍රය

 

 

  

229. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය නිසා ඵස්‌සනානාත්‌වය උපදී. එස්සනනාත්වය නිසා වේදනානාත්‌වයක් උපදී. වේදනානානාත්‌වය නිසා එස්සනානාත්වය නූපදී. එස්සනානාත්වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී.

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය කවරේ ද යත්: චක්ඛුධාතු ය … මනෝ ධාතු යි. මහණෙනි, මේ ධාතුනානාත්‌වය යි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි, කෙසේ නම් ධාතුනානාත්‌වය නිසා ඵස්‌සනානාත්‌වය උපදී ද? ඵස්‌සනානාත්‌වය නිසා වේදනානානත්වය උපදී ද? වේදනානානාත්වය නිසා ඵස්‌සනානාත්‌වය නූපදී ද?. ඵස්‌සනානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී ද? මහණෙනි, චක්ඛුධාතුව නිසා චක්ඛුසම්ඵස්සය උපදී. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා චක්ඛුසම්ඵස්සයෙන් හටගත් වේදනාව උපදි. චක්ඛුසම්ඵස්සයෙන් හටගත් වෙදනාව නිසා චක්ඛුසම්ඵස්සය නූපදී. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා චක්ඛුධාතුව නූපදී … මනෝධාතුව නිසා මනෝසම්ඵස්සය උපදී. මනෝසම්ඵස්සය නිසා මනෝසම්ඵස්සයෙන් හටගත් වේදනාව උපදී. මනෝසම්ඵස්සයෙන් හටගත් වේදනාව නිසා මනෝසම්ඵස්සය නූපදී. මනෝසම්ඵස්සය නිසා මනෝධාතුව නූපදී.

මහණෙනි, මෙසේ ධාතුනානාත්‌වය නිසා එස්සනානාත්වය උපදී. එස්සනනාත්වය නිසා වේදනානානත්වය උපදී. වේදනානානාත්වය නිසා එස්සනානාත්වය නූපදී. එස්සනනාත්වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදි යි.

 

 

පස් වැනි වූ නොවෙදනා සූත්‍රය නිමියේ ය.