ආදිත්තවග්ගො

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි සංයුත්ත නිකාය ප්‍රථම භාගය ______ සගාථවර්‍ගය 1 . දේවතාසංයුත්තයේ _____ 5වෙනි ආදිත්ත වර්ගය යන මෙහි ද සූත්‍ර දේශනාවන් දහයකි. ඒවා නම්