නො ඵස්‌සනානත්‌ත සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

1.නානත්ත වර්ගය

2.1.3

 නො ඵස්‌සනානත්‌ත සූත්‍රය

 

  

227. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය නිසා එස්සනානාත්‌වය උපදී. එස්සනානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී.

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය කවරේද යත්: චක්ඛුධාතු ය ... මනොධාතු ය යි. මහණෙනි, මේ ධාතුනානාත්‌වය යි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි, කෙසේ නම් ධාතුනානාත්‌වය නිසා එස්සනානාත්‌වය උපදී ද? එස්සනානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී ද? මහණෙනි, චක්ඛුධාතුව නිසා චක්ඛුසම්ඵස්සය උපදී. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා චක්ඛුධාතුව නූපදී … මනෝ ධාතුව නිසා මනෝසම්ඵස්සය උපදී. මනෝසම්ඵස්සය නිසා මනෝධාතුව නූපදී. මහණෙනි, මෙසේ ධාතුනානාත්‌වය නිසා ඵස්‌සනානාත්‌වය උපදී. එස්සනානාත්‌වය නිසා ධාතුනානාත්‌වය නූපදී යි.

 

 

 

 

තෙ වැනි වූ නො ඵස්‌සනානත්‌ත සූත්‍රය නිමියේ ය.