පරියෙසනානානත්‌ත සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

1.නානත්ත වර්ගය

2.1.7

 පරියෙසනානානත්‌ත සූත්‍රය

 

 

   

231. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා සංකල්පනානාත්වය උපදී. සංකල්පනානාත්වය නිස ඡන්දනානාත්වය උපදී. ඡන්දනානාත්වය නිසා පරිදාහනානාත්වය උපදී. පරිදාහනානාත්වය නිසා පර්යේෂණානානාත්‌වය උපදී.

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය කවරේ ද යත්: රූපධතු ය, ධම්මධාතු යි. මහණෙනි, මේ ධාතුනානාත්‌වය යි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි, කෙසේ නම් ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී ද, සංඥානානාත්‌වය නිසා සංකල්පනානාත්වය උපදී ද, සංකල්පනානාත්වය නිසා ඡන්දනානාත්වය උපදී ද, ඡන්දනානාත්වය නිසා පරිදාහනානත්වය උපදී ද, පරිදාහනානත්වය නිසා පර්යේෂණානානාත්‌වය උපදී ද?

මහණෙනි, රූපධාතුව නිසා රූපසංඥාව උපදී. රූපසංඥාව නිසා රූපසංකල්පය උපදී. රූපසංකල්පය නිසා රූපච්ඡන්දය උපදී. රූපච්ඡන්දය නිසා රූපපරිදාහය උපදී. රූපපරිදාහය නිසා රූපපර්යේෂණාව උපදී. මහණෙනි, සද්දධාතුව නිසා … මහණෙනි, ධර්මධාතුව නිසා ධර්මසංඥාව උපදී. ධර්මසංඥාව නිසා ධර්මසඞ්කල්පය උපදී. ධර්මසඞ්කල්පය නිසා ධර්මච්ඡන්දය උපදී. ධර්මච්ඡන්දය නිසා ධර්මපරිදාහය උපදී. ධර්මපරිදාහය නිසා ධර්මපර්යේෂණාව උපදී.

මහණෙනි, මෙසේ ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා සඞ්කල්පනානාත්වය උපදී. සඞ්කල්පනානාත්වය නිසා ඡන්දනානත්වය උපදී. ඡන්දනානත්වය නිසා පරිදාහනානත්වය උපදී. පරිදාහනානත්වය නිසා පර්යේෂණානානාත්‌වය උපදී යි.

 

 

සත්වැනි වූ පරියෙසනානානත්‌ත  සූත්‍රය නිමියේ ය.