පිතුසූත්රාදිෂට්කය

සුත්‍රාන්තපිටකයෙහි 

සංයුත්තනිකාය

ද්විතීය භාගය 

නිදානවර්ගය 

5. ලාභසක්කාර සංයුත්‌තය

4. සඞ්ඝභේද වර්ගය

5.4.8

පිතුසූත්‍රාදිෂට්කය

 

334 – 339 සැවැත්නුවර -

මහණෙනි, ලාභ සත්කාර කීර්තිප්‍රශංසා දරුණු ය, තියුණු ය, රළු ය, අනුත්තර අර්හත්ත්වාවබෝධයට අන්තරායකර ය. මහණෙනි, මෙහි මම ඇතම් පුඟුලකු “මේ ආයුෂ්මත් තෙමේ පියා හේතු කොට ද (අට වැන්න)

බෑයා හේතු කොට ද ... (නවවැන්න)

බුහුන හේතු කොට ද ... (දසවැන්න)

පුතා හේතු කොට ද ... (එකොළොස්වැන්න)

දුව හේතු කොට ද ... දොළොස්වැන්න)

බිරිය හේතු කොට ද දැන දැන මුසා නො බණන්නේ ය” යි මෙසේ සිතින් සිත පිරිසිඳ දනිමි. පසු කලෙක ලාභ සත්කාර කීර්තිප්‍රශංසායෙන් මඬනා ලද ගන්නා ලද සිත් ඇති දැන දැන මුසා බණන ඒ මොහු දකිමි.

මහණෙනි, ලාභ සත්කාර කීර්තිප්‍රශංසා මෙසේ දරුණු ය, තියුණු ය, රළු ය, අනුත්තර අර්හත්ත්වාවබෝධයට අන්තරාකාර ය.

මහණෙනි, එහෙයින් මෙහි මෙසේ හික්මිය යුතු: “උපන් ලාභසත්කාර කීර්තිප්‍රශංසා දුරු කරන්නෙමු. උපන් ලාභ සත්කාර කීර්තිප්‍රශංසා අපගේ සිත ක්‍ෂය කොට නො ම සිටින්නේ ය” යි. මහණෙනි, මෙසේ තොප විසින් හික්මිය යුතු මැ යි. (තෙළෙස් වැන්න.)

අටවැනි වූ  පිතුසූත්‍රාදිෂට්කය  සූත්‍රය නිමියේ ය.

 

සඞ්ඝභේදවර්ගය සිවුවැනි යි.

එහි උද්දානය:

හින්දි, මූල, සුක්ක, ධම්ම,පක්කන්ත, රථ, මාතු, පීතු, භාතු, භගිනී, පුත්ත, ධීතු, පජාපති යි සූත්‍ර තෙළෙසකි යි.

ලාභසක්කාර සංයුත්තය නිමියේ ය.