අබ්භාහත සූත්‍රය

 

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

1 . දේවතාසංයුත්තයේ

_____

7 වෙනි අන්ව වර්ගය

1.7.6

අබ්හාහත සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලද: එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ ජේතවන නම් අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩ වසන සේක. එකල මනා ඡවිවර්ණ ඇති එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එළඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය. එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථා කී ය:

ලොව කිමෙකින් ලුහුබඳනා ලදද? කිමෙකින් පිරිනිවණ ලදද? කුමන හුලෙකින් බැස ගන්නා ලදද? කිමෙකින් හැමකල්හි දුමන ලදද?

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:]

ලොව මරහු විසින් ලුහුබඳනා ලදි. ජරායෙන් පිරිවරණ ලදි. තෘෂ්ණාහුලෙන් බැස ගන්නා ලදි. තෘෂ්ණායෙන් හැමකල්හි දුමන ලදි.

හැට හය වෙනි අබ්හාහත සූත්‍රය නිමියේ ය.