තතිය සමණබ්රාහ්‌මණ සූත්‍රය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

5. ලාභසක්කාර සංයුත්‌තය

3. මාතු වර්ගය

5.3.7

තතිය සමණබ්‍රාහ්‌මණ සූත්‍රය

 

323. සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, යම්කිසි මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ ලාභසත්කාර සිලොක නො දනිත් ද, ලාභසත්කාර සිලොක සමුදය නො දනිත් ද, ලාභ සක්කාර සිලොක නිරොධය නො දනිත් ද, ලාභ සක්කාර සිලොක නිරොධගාමිනිපටිපදාව නො දනිත් ද, ... යම්කිසි මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ … දනිද් ද ... ඒ ආවත්හු මහණදම්හි ඵලයත් බමුණුදම්හි ඵලයත් දිටුදැමියෙහි ම විශිෂ්ටඥානයෙන් තුමූ දැන පසක් කොට එළඹ වෙසෙති යි.

 

සත්වැනි වූ තතිය සමණබ්‍රාහ්‌මණ සූත්‍රය නිමියේ ය.