සම්‌ඵස්‌ස සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

6. රාහුල සංයුත්‌තය

1. ප්‍රථම වර්ගය

6.1.4

සම්‌ඵස්‌ස සූත්‍රය

 

343. සැවැත්නුවර -

රාහුල, ඒ කිමැයි හගිහි ද? චක්ඛුසම්ඵස්ස ය නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය’ ... සෝතසම්ඵස්ස ය ... ඝාණසම්ඵස්ස ය ... ජිව්හාසම්ඵස්ස ය ... කායසම්ඵස්ස ය ... මනෝසම්ඵස්ස ය නිත්‍ය ද, අනිත්‍ය ද? ‘වහන්ස, අනිත්‍ය ය …

රාහුල, මෙසේ දක්නා ශ්‍රැතවත් ආර්යශ්‍රාවක තෙමේ චක්ඛුසම්ඵස්සයෙහිත් කළ කිරෙයි. සෝතසම්ඵස්සයෙහිත් කළකිරෙයි. ඝාණසම්ඵස්සයෙහිත් කළකිරෙයි, ජිව්හාසම්ඵස්සයෙහිත් කළකිරෙයි, කායසම්ඵස්සයෙහිත් කළකිරෙයි, මනෝසම්ඵස්සයෙහිත් කළකිරෙයි. කළකිරෙන්නේ නො ඇලෙයි ... මේ බැව් පිණිස අනෙකක් නැතැ යි දැන ගණි යි.

 

සතරවැනි වූ සම්‌ඵස්‌ස සූත්‍රය නිමියේ ය.