ඵස්‌සනානත්‌ත සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

1.නානත්ත වර්ගය

2.1.2

 ඵස්‌සනානත්‌ත සූත්‍රය

 

  

226. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය නිසා එස්සනානාත්‌වය උපදී. මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය කවරේ ද යත්: චක්ඛුධාතු ය, සෝතධාතු ය, ඝාණධාතු ය, ජීව්හාධාතු ය, කායධාතු ය, මනොධාතු ය යි. මහණෙනි, මෙය ධාතුනානාත්‌ව ය යි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි, කෙසේ නම් ධාතුනානාත්‌වය නිසා එස්සනානාත්‌වය උපදී ද? මහණෙනි, චක්ඛුධාතුව නිසා චක්ඛුසම්ඵස්සය උපදී. සෝතධාතුව නිසා සෝතසම්ඵස්සය උපදී. ඝාණධාතුව නිසා ඝාණසම්ඵස්සය උපදී. ජීව්හාධාතුව නිසා ජීව්හාසම්ඵස්සය උපදී. කායධාතුව නිසා කායසම්ඵස්සය උපදී. මනෝධාතුව නිසා මනෝසම්ඵස්සය උපදී. මහණෙනි, මෙසෙයින් ධාතුනානාත්‌වය නිසා එස්සනානාත්‌වය උපදී යි.

 

 

දෙ වැනි වූ ඵස්‌සනානත්‌ත සූත්‍රය නිමියේ ය.