සුවණ්‌ණනික්‌ඛ සූත්‍රාදි අෂ්ටකය සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

5. ලාභසක්කාර සංයුත්‌තය

2. පාති වර්ගය

5.2.3

සුවණ්‌ණනික්‌ඛ සුත්‍රාදි අෂ්ටකය සූත්‍රය

 

309 – 316. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ලාභසත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා දරුණු ය. …

මහණෙනි, මෙහි මම ඇතැම් පුඟුලෙකු “මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ

රන්නිකක් හේතු කොට ද ... (තෙවැන්න)

රන්නික සියක් හේතු කොට ද ... (සිවුවැන්න)

සිඟුරන්නිකක් හේතු කොට ද ... (පස්වැන්න)

සිඟුරන්නික සියක් හේතු කොට ද ... (සවැන්න)

රනින් පිරුණු පොළොව හේතු කොට ද ... (සත්වැන්න)

කිසියම් ආමිසයක් හේතු කොට ද ... (අටවැන්න)

ජීවිතය හේතු කොට ද ... (නවවැන්න)

ජනපද කල්‍යාණිය හේතු කොට ද,, දැන දැන මුසා නො ම බණන්නේ ය යි මෙසේ සිතින් සිත පිරිසිඳ දනිමි. පසු කලෙක ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසායෙන් මඩනා ලද ගන්නා ලද සිත් ඇතිව දැන දැන මුසා බණන ඒ මොහු දකිමි.

මහණෙනි, ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා මෙසේ දරුණු ය ... උපන් ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා දුරු කරන්නෙමු ... මහණෙනි, තොප විසින් මෙසේ හික්මිය යුතු මැ යි. (දසවැන්න)

පාතිවර්ගය දෙවෙනි යි.

එහි උද්දානය:

පාති සූත්‍ර දෙක ය, සුවණ්ණ සූත්‍ර දෙක ය, අනෙක් සිඞ්ගී නමින් සූත්‍ර දෙකක, පඨවි, කිඤ්චික්ඛ, ජීවිත, ජනපදකල්‍යාණි සූත්‍ර ය යි සූත්‍ර දශයෙකි.

 

තෙ වැනි වූ සුවණ්‌ණනික්‌ඛ සුත්‍රාදි අෂ්ටකය සූත්‍රය නිමියේ ය.