නො පරියෙසනානානත්‌ත සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

1.නානත්ත වර්ගය

2.1.8

නො පරියෙසනානානත්‌ත සූත්‍රය

 

  

232. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා සඞ්කල්පනානාත්වය උපදී. සඞ්කල්පනානාත්වය නිසා ඡන්දනානත්වය උපදී. ඡන්දනානත්වය නිසා පරිදාහනානාත්වය උපදී. පරිදාහනානාත්වය නිසා පර්යේෂණානානාත්‌වය උපදී. පර්යේෂණානානාත්‌වය නිසා පරිදාහනානාත්වය නූපදී. පරිදාහනානාත්වය නිසා ඡන්දනානාත්වය නූපදී. ඡන්දනානාත්වය නිසා සඞ්කල්පනානාත්වය නූපදී. සඞ්කල්පනානාත්වය නිසා සංඥානානාත්‌වය නූපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී.

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය කවරේද යත්: රූපධාතු… ධර්මධාතු යි. මහණෙනි, මේ ධාතුනානාත්‌වය යි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි, කෙසේ නම් ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී ද, සංඥානානාත්‌වය නිසා පර්යේෂණානානාත්‌වය උපදී ද, පර්යේෂණානානාත්‌වය නිසා පරිදාහනානාත්‌වය නූපදී ද, පරිදාහනානාත්‌වය නිසා ඡන්දනානත්වයය නූපදී ද, ඡන්දනානත්වය නිසා සඞ්කල්පනානාත්‌වය නූපදී ද, සඞ්කල්පනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය නූපදී ද, සංඥානානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී ද?

මහණෙනි, රූපධාතුව නිසා රූපසඤ්ඤාව උපදී. රූපසඤ්ඤාව නිසා රූපසඞ්කප්පය උපදී. රූපසඞ්කප්පය නිසා රූපච්ඡන්දය උපදී. රූපච්ඡන්දය නිසා රූපපරිළාභය උපදී. රූපපරිළාභය නිසා රූපපරියෙසනාව උපදී. රූපපරියෙසනාව නිසා රූපපරිළාභය නූපදී. රූපපරිළාභය නිසා රූපච්ඡන්දය නූපදී. රූපච්ඡන්දය නිසා රූපසඞ්කප්පය නූපදී. රූපසඞ්කප්පය නිසා රූපසඤ්ඤාව නූපදී. රූපසඤ්ඤාව නිසා රූපධාතුව නූපදී.

මහණෙනි, සද්දධාතුව නිසා … මහණෙනි, ධම්මධාතුව නිසා ධර්මසංඥාව උපදී. ධර්මසංඥාව නිසා ධර්මසඞ්කල්පය උපදී. ධර්මසඞ්කල්පය නිසා ධර්මච්ඡන්දය උපදී. ධර්මච්ඡන්දය නිසා ධර්මපරිදාහය උපදී. ධර්මපරිදාහය නිසා ධර්මපර්යේෂණාව උපදී. ධර්මපර්යේෂණාව නිසා ධර්මපරිදාහය නූපදී. ධර්මපරිදාහය නිසා ධර්මච්ඡන්දය නූපදී. ධර්මච්ඡන්දය නිසා ධර්මසඞ්කල්පය නූපදී. ධර්මසඞ්කල්පය නිසා ධර්මසංඥාව නූපදී. ධර්මසංඥාව නිසා ධර්මධාතුව නූපදී.

මහණෙනි, මෙසේ ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා … පර්යෙෂණානානාත්‌වය උපදී. පර්යෙෂණානානාත්‌වය නිසා පරිදාහනානාත්‌වය නූපදී. පරිදාහනානාත්‌වය නිසා ඡන්දනානත්වය නූපදී. ඡන්දනානත්වය නිසා සඞ්කල්පනානාත්‌වය නූපදී. සඞ්කල්පනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය නූපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී යි.

 

 

 

 

            අටවැනි වූ නො පරියෙසනානානත්‌ත  සූත්‍රය නිමියේ ය.