ධාතු සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

6. රාහුල සංයුත්‌තය

1. ප්‍රථම වර්ගය

6.1.9

ධාතු සූත්‍රය

 

348. සැවැත්නුවර -

රාහුල, ඒ කිමැයි හගිහි ද? පඨවීධාතුව නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය.’ ... ආපෝධාතුව ... තේජෝධාතුව ... වායෝධාතුව ... ආකාසධාතුව ... විඤ්ඤාණ ධාතුව නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය.’ ...

රාහුල මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ පඨවීධාතුයෙහි ද කළකිරෙයි, ආපෝධාතුයෙහි ද කළකිරෙයි, තේජෝධාතුයෙහි ද කළකිරෙයි, වායෝධාතුයෙහි ද කළකිරෙයි, ආකාසධාතුයෙහි ද කළකිරෙයි, විඤ්ඤාණධාතුයෙහි ද කළකිරෙයි. කළකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි. ... මේ බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැ යි දැන ගණි යි.

නවවැනි වූ  ධාතු සූත්‍රය නිමියේ ය.