තණ්‌හා සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

6. රාහුල සංයුත්‌තය

1. ප්‍රථම වර්ගය

6.1.8

තණ්‌හා සූත්‍රය

 

347. සැවැත්නුවර -

රාහුල, ඒ කිමැයි හගිහි ද, රූපතණ්හාව නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය’ ... සද්දතණ්හාව ... ගන්ධතණ්හාව ... රසතණ්හාව ... ඵොට්ඨබ්බතණ්හාව ... ධම්මතණ්හාව නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය.’ ...

රාහුල, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ රුපතණ්හාවෙහිත් කළකිරෙයි, සද්දතණ්හාවෙහිත් කළකිරෙයි, ගන්ධතණ්හාවෙහිත් කළකිරෙයි, රසතණ්හායෙහිත් කළකිරෙයි, ඵොට්ඨබ්බතණ්හායෙහිත් කළකිරෙයි, ධම්මතණ්හායෙහිත් කළකිරෙයි. කළකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි ... මේ බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැ යි දැන ගණි යි.

 

අටවැනි වූ තණ්‌හා සූත්‍රය නිමියේ ය.