ජරාවග්ගො

සංයුත්ත නිකායේ ප්‍රථම භාගය වන ______ සගාථවර්‍ගයේ 1 . දේවතාසංයුත්තයේ _____ 5වෙනි ජරා වර්ගය යි මෙහි ද සූත්‍ර දේශනාවන් ගණන 10යි. ඒවා මෙසේ ය.