ලාභනානත්‌ත සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

1.නානත්ත වර්ගය

2.1.9

 ලාභනානත්‌ත සූත්‍රය

 

  

233. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා සඞ්කල්පනානාත්‌වය උපදී. සඞ්කල්පනානාත්‌වය නිසා එස්සනානාත්‌වය උපදී. එස්සනානාත්‌වය නිසා වෙදනානානාත්‌වය උපදී. වෙදනානානාත්‌වය නිසා ඡන්දනානත්වය උපදී. ඡන්දනානාත්වය නිසා පරිදාහනානාත්‌වය උපදී. පරිදාහනානාත්‌වය නිසා පර්යෙෂණානානාත්වය උපදී. පර්යෙෂණානානාවය නිසා ලාභනානාත්‌වය උපදී.

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය කවරේ ද යත්: රූපධතු ය … ධම්මධතු යි. මහණෙනි, මේ ධාතුනානාත්‌වය යි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි, කෙසේ නම් ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී ද, සංඥානානාත්‌වය නිසා … ලාභනානාත්‌වය උපදී ද?

මහණෙනි, රූපධාතුව නිසා රූපසංඥාව උපදී. රූපසංඥාව නිසා රූපසඞ්කල්පය උපදී. රූපසඞ්කල්පය නිසා රූපසම්ඵස්සය උපදී. රූපසම්ඵස්සය නිසා රූපසම්ඵස්සයෙන් හටගත් වෙදනාව උපදී. රූපසම්ඵස්සයෙන් හටගත් වෙදනා නිසා රූපච්ඡන්දය උපදී. රූපච්ඡන්දය නිසා රූපපරිදාහය උපදී. රූපපරිදාහය නිසා රූපපර්යේෂණාව උපදී. රූපපර්යේෂණාව නිසා රූපලාභය උපදී.

මහණෙනි, සද්දධාතුව නිසා … මහණෙනි, ධම්මධාතුව නිසා ධම්මසඤ්ඤාව උපදී. ධම්මසඤ්ඤාව නිසා ධම්මසඞ්කප්පය උපදී. ධම්මසඞ්කප්පය නිසා ධම්මසම්ඵස්සය උපදී. ධම්මසම්ඵස්සය නිසා ධම්මසම්ඵස්සයෙන් හටගත් වෙදනාව උපදී. ධම්මසම්ඵස්සයෙන් හටගත් වෙදනාව නිසා ධම්මච්ඡන්දය උපදී. ධම්මච්ඡන්දය නිසා ධම්මපරිළාහය උපදී. ධම්මපරිළාහය නිසා ධම්මපරියෙසනාව උපදී. ධම්මපරියෙසනාව නිසා ධම්මලාභය උපදී.

මහණෙනි, මෙසේ ධාතුනානාත්‌වය නිසා සංඥානානාත්‌වය උපදී. සංඥානානාත්‌වය නිසා .. ලාභනානාත්‌වය උපදී යි.

 

 

 

            නවවැනි වූ ලාභනානත්‌ත සූත්‍රය නිමියේ ය.