රූපාදි සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

6. රාහුල සංයුත්‌තය

1. ප්‍රථම වර්ගය

6.1.2

රූපාදි සූත්‍රය

 

341. සැවැත්නුවර -

රාහුල, ඒ කිමැයි හගිහි ද, රූප (ආරම්මණ) යෝ නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍යයහ.’ ශබ්දයෝ ... ගන්ධයෝ ... රසයෝ ... ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයෝ ... ධර්මයෝ නිත්‍ය ද අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍යයහ.’

රාහුල, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ රූපයන්හිත් කළ කිරෙයි, ශබ්දයන්හිත් කළකිරෙයි, ගන්ධයන්හිත් කළකිරෙයි, රසයන්හිත් කළකිරෙයි, ස්ප්‍රෂ්ටව්‍යයන්හිත් කළකිරෙයි, ධර්මයන්හිත් කළකිරෙයි. කළකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි ... මේ බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැ” යි දැන ගණි යි.

 

 

දෙවැනි වූ  රූපාදි සූත්‍රය නිමියේ ය.