සඤ්‌චෙතනා සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

6. රාහුල සංයුත්‌තය

1. ප්‍රථම වර්ගය

6.1.7

සඤ්‌චෙතනා සූත්‍රය

 

346. සැවැත්නුවර -

රාහුල, ඒ කිමැයි හගිහි ද? රුපසඤ්චෙතනාව නිත්‍ය ද අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය.’ ... සද්දසඤ්චේතනාව ... ගන්ධසඤ්චේතනාව ... රසසඤ්චේතනාව ... ඵොට්ඨබ්බසඤ්චේතනාව ... ධර්මසඤ්චේතනාව නිත්‍ය ද අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය.’ ...

රාහුල, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ රුපසඤ්චෙතනායෙහිත් කළකිරෙයි, සද්දසඤ්චේතනායෙහිත් කළකිරෙයි, ගන්ධසඤ්චේතනායෙහිත් කළ කිරෙයි. රසසඤ්චේතනායෙහිත් කළ කිරෙයි. ඵොට්ඨබ්බසඤ්චේතනායෙහිත් කළ කිරෙයි. ධර්මසඤ්චේතනායෙහිත් කළකිරෙයි ... මේ බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැයි දැන ගණි යි.

 

සත්වැනි වූ සඤ්‌චෙතනා සූත්‍රය නිමියේ ය.