ඛන්‌ධ සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

6. රාහුල සංයුත්‌තය

1. ප්‍රථම වර්ගය

6.1.10

ඛන්‌ධ සූත්‍රය

 

349. සැවැත්නුවර -

රාහුල, ඒ කිමැයි හගිහි ද, රූපය නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය.’ ... වේදනාචා ... සඤ්ඤාව ... සඞ්ඛාර ... විඤ්ඤාණය නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය ...’

රාහුල, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ රූපයෙහි ද කළකිරෙයි, වේදනායෙහි ද කළකිරෙයි, සඤ්ඤායෙහි ද කළකිරෙයි, සඞ්ඛාරයන්හි ද කළකිරෙයි, විඤ්ඤාණයෙහි ද කළකිරෙයි. කළකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. නො ඇලීමෙන් මිදෙයි. මිදුනු කල්හි මිදුනේ යි දැනීම වෙයි. “ජාතිය ක්‍ෂය වූවා ය. මගබඹසර වැස නිමවන ලදී. කටයුතු කරණ ලදි. මේ බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැ යි දැන ගණි’ යි.

 

දසවැනි වූ  ඛන්‌ධ සූත්‍රය නිමියේ ය.

 

[අයාචනාවෙන් දෙසූ ] පළමුවැනි වර්ගය යි.

එහි උද්දාන:

චක්ඛු, රූප, විඤ්ඤාණ, සම්ඵස්ස, වෙදනා, සඤ්ඤා, සඤ්චෙතනා, තණ්හා, ධාතු යන ඔහු ඛන්ධ සූත්‍රය සමග දශයෙකි.