විඤ්‌ඤාණ සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

6. රාහුල සංයුත්‌තය

1. ප්‍රථම වර්ගය

6.1.3

විඤ්‌ඤාණ සූත්‍රය

 

342. සැවැත්නුවර -

රාහුල, ඒ කිමැයි හගිහි ද? චක්ඛුවිඤ්ඤාණය නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය’ ... සෝතවිඤ්ඤාණය ... ඝාණවිඤ්ඤාණය ... ජිව්හාවිඤ්ඤාණය ... කායවිඤ්ඤාණය ... මනෝවිඤ්ඤාණය නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය.’ ...

රාහුල, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ චක්ඛුවිඤ්ඤාණයෙහි ද කළකිරෙයි, සෝතවිඤ්ඤාණයෙහි ද කළකිරෙයි. ඝාණවිඤ්ඤාණයෙහි ද කළකිරෙයි. ජිව්හාවිඤ්ඤාණයෙහි ද කළ කිරෙයි. කායවිඤ්ඤාණයෙහි ද කළකිරෙයි. මනෝවිඤ්ඤාණයෙහි ද කළ කිරෙයි. කළකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි ... මේ බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැ යි දැන ගණි යි.

 

තෙවැනි වූ  විඤ්‌ඤාණ සූත්‍රය නිමියේ ය.