අන්ව වර්ගය

සංයුත්ත නිකායේ ප්‍රථම භාගයෙහි ______ සගාථවර්‍ගයෙහි 1 . දේවතාසංයුත්තයේ _____ 7 වෙනි අන්ව වර්ගය යි මෙහි ද සූත්‍ර දේශනා වන් දහයකි. ඒවා නම්.