නන්දනවර්‍ගය

සූත්‍රාන්තපිටකයෙහි සංයුත්ත නිකායේ ප්‍රථම භාගෙයේ ______ සගාථවර්‍ගයෙහි _______ දේවතාසංයුත්තයේ 2 වෙනි නන්දන වර්‍ගය යි මෙහි ද සූත්‍ර දේශනා 10ක් වේ. ඒවා මෙසේ ය.