සඤ්‌ඤා සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

6. රාහුල සංයුත්‌තය

1. ප්‍රථම වර්ගය

6.1.6

සඤ්‌ඤා සූත්‍රය

 

345. සැවැත්නුවර -

රාහුල, ඒ කිමැයි හගිහි ද? රුපසඤ්ඤාව නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය.’ ... සද්දසඤ්ඤාව ... ගන්ධසඤ්ඤාව ... රසසඤ්ඤාව ... ඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤාව ... ධම්මසඤ්ඤාව නිත්‍ය ද අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය.’

රාහුල, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ රුපසඤ්ඤායෙහිත් කළකිරෙයි. සද්දසඤ්ඤායෙහිත් කළකිරෙයි. ගන්ධසඤ්ඤායෙහිත් කළකිරෙයි. රසසඤ්ඤායෙහිත් කළකිරෙයි. ඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤායෙහිත් කළ කිරෙයි, ධම්මසඤ්ඤායෙහිත් කළ කිරෙයි. ... මේ බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැ යි දැන ගණි යි.

 

සයවැනි වූ සඤ්‌ඤා සූත්‍රය නිමියේ ය.