බාහිරධාතුනානත්‌ත සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

1.නානත්ත වර්ගය

2.1.6

බාහිරධාතුනානත්‌ත සූත්‍රය

 

 

230. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, තොපට ධාතුනානාත්‌වය දේශනා කරන්නෙමි. එය අසවු දේශනා කරන්නෙමි. මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය කවරේ ද යත්: රූපධාතු ය, සද්දධාතු ය, ගන්ධධාතු ය, රසධාතු ය, ඵොට්ඨබ්බධාතු ය, ධම්මධාතු යි. මහණෙනි, මෙය ධාතුනානාත්‌වය යි කියනු ලැබේ.

 

 

            සයවැනි වූ බාහිරධාතුනානත්‌ත  සූත්‍රය නිමියේ ය.