ඝටීකාර සූත්‍රය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි

සංයුත්ත නිකාය

ප්‍රථම භාගය

______

සගාථවර්‍ගය

1 . දේවතාසංයුත්තයේ

_____

5වෙනි ආදිත්ත වර්ගය

1.5.10

ඝටිකාර  සූත්‍රය

මා විසින් මෙසේ අසන ලද: එක් කලෙක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත්නුවර සමීපයෙහි වූ ජේතවන නම් අනේපිඬු සිටුහුගේ අරම්හි වැඩ වසන සේක. එකල මනා ඡවිවර්ණ ඇති ඝටීකාර දෙවි රෑ පෙරයම ඉක්ම ගිය කල්හි මුළු දෙව්රම බබුලුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එළඹියේ ය. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඳ එකත්පසෙක සිටියේ ය. එකත්පසෙක සිටි ඝටිකාර දෙවි තෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයෙහි මේ ගාථා කී ය:

භික්ෂූහු සත්නමක් අවිහ බඹලොවට පැමිණියාහු මිදුනාහු රාගද්වේෂයන් ක්ෂ්‍ය කළාහු (පඤ්චස්ඛන්ධ) ලෝකයෙහි තෘෂ්ණාව තරණය කළාහු ය.

තරණය කිරීමට ඉතා දුෂ්කර වූ මච්චුධෙය්‍ය නම් සංසාරයත් (චතුර්විධ) සඞ්ඝයනුත් තරණය කළාහු කවුරු ද? කිනම් කෙනෙක් මනුෂ්‍යෙද්හ (සංඛ්‍යාත ඕරම්භාගිය සංයෝජන පස) දුරු කොට දිව්‍යයෝග(සංඛ්‍යාත උද්ධම්භාගිය සංයෝජන) පසත් ඉක්ම ගියාහු ද?

උපක පලගණ්ඩ පුක්කුසාති යන තිදෙන ද භද්දිය භද්දදේව බාහුදන්ති පිඞ්ගිය යන (සිව්දෙන) යන ඔහු මනුෂ්‍ය දේහය හැර දිව්‍යයෝගය ඉක්ම ගියාහු ය.

 [භාග්‍යවතුන් වහන්සේ]

මාරපාසයත් හැර සිටියා වූ ඔවුන්ට “අනවද්‍යයහ”යි බෙණෙහි (පසස්නෙහි) ඔහු කවරකුගේ ධර්මය දැන භවබන්ධන සින්දාහු ද?

[ඝටීකාර දෙවි]

ඔහු යමකුගේ ධර්මය දැන භවබන්ධන සින්දාහ ද, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොහැර යි. මුඹ වහන්සේගේ සසුන ද නොහැර යි.

යම් නිවණෙක්හි නාමයත් රූපයත් නිරවශේෂයෙන් නිරුද්ධ වෙද්ද, මේ සසුනෙහි ඔහු ධර්මය දැන භව බන්ධනය සින්දාහු ය.

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:]

ගැඹුරු වූ දැන ගැනීමට දුෂ්කර වූ අතිසයින් දුරවබෝධ වූ වචන කියහි. තෙපි කවරෙකුගේ ධර්මය දැන මෙබඳු වචන කියහු ද?

[ඝටීකාර දෙවි]

පෙර වේහලඞ්ග ගම්හි ඝටීකාර නම් කුඹලෙකිම් වීමි. කාශ්‍යප බුදු රජාණන් වහන්සේගේ උපසකයකු වූයෙම්  මව්පියන් පෝෂණය කරන්නෙම් විමි.

මෙවුන්දමින් වෙන් වූයෙම් නිරාමිස (අනාගාමි) බ්‍රහ්මචාරියකු වූයෙමි. තොප හා එකගම වසන්නෙකිම් වීමි. පෙර තොපගේ යහළුවෙකිම් විමි.

ඒ මම රාගද්වේෂ ක්ෂය කළ ලොව තෘෂ්ණාව තරණය කළ මිදුනු මේ භික්ෂුන් සත්නම දනිමි.

[භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:]

භාර්ගවය, යම්සේ කියහි නම් එකල්හි මේ එසේ වී ය. පෙර වේහලිඞ්ග ගම්හි ඝටීකාර නම් කුඹලෙක් වූයේ ය. කාශ්‍යප බුදු රජාණන් වහන්සේගේ උපාසක වූයේ මවුපියන් පෝෂණය කරන්නෙක් වූයේ ය.

මෙවුන්දමින් වැළකුනු නිරාමිස බඹසර ඇත්තෙක් වූයේ ය. මා හා එක ගම වසන්නෙක් වූයේ ය. පෙර මාගේ යහළුවෙක් වීය.

[තෙරහු:]

වඩන ලද සිත් ඇති අන්තිම සිරුරු දරණ පැරණි යහළුවන් දෙදෙනකුගේ මේ එක් වීම මෙසේ වී ය.

පනස් වැනි ඝටීකාර සූත්‍රය  නිමියේ ය.