වේදනා සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

2. ධාතු සංයුත්‌තය

1.නානත්ත වර්ගය

2.1.4

වේදනා සූත්‍රය

 

  

228. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය නිසා ඵස්‌සනානාත්‌වය උපදී. ඵස්‌සනානාත්‌වය නිසා වේදනානානාත්‌වය උපදි.

මහණෙනි, ධාතුනානාත්‌වය කවරේ ද යත්: චක්ඛුධාතු ය … මනෝ ධාතු යි මහණෙනි, මේ ධාතුනානාත්‌වය යි කියනු ලැබේ.

මහණෙනි, කෙසේ නම් ධාතුනානාත්‌වය නිසා ඵස්‌සනානාත්‌වය උපදී ද? ඵස්‌සනානාත්‌වය නිසා වේදනානානාත්‌වය උපදී ද? මහණෙනි, චක්ඛුධාතුව නිසා චක්ඛුසම්පස්සය උපදී. චක්ඛුසම්ඵස්සය නිසා චක්ඛුසම්ඵස්සයෙන් හටගත් වේදනාව උපදී … මනෝධාතුව නිසා මනෝසම්ඵස්සය උපදී. මනෝසම්ඵස්සය නිසා මනෝසම්ඵස්සයෙන් උපන් වේදනා උපදී. මහණෙනි, මෙසේ ධාතුනානාත්වය නිසා ඵස්සනානාත්වය උපදී. ඵස්සනානාත්වය නිසා වේදනානානාත්වය උපදී යි.

 

 

සතර වැනි වූ වේදනා සූත්‍රය නිමියේ ය.