ලෝක සූත්‍රය

 

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

1 . දේවතාසංයුත්තයේ

_____

7 වෙනි අන්ව වර්ගය

1.7.10

ලෝක සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලද: එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ ජේතවන නම් අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩ වසන සේක. එකල මනා ඡවිවර්ණ ඇති එක්තරා දෙවියෙක් රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එළඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය. එකත්පසෙක සිටි ඒ දෙවි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථා කී ය:

කුමක් හටගත් කල්හී ලොව හටගත්තේ වේ ද? කිකෙ සන්ත්වය කෙරේ ද? ලොව කුමක් නිසා කිමෙක පෙළේ ද?

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:]

ෂඩායතන හටගත් කල්හී ලොව හටගත්තේ වේ. ෂඩායතනයෙහි සන්ත්වය කෙරේ. ෂඩායතන ම නිසා ෂඩායතනයෙහි ලොව පෙළේ.

සැත්තා වෙනි ලෝක සූත්‍රය නිමියේ ය.